Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #2934 - טָמַן

Transliteration
ṭâman
Phonetics
taw-man'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
811
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to hide, conceal, bury

1a) (Qal)

1a1) to hide

1a2) hiding, concealing, secretly laying (participle)

1a3) darkness (participle)

1b) (Niphal) to hide oneself

1c) (Hiphil) to hide

Greek Equivalent Words:
Strong #: 1470 ‑ ἐγκρύπτω (eng‑kroop'‑to);  1607 ‑ ἐκπορεύομαι (ek‑por‑yoo'‑om‑ahee);  5278 ‑ ὑπομένω (hoop‑om‑en'‑o);  2928 ‑ κρύπτω (kroop'‑to);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (32)
Genesis
1
Exodus
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
6
Psalms
8
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
NAS (34)
Genesis
1
Exodus
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
7
Psalms
9
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
HCS (31)
Genesis
1
Exodus
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
6
Psalms
7
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
BSB (31)
Genesis
1
Exodus
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
6
Psalms
7
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
ESV (29)
Genesis
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
5
Psalms
7
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
WEB (30)
Genesis
1
Exodus
1
Deuteronomy
1
Joshua
3
2 Kings
2
Job
4
Psalms
8
Proverbs
2
Isaiah
1
Jeremiah
7
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2234) nmu (תהמנ ThMN) AC: Hide CO: Treasure AB: ?

V) nmu (תהמנ ThMN) - Hide: KJV (31): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Participle) hide, lay, secret - Strongs: H2934 (טָמַן)

acm) nfmum (מתהמונ MThMWN) - Treasure: What is hidden. KJV (5): treasure, riches - Strongs: H4301 (מַטְמֻן)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

טָמַן (cogn. to צָפַן) to hide, Joshua 2:6; Job 31:33 specially under the earth, to bury, Genesis 35:4; Exodus 2:12; Joshua 7:21, 22 Joshua 7:22; Jeremiah 43:10. טָמַן פַּח לִ Psalms 140:6, 142:4 ט׳ רֶשֶׁת לְ Psalms 9:16, 31:5, to hide a snare or a net for any one, i.e. to plot against him, comp. Psalms 64:6; Job 18:10. נֶפֶל טָמוּן a hidden abortion, Job 3:16. Followed by לְ to hide for some one, to reserve for him. Job 20:26, כָּל־חשֶׁךְ טָמוּן לִצְפוּנָיו “all darkness (or calamity) is hid (reserved) in his treasuries.” A play of words is here to be observed in the use of the cognate words טָמוּן and צָפוּן. Similar is Deuteronomy 33:19, שְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל “the most secret of the hidden things of sand” (to be understood of glass [???]). Facetiously used, Proverbs 19:24, טָמַן עָצֵל יָדוֹ בַּצַּלַּחַת “the slothful man hides his hand in the dish.” The hand of a lazy man is well described as being dipped slowly and deeply in the dish.

Niphal, to hide one’s self underground, Isaiah 2:10.

Hiphil i.q. Kal, 2 Kings 7:8.

[In Thes. the primary meaning is said to be that of immersing, as found in many roots beginning with the syllables טם, טב.]

Derivative מַטְמוֹן.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
בַּטָּמֽוּן׃ בטמון׃ וְהִטָּמֵ֖ן וְטָמְנֵ֥הוּ וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ וַֽתִּטְמְנֵם֙ וַיִּטְמֹ֤ן וַיַּטְמִ֑נוּ וַיַּטְמִֽנוּ׃ וָאֶטְמְנֵ֖הוּ וּטְמַנְתָּ֤ם ואטמנהו והטמן וטמנהו וטמנתם ויטמן ויטמנהו ויטמנו ויטמנו׃ ותטמנם טְמ֥וּנֵי טְמַנְתִּ֣יו טְמוּנִ֥ים טְמוּנָ֛ה טָ֘מַ֤ן טָ֝מָ֗נוּ טָ֣מְנוּ טָ֭מוּן טָֽמְנֽוּ־ טָֽמְנוּ־ טָמ֣וּן טָמ֪וּן טָמְנ֖וּ טָמְנ֥וּ טָמְנֵ֣ם טָמַ֣ן טָמָ֑נְתִּי טמון טמונה טמוני טמונים טמן טמנו טמנו־ טמנם טמנתי טמנתיו לְטָמְנוֹ־ לִטְמ֖וֹן לִטְמ֣וֹן לטמון לטמנו־ baṭ·ṭā·mūn battaMun baṭṭāmūn lə·ṭā·mə·nōw- letamenov ləṭāmənōw- liṭ·mō·wn litMon liṭmōwn ṭā·mā·nə·tî ṭā·mā·nū ṭā·man ṭā·mə·nêm ṭā·mə·nū ṭā·mə·nū- ṭā·mūn taMan ṭāman taManeti ṭāmānətî taManu ṭāmānū tameNem ṭāmənêm Tamenu ṭāmənū ṭāmənū- Tamun ṭāmūn ṭə·man·tîw ṭə·mū·nāh ṭə·mū·nê ṭə·mū·nîm temanTiv ṭəmantîw temuNah ṭəmūnāh ṭəmūnê teMunei temuNim ṭəmūnîm ū·ṭə·man·tām utemanTam ūṭəmantām vaetmeNehu vaiyatMinu vaiyitmeNehu vaiyitMon vattitmeNem vehittaMen vetameNehu wā’eṭmənêhū wā·’eṭ·mə·nê·hū wat·tiṭ·mə·nêm wattiṭmənêm way·yaṭ·mi·nū way·yiṭ·mə·nê·hū way·yiṭ·mōn wayyaṭminū wayyiṭmənêhū wayyiṭmōn wə·hiṭ·ṭā·mên wə·ṭā·mə·nê·hū wəhiṭṭāmên wəṭāmənêhū
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
טָמָה
Next Entry
טֶנֶא