Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2928 - κρύπτω

Transliteration
krýptō
Phonetics
kroop'-to
Origin
a primary verb
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:957,476
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
κρυπτός
 
Next Entry
κρυσταλλίζω
Definition   
Thayer's
  1. to hide, conceal, to be hid
  2. escape notice
  3. metaph. to conceal (that it may not become known)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2244 ‑ חָבָא (khaw‑baw');  2821 ‑ חָשַׁךְ (khaw‑shak');  2934 ‑ טָמַן (taw‑man');  3582 ‑ כָּחַד (kaw‑khad');  3680 ‑ כָּסָה (kaw‑saw');  3938 ‑ לָעַט (law‑at');  4513 ‑ מָנַע (maw‑nah');  5185 ‑ נָחֵת (naw‑khayth');  5641 ‑ סָתַר (saw‑thar');  5956 ‑ עָלַם (aw‑lam');  5966 ‑ עָלַע (aw‑lah');  6845 ‑ צָפַן (tsaw‑fan');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (16)
Matthew 5
Luke 2
John 3
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
NAS (20)
Matthew 8
Luke 3
John 3
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
HCS (18)
Matthew 7
Luke 2
John 3
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
BSB (19)
Matthew 7
Luke 3
John 3
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
ESV (16)
Matthew 6
Luke 2
John 2
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
WEB (16)
Matthew 5
Luke 2
John 3
Colossians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
Revelation 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

κρύπ-τω,

Iterat. κρύπτασκε Il. 8.272, - εσκε h.Cer. 239: fut. κρύψω Od. 4.350, etc.: aor.1 ἔκρυψα, κρύψα 11.244: pf. κέκρῠφα (συγ -) D.H. Comp. 18:

Med., fut. κρύψομαι S. Tr. 474, E. Ba. 955: aor. ἐκρυψάμην S. Aj. 246 (lyr.), etc.:

Pass., fut. κρυφθήσομαι Dialex. 2.4, κρῠβήσομαι E. Supp. 543, LXX Jeremiah 32:27(39).27, κεκρύψομαι Hp. Mul. 1.36: aor. ἐκρύφθην, κρ -, Il. 13.405, E. Ba. 955, ἐκρύβην [ ] John 8:59, Aesop. 127, Apollod. 3.2.2, (κατ -) Alciphr. 3.47; part. κρῠφείς S. Aj. 1145: pf. κέκρυμμαι Od. 11.443, Pi. O. 7.57, etc.; Ion. 3 pl. κεκρύφαται Hes. Th. 730, Hp. Mul. 2.163:

I

1. hide, cover, in Hom. with collat. notion of protection, κεφαλὰς.. κορύθεσσι κρύψαντες Il. 14.373; ὁ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ 8.272, cf. 13.405 (Pass.); κ. με.. πόδα S. OC 114; later, simply, hide, κ. φάος ὀμμάτων Pi. N. 10.40; cover, τινά τινι A. Eu. 461, etc.; ὑφ' εἵματος κ. χεῖρα E. Hec. 343: Med., κάρα κρυψάμενος having cloaked his head, S. Aj. 246 (lyr.); φύει τ' ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται hides in its own bosom, ib. 647; παῖδά μ' ἐκρύψατο κρωσσός IG 14.1909: Pass., hide oneself, lie hidden, οὐρανῷ κρύπτεται E. Hel. 606; δαλὸς κρύπτεται ἐς σποδιάν Id. Cyc. 615 (lyr.); ὑφ' εἵματος κρυφείς S. Aj. 1145: c. acc. cogn., κρύψει σὺ κρύψιν ἥν σε κρυφθῆναι χρεών E. Ba. l.c.

2. cover in the earth, bury, Hes. Op. 138, S. OC 621 (Pass.); χθονί ib. 1546 (Pass.); τάφῳ Id. Ant. 196; ἐν κατ ώρυχι ib. 774; κατὰ χθονός ib. 25; ὑπὸ γᾶν Pi. P. 9.81; γῇ κ. Hdt. 2.130 (Pass.), cf. S. Ant. 946 (lyr., Pass.): Pass., Τιτῆνες ὑπὸ ζόφῳ.. κεκρύφαται Hes. Th. l.c.; ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι Pi. O. l.c.

3. Astron., occult, Theo Sm. p.193 H., al.: Pass., of stars not seen in any part of the night, κεκρύφαται Hes. Op. 386; of the heliacal setting of stars, Ptol. Phas. p.8 H.

4. conceal, keep secret, οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος Od. 4.350, cf. Ar. Th. 74, etc.; κ. τι ἔνθα μή τις ὄψεται S. Aj. 658, cf. Tr. 903, El. 436: Med., πᾶν σοι φράσω τἀληθές, οὐδὲ κρύψομαι Id. Tr. 474: Pass., τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι Od. 11.443; φάρμακα κεκρ. secret, E. Andr. 32; κεκρ. νάπη secret, S. OT 1398; κεκρ. παγίς Men. 689; κεκρ. σκευωρία secret intrigue, Mitteis Chr. 31 vi 14 (ii B.C.); κρυπτόμενα πράσσεται in secret, opp. ἐπὶ μαρτύρων, Antipho 2.3.8, cf. Th. 6.72. connive at, S. El. 825 (lyr.).

5. c. dupl. acc., conceal something from one, μή με κρύψῃ τοῦτο A. Pr. 625, cf. S. El. 957, E. Hec. 570, Ar. Pl. 26, Lys. 32.7, etc.; so κ. τι πρός τινα S. Ph. 588.

6. in Rhet., argue so that the opponent is unwarily led to an adverse conclusion, Arist. Top. 156a7.

7. Medic., in Pass., to be suppressed, of the menses or lochia, Hp. Mul. 1.36, 154, 2.163.

II intr., lie hidden, τὰ μὲν.. ὄμματα βλέποντα, τὰ δὲ κρύπτοντα E. Ph. 1117 (s.v.l.); also κ. τινά conceal oneself from.., h.Hom. 1.7. (καλύπτω is simply cover; κεύθω cover so that no trace of it can be seen; κρύπτω keep covered, esp. for purposes of concealment.)

Thayer's Expanded Definition

κρύπτω: 1 aorist ἔκρυψα; passive, perfect 3 person singular κέκρυπται, participle κεκρυμμένος; 2 aorist ἐκρύβην (so also in the Sept., for the earlier ἐκρυφην, cf. Alexander Buttmann (1873) Ausf. Spr. i., p. 377; Fritzsche on Matthew, p. 212; (Veitch, under the word)); (cf. καλύπτω; from Homer down); the Sept. for הֶחְבִּיא, הִסְתִּיר, צָפַן, טָמַן, כִּחֵד, כִּסָּה; to hide, conceal;

a. properly: τί, Matthew 13:44 and L T Tr WH in ; passive, Hebrews 11:23; Revelation 2:17; κρυβῆναι equivalent to to be hid, escape notice, Matthew 5:14; 1 Timothy 5:25; ἐκρύβη (quietly withdrew (cf. Winer's Grammar, § 38, 2 a.)) ἐκρύβη καί ἐξῆλθεν, i. e. departed secretly, John 8:59 (cf. Winer's Grammar, 469 (437)); κρύπτω τί ἐν with the dative of place, Matthew 25:25; passive ; κέκρυπται ... ἐν τῷ Θεῷ, is kept laid up with God in heaven, Colossians 3:3; τί εἰς τί, Luke 13:21 (R G L ἐνέκρυψεν); ἑαυτόν εἰς with the accusative of place, Revelation 6:15; τινα ἀπό προσώπου τίνος to cover (and remove (cf. Winer's Grammar, § 30, 6 b.; 66, 2 d.)) from the view of anyone, i. e. to take away, rescue, from the sight, Revelation 6:16; ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν, withdrew from them, John 12:36 (in Greek authors generally κρύπτειν τινα τί; cf. ἀποκρύπτω, b.).

b. metaphorically, to conceal (that it may not become known): κεκρυμμένος, clandestine, John 19:38; τί ἀπό τίνος (the genitive of person), Matthew 11:25 L T Tr WH; (Luke 18:34); κεκρυμμένα things hidden i. e. unknown, used of God's saving counsels, Matthew 13:35; ἀπ' ὀφθαλμῶν τίνος, Luke 19:42 (cf. Buttmann, § 146, 1 at the end Compare: ἀποκρύπτω, ἐνκρύπτω, περικρύπτω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

Κρύπτω ,

[in LXX for H2244, H2934, H5641, H6845, etc.;]

to hide, conceal: c. acc, Matthew 13:44; Matthew 25:18; seq. ἐν , Matthew 25:25 (pass., Matthew 13:44, Colossians 3:3); pass., Matthew 5:14, Hebrews 11:23, 1 Timothy 5:25, Revelation 2:17; ἐκρύβη (on the tense and its formation, v. M, Pr., 161; Bl., § 19, 3) κ . ἐξῆλθεν John 8:59; seq. εἰς , Luke 13:21, Revelation 6:15; ἀπό (in cl. more freq. dupl. acc), Revelation 6:16; pass., John 12:36, (Bl., § 34, 4). Metaph.: Matthew 11:25; Matthew 13:35, Luke 11:52, WH, mg., Luke 18:34; Luke 19:42, John 19:38 (cf.ἀτο -, ἐν -, περι -κρύπτω ).†

κρύβω , see κρύπτω .


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Tor I. 1vi. 14 (B.C. 116) διὰ κεκρυμμένης σκευωρίας, ";by means of hidden endeavour."; In an elaborate accusation, P Oxy VI. 903 (iv/A.D.), a young wife mentions among other insults that had been heaped upon her, that though ber husband had sworn in the presence of the bishops and of his own brothers—.16 ἀπεντεῦθεν οὐ μὴ κρύψω αὐτὴ (l. τὴν) πάσας μου τὰς κλεῖς, ";hence forward I will not hide all my keys from her,"; nevertheless—.18 ἔκρυψεν πάλιν ἐμὲ τὰς κλεῖς εἰς ἐμέ, ";he again hid the keys from me."; With the formally pass. ἐκρύβη in John 8:59 (cf. Genesis 3:10) Moulton (Proleg. p. 161) compares BGU IV. 1055.31 (B.C. 13) τὸ ἐν ὀφι ̣λ ̣ ̣ͅ θησόμενον, ";the amount that shall be charged as due,"; a middle in a pass. sense. The familiar saying of Matthew 5:14 is expanded in the New Logion 7, P Oxy I. 1 recto .15 ff., into—λέγει Ἰ (ησοῦ)ς, πόλις οἰκοδομημένη ἐπ᾽ ἄκρον [ ]ρους ὑψηλοῦ ̓ καὶ ἐστηριγμένη οὔτε πε [σ ]εῖν δύναται οὔτε κρυ [β ]ῆναι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκρυβη εκρύβη ἐκρύβη εκρύβην εκρύβης εκρύβησαν εκρυψα έκρυψα ἔκρυψα εκρυψαν έκρυψαν έκρυψάν ἔκρυψαν εκρυψας έκρυψας ἔκρυψας έκρυψε έκρυψέ εκρυψεν έκρυψεν ἔκρυψεν ἐνέκρυψεν κεκρυμμενα κεκρυμμένα κεκρυμμένοι κεκρυμμενον κεκρυμμένον κεκρυμμενος κεκρυμμένος κεκρυμμενου κεκρυμμένου κεκρυμμενω κεκρυμμένω κεκρυμμένῳ κεκρυμμένων κεκρυπται κέκρυπται κρύβηθι κρυβηναι κρυβήναι κρυβῆναι κρυβήσεσθε κρυβήσεται κρυβήσεταί κρυβήσομαι κρυβόμενοι κρυβομένος κρύπτει κρύπτειν κρύπτεσθε κρύπτεται κρύπτη κρυπτομένης κρυπτόμενοι κρύπτων κρύψαι κρύψας κρυψατε κρύψατε κρύψει κρύψη κρύψης κρύψον κρύψουσιν κρύψω κρύψωμεν ekrube ekrubē ekrupsa ekrupsan ekrupsas ekrupsen ekrybe ekrybē ekrýbe ekrýbē ekrypsa ékrypsa ekrypsan ékrypsan ekrypsas ékrypsas ekrypsen ékrypsen enekrupsen enekrypsen enékrypsen kekrummena kekrummeno kekrummenō kekrummenon kekrummenos kekrummenou kekruptai kekrymmena kekrymména kekrymmeno kekrymmenō kekrymménoi kekrymménōi kekrymmenon kekrymménon kekrymmenos kekrymménos kekrymmenou kekrymménou kekryptai kékryptai krubenai krubēnai krupsate krybenai krybênai krybēnai krybē̂nai krypsate krýpsate