Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #91 - ἀδικέω

Transliteration
adikéō
Phonetics
ad-ee-keh'-o
Origin
from (G94)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:157,22
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀδιαφθορία
 
Next Entry
ἀδίκημα
Definition   
Thayer's
 1. absolutely
  1. to act unjustly or wickedly, to sin,
  2. to be a criminal, to have violated the laws in some way
  3. to do wrong
  4. to do hurt
 2. transitively
  1. to do some wrong or sin in some respect
  2. to wrong some one, act wickedly towards him
  3. to hurt, damage, harm
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1214 ‑ בָּצַע (baw‑tsah');  1792 ‑ דָּכָא (daw‑kaw');  2398 ‑ חָטָא (khaw‑taw');  2554 ‑ חָמַס (khaw‑mas');  2556 ‑ חָמֵץ (khaw‑mates');  3013 ‑ יָגָה (yaw‑gaw');  3027 ‑ יָד (yawd);  3401 ‑ יָרִיב (yaw‑rebe');  4603 ‑ מָעַל (maw‑al');  4775 ‑ מָרַד (maw‑rad');  4878 ‑ מְשֻׁבָה (mesh‑oo‑baw', mesh‑oo‑baw');  5221 ‑ נָכָה (naw‑kaw');  5753 ‑ עָוָה (aw‑vaw');  5791 ‑ עָוַת (aw‑vath');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  6184 ‑ עָרִיץ (aw‑reets');  6229 ‑ עָשַׂק (aw‑sak');  6231 ‑ עָשַׁק (aw‑shak');  6467 ‑ פֹּעַל (po'‑al);  6586 ‑ פָּשַׁע (paw‑shah');  7489 ‑ רָעַע (raw‑ah');  7561 ‑ רָשַׁע (raw‑shah');  7561 ‑ רָשַׁע (raw‑shah');  8266 ‑ שָׁקַר (shaw‑kar');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (35)
Matthew 2
Luke 2
Acts 7
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 1
Colossians 3
Philemon 1
Revelation 13
NAS (38)
Matthew 2
Luke 1
Acts 8
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 2
Colossians 4
Philemon 1
2 Peter 1
Revelation 14
HCS (28)
Matthew 1
Luke 1
Acts 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 1
Colossians 2
Philemon 1
2 Peter 1
Revelation 11
BSB (28)
Matthew 1
Luke 1
Acts 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 1
Colossians 2
Philemon 1
2 Peter 1
Revelation 11
ESV (24)
Matthew 1
Acts 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
Galatians 1
Colossians 1
Revelation 11
WEB (35)
Matthew 2
Luke 2
Acts 7
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 2
Colossians 2
Philemon 1
Revelation 13
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀδῐκέω, Aeol. ἀδι-ήω Sapph. 1.20, Dor. ἀδι-ίω Tab.Heracl. 1.138: Ion. impf. ἠδίκεον or -ευν Hdt. 1.121: Pass., fut. in med. form ἀδικήσομαι E. IA 1436, Th. 5.56, etc.; also ἀδικηθήσομαι Apollod. 1.9.23, etc.:

1. to be ἄδικος, do wrong (defined by Arist. Rh. 1368b6 τὸ βλάπτειν ἑκόντα παρὰ τὸν νόμον, cf. ἀδίκημα), τῶν ἀδικησάντων τίσις ἔσσεται those who have sinned, h.Cer. 367; freq. in Hdt. and Att.; τἀδικεῖν wrong-doing, S. Ant. 1059; τὸ μὴ ἀδικεῖν righteous dealing, A. Eu. 85, 749: in legal phrase, do wrong in the eye of the law, the particular case being added in part., as Σωκράτης ἀ... ποιῶν.. καὶ διδάσκων Pl. Revelation 19:1-21 b, cf. X. Mem. 1.1.1: c. acc. cogn., ἀδικίαν, ἀδικήματα, etc., Pl. R. 344c, 409a, cf. Arist. Rh. 1389b7; also ἀ. οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ Hdt. 3.145; ἀ. πολλά, μεγάλα, etc., Pl. Smp. 188a, al.; οὐδέν, μηδὲν ἀ. ib., al.: — ἀ. περὶ τὰ μυστήρια D. 21.175, cf. IG 2.811c154; ἀ. εἰς πόλιν, κτῆμα, Lib. Or. 15.39, 31.7: in games or contests, play foul, Ar. Numbers 25:1-18, Arist. EN 1123b32. in pres., to be in the wrong, εἰ μὴ ἀδικῶ γε if I am not mistaken, Pl. Chrm. 156a. II trans. c. acc. pers., wrong, injure, Archil. Supp. 2.13, Sapph. 1.20, Epich. 286, Hdt. 1.112, etc.: ruin, of a girl, Men. Georg. 30: c. dupl. acc., wrong one in a thing, Ar. Pl. 460; ἃ πολλοὺς ὑμῶν ἠδίκηκεν D. 21.129; μείζον' ἢ ἐλάττονα ἀ. τινά 20.124; ἀ. ἀδικίαν περί τινας Pl. Lg. 854e: Pass., to be wronged, injured, μὴ δῆτ' ἀδικηθῶ S. OC 174; ἀ. εἴς τι E. Med. 265; μέγιστα ἀ. Aeschin. 3.84; οὔτ' ἀδικεῖ οὔτ' ἀδικεῖται Pl. Smp. 196b, etc.; pres. ἀδικεῖται, -ούμενος used for the pf. ἠδίκηται, -ημένος (v. supr. 1), Antipho 4.4.9, Pl. R. 359a: c. acc., to be defrauded of, μισθὸν ἀδικίας v.l. in 2 Peter 2:13.

2. harm, injure, ἀ. γῆν Th. 2.71, etc.; ἵππον X. Eq. 6.3; esp. in Medical sense, ἄνθρωπον Hp. Nat.Hom. 9; νεφρούς Diph.Siph. ap. Ath. 2.62f; τέμνειν καὶ θλᾶν καὶ ὁπωσοῦν ἄλλως ἀ. Gal. UP 13.8, cf. Archig. ap. Philum. Ven. 14.

Thayer's Expanded Definition

ἀδικέω, (ῶ; (future ἀδικήσω; 1 aorist ἠδίκησα; passive, (present ἀδικοῦμαι; 1 aor, ἠδικήθην; literally to be ἄδικος.

1. absolutely;

a. to act unjustly or wickedly, to sin: Revelation 22:11; Colossians 3:25.

b. to be a criminal, to have violated the laws in some way: Acts 25:11 (often so in Greek writings (cf. Winers Grammar, § 40, 2 c.)).

c. to do wrong: 1 Corinthians 6:8; 2 Corinthians 7:12.

d. to do hurt: Revelation 9:19.

2. transitively;

a. τί, to do some wrong, sin in some respect: Colossians 3:25 ( ἠδίκησε 'the wrong which he hath done').

b. τινα, to wrong some one, act wickedly toward him: Acts 7:26f (by blows); Matthew 20:13 (by fraud); 2 Corinthians 7:2; passive ἀδικεῖσθαι to be wronged, 2 Corinthians 7:12; Acts 7:24; middle ἀδικοῦμαι to suffer oneself to be wronged, take wrong (Winers Grammar, § 38, 3; cf. Riddell, Platonic Idioms, § 87f): 1 Corinthians 6:7; τινα οὐδέν (Buttmann, § 131, 10: Winer's Grammar, 227 (213)), Acts 25:10; Galatians 4:12; τινα τί, Philemon 1:18; (ἀδικούμενοι μισθόν ἀδικίας (R. V. suffering wrong as the hire of wrong-doing), 2 Peter 2:13 WH Tr marginal reading).)

c. τινα, to hurt, damage, harm (in this sense by Greeks of every period): Luke 10:19; Revelation 6:6; Revelation 7:2; Revelation 9:4, 10; Revelation 11:5; passive οὐ μή ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου shall suffer no violence from death, Revelation 2:11.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀδικέω , -

(<ἄδικος ),

[in LXX for H6229, H5753, etc.;]

1. intrans., to be ἄδικος , do wrong, act wickedly or criminally: Acts 25:11, 1 Corinthians 6:8, 2 Corinthians 7:12, Colossians 3:25, Revelation 22:11; to do hurt, Revelation 9:19.

2. Trans.

(a) to do some wrong: ὃ ἠδίκησεν , Colossians 3:25; to wrong some one, Matthew 20:13 Acts 7:26-27; Acts 25:10, 2 Corinthians 7:2, Galatians 4:12, Philemon 1:18, 2 Peter 2:13; pass., Acts 7:24, 2 Corinthians 7:12; mid., 1 Corinthians 6:7 (suffer . . . to be wronged; WM, § 38, 3; but v. Bl., § 54, 5; and cf. ἀποστερέω );

(b) to injure, hurt: Luke 10:19, Revelation 2:11; Revelation 6:6; Revelation 7:2-3; Revelation 9:4; Revelation 9:10; Revelation 1:15.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The verb is common in petitions, as P Tebt I. 42.5 (c. B.C. 114) ἠδικημένος καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπ [ ] Ἁρμιύσιος, P Eleph 27(a).25 (iii/B.C.) τούτον δὲ γενομένου ἐσόμεθα οὐκ ἠδικημένοι : so P Passal.8 (Ptol.) ( = Witkowski Epp..2 p. 53) φρόντισον οὖν, ὅπως μὴ ἀδικηθῆι ὁ ἄνθρωπος. With cognate acc. (as in Colossians 3:25) BGU IV. 1138.13 (i/B.C.) ὃ ἠδίκησ ̣ε ̣ν ̣ ἐμαρτύρησ (εν). In the sense of harming something inanimate (Revelation 6:6; Revelation 7:2-3—the latter paralleled in Thucydides) see Syll 557.8 τὴν δὲ λοιπὴν χώραν τὴν ἱερὰν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πτωΐου μὴ ἀδικεῖν μηδένα, and cf. BCH 1902, p. 217 : ἐάν τις τὴν στήλην ἀδικήσει, κεχολωμένον ἔχοιτο Μῆνα καταχθόνιον. The wider sense of ἀδικεῖν ";injure"; is well illustrated by Swete on Revelation 2:11.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αδικείν αδικεισθε αδικείσθε ἀδικεῖσθε αδικειτε αδικείτε ἀδικεῖτε αδικηθεντος αδικηθέντος ἀδικηθέντος αδικηθη αδικηθή ἀδικηθῇ αδικησαι αδικήσαι ἀδικῆσαι αδικήσαντας αδικησαντος αδικήσαντος ἀδικήσαντος αδικησάντων αδικησατω αδικησάτω ἀδικησάτω αδικησει αδικήσει ἀδικήσει αδικήσειν αδικήσεις ἀδικήσῃ αδικησης αδικήσης ἀδικήσῃς αδικησητε αδικήσητε ἀδικήσητε αδικησουσιν αδικήσουσιν ἀδικήσουσιν αδικήσω αδικήσωσι αδικούμαι αδικουμενοι ἀδικούμενοι αδικουμένοις αδικουμενον αδικούμενον ἀδικούμενον αδικούμενος αδικουμένων αδικούντάς αδικούντι αδικούντος αδικούσι αδικούσί αδικουσιν ἀδικοῦσιν αδικω αδικώ ἀδικῶ αδικων αδικών ἀδικῶν ηδικηκα ἠδίκηκα ηδικηκός ηδίκησα ηδίκησά ἠδίκησα ηδικησαμεν ηδικήσαμεν ἠδικήσαμεν ηδίκησαν ηδίκησας ηδικησατε ἠδικήσατε ηδίκησε ηδίκησέ ηδικησεν ηδίκησεν ἠδίκησεν ἠδίκησέν ηδίκουν ὃ adikeisthe adikeîsthe adikeite adikeîte adikesai adikêsai adikēsai adikē̂sai adikesantos adikēsantos adikḗsantos adikesato adikesáto adikēsatō adikēsátō adikese adikēsē adikḗsei adikḗsēi adikḗseis adikḗsēis adikeses adikēsēs adikesete adikēsēte adikḗsete adikḗsēte adikesousin adikēsousin adikḗsousin adikethe adikēthē adikethêi adikēthē̂i adikethentos adikethéntos adikēthentos adikēthéntos adiko adikô adikō adikō̂ adikon adikôn adikōn adikō̂n adikoumenoi adikoúmenoi adikoumenon adikoúmenon adikousin adikoûsin edikesa edíkesa ēdikēsa ēdíkēsa edikesamen edikḗsamen ēdikēsamen ēdikḗsamen edikesate edikḗsate ēdikēsate ēdikḗsate edikesen edíkesen edíkesén ēdikēsen ēdíkēsen ēdíkēsén o