Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1632 - ἐκχέω

Transliteration
ekchéō
Phonetics
ek-kheh'-o, ek-khoo'-no
Origin
from (G1537)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:467,220
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἐκφύω
 
Next Entry
ἐκχωρέω
Definition   
Thayer's
  1. to pour out, shed forth
  2. metaph. to bestow or distribute largely
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2212 ‑ זָקַק (zaw‑kak');  2236 ‑ זָרַק (zaw‑rak');  3332 ‑ יָצַק (yaw‑tsak');  3341 ‑ יָצַת (yaw‑tsath');  4900 ‑ מָשַׁךְ (maw‑shak');  5413 ‑ נָתַךְ (naw‑thak');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  5428 ‑ נָתַשׁ (naw‑thash');  6584 ‑ פָּשַׁט (paw‑shat');  7324 ‑ רוּק (rook);  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  8210 ‑ שָׁפַךְ (shaw‑fak');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (28)
Matthew 3
Mark 2
Luke 3
John 1
Acts 6
Romans 2
Titus 1
Jude 1
Revelation 9
HCS (0)
HCS (27)
Matthew 3
Mark 1
Luke 3
John 1
Acts 6
Romans 2
Titus 1
Jude 1
Revelation 9
BSB (27)
Matthew 3
Mark 1
Luke 3
John 1
Acts 6
Romans 2
Titus 1
Jude 1
Revelation 9
ESV (24)
Matthew 3
Mark 1
Luke 3
John 1
Acts 5
Romans 1
Titus 1
Revelation 9
WEB (28)
Matthew 3
Mark 2
Luke 3
John 1
Acts 6
Romans 2
Titus 1
Jude 1
Revelation 9
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐκ-χύνω, v. cross ἐκχέω.

ἐκχέω (later ἐκφων-χύνω Matthew 23:35 (Pass.), etc., condemned by Luc. Pseudol. 29), fut. -χέω (v. χέω): aor. 1 ἐξέχεα (also imper. ἔκχυσον Hsch.); aor. Med. ἐκχευάμην Od. 24.178: pf. ἐκκέχῠκα Men. 915:

I

1. pour out, prop. of liquids, οἶνον Il. 3.296; αἷμ' ἐκχέας πέδοι A. Eu. 653, cf. Matthew 23:35 (Pass.); ἀναίτιον αἷμα SIG 1181.5 (Jewish, ii B.C.); πηγάς E. HF 941; δάκρυα Pl. Smp. 215e (Pass.), Plu. Alc. 6; ὁ οἶνος ἐκχεῖται is spilt, Matthew 9:17 : metaph., (in Med.) ταχέας δ[] ἐκχεύατ' ὀϊστούς he poured forth his arrows, Od. 22.3, 24.178; σοὶ.. δαίμονες.. ἐλπίδας ἐξέχεαν Pl. Epigr. 7.4. pour away: hence, spill, a vessel, ποδάνιπτρον Ar. Fr. 306; τὸν χόα Men.l.c.: Pass., to be drained, εἰς [διώρυχα ] PRyl. 154.18 (i A.D.).

2. of words, pour forth, utter, Ar. Th. 554; μολπάς E. Supp. 773; πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας μάτην S. Fr. 929, cf. A. Ag. 1029 (lyr.).

3. pour out like water, squander, waste, ὄλβον Id. Pers. 826; τὰ πάντα Id. Ch. 520, cf. S. El. 1291; πλοῦτον ἐξέχεεν εἰς δαπάνας AP 9.367 (Luc.); ἐ. τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαυτόν Pl. R. 553b; spoil, τὸ πᾶν σόφισμα S. Ph. 13.

4. spread out, λίνα, ὀθόνας, A.R. 2.902 (tm.), Luc. Amos 6:1-14.

5. throw down, τινὰ κατὰ τοῦ κρηνοῦ D.H. 13.8, cf. 4.7, 14.10.

6. ὕπνον ἐ. shed, i.e. shake off sleep, Herod. 7.7.

7. = συγχέω, ὅρκια Hsch. s.v. ἐξέχεαν.

II Pass., used by Hom. mostly in plpf. ἐξεκέχυντο, as also in 3 sg. aor. ἐξέχῠτο or ἔκχῠτο, part. ἐκχύμενος [ ]: later fut. ἐκχῠθήσομαι Hero Aut. 4.1:

1. pour out, stream out or forth, prop. of liquids, Il. 21.300, Od. 19.504, etc.; ἐκ δ' ἄρα πᾶσαι χύντο χαμαὶ χολάδες Il. 4.525; so ἐξεχύθη τὰ σπλάγχνα Acts 1:18 : metaph., of persons, σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο Il. 16.259; ἱππόθεν ἐκχύμενοι pouring from the [wooden] horse, Od. 8.515; ἐκχυθέντες ἁλέες ἐκ τοῦ τείχεος Hdt. 3.13: generally, to be spread out, πολλὰ δὲ [δέσματα].. μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο Od. 8.279; σάρκες εἰς ὑπέρογκον ἐκκεχυμέναι πιότητα Luc. Am. 14.

2. metaph., ῥηθέντα ματαίως ἐκκέχυται στομάτων Emp. 39.3; to be cast away, forgotten, ἐκκέχυται φιλότης Thgn. 110; αἱ πρόσθεν ὁμολογίαι ἐκκεχυμέναι εἰσίν Pl. Cri. 49a.

3. give oneself up to any emotion, to be overjoyed, Ar. V. 1469 (lyr.); ἐ. εἰς ἑταίρας, εἰς τὸν κίνδυνον, give oneself up to.., Plb. 31.25.4, 3.19.1; ἐπὶ τὰ εὐτρεπισθέντα, of a glutton, Ph. 1.38; ἁβρὰ γελῶν ὄμμασιν ἐκκέχυσαι AP 12.156.

4. lie languidly, ib.5.54.8(Diosc.).

5. metaph., of Time, ἐ. κατὰ τὴν χρονικὴν παράτασιν Procl. Inst. 55.

6. extend, of a piece of land, CPR 1.8,al. (i A.D.).

Thayer's Expanded Definition

ἐκχέω and (a form censured by the grammarians, see Lob. ad Phryn., p. 726) ἐκχύνω (whence present passive participle ἐκχυνόμενος and, in L T Tr WH after the Aeolic form, ἐκχυννόμενος (cf. Buttmann, 69 (61); Winers Grammar, § 2, 1 d.; Tdf. Proleg., p. 79): Matthew 23:35; Matthew 26:28; Mark 14:24; Luke 11:50 (where Tr text WH text ἐκκεχυμένον for ἐκχυννόμενον); (WH reject the passage)); imperative plural ἐκχητε (Revelation 16:1 L T WH; on which uncontracted form cf. Alexander Buttmann (1873) Gram., p. 196 (p. 174 Robinson's translation); Buttmann, 44 (38); (some would make it a 2 aorist, see WH, Appendix, p. 165)); future ἐκχέω (Acts 2:17; Exodus 29:12), for which the earlier Greek used ἐκχεύσω (Winers Grammar, 77 (74); (cf. 85 (82); especially Buttmann, 68 (60))); 1 aorist ἐξέχεα, 3 person singular ἐξεχη ((whereas the 3 singular of the imperfect is contracted ἐξεχη ἐξεχει, cf. Rutherford, New Phryn., p. 299f); cf. Alexander Buttmann (1873) Gram., p. 196 note (English translation as above the dagger note)), infinitive ἐκχέαι (Romans 3:15; Isaiah 59:7; Ezekiel 9:8); passive (present ἐκχεῖται, Mark 2:22 R G L Tr marginal reading brackets; imperfect 3 person singular ἐξεχεῖτο, Acts 22:20 R G, ἐξεχύννετο L T Tr WH); perfect ἐκκέχυμαι; 1 aorist ἐξεχύθην; 1 future ἐκχυθήσομαι (see Buttmann, 69f (60f)); (from Homer down); the Sept. for שָׁפַך; to pour out;

a. properly: φιάλην, by metonymy, of the container for the contained, Revelation 16:1-4, 8, 10, 12, 17; of wine, which when the vessel is burst runs out and is lost, Matthew 9:17; Mark 2:22 (R G L Tr marginal reading in brackets); Luke 5:37; used of other things usually guarded with care which are poured forth or cast out: of money, John 2:15; ἐξεχύθη τά σπλάγχνα, of the ruptured body of a man, Acts 1:18 (ἐξεχύθη κοιλία αὐτοῦ εἰς τήν γῆν, of a man thrust through with a sword, 2 Samuel 20:10). The phrase αἷμα έ᾿κχειν or ἐκχύν῾ν᾿ειν is frequently used of bloodshed: (Matthew 23:35; Luke 11:50; Acts 22:20; Romans 3:15; Revelation 16:6a (where Tdf. αἵματα)); see αἷμα, 2 a. b. metaphorically, equivalent to to bestow or distribute largely (cf. Fritzsche on Tobit 4:17 and Sir. 1:8): τό πνεῦμα τό ἅγιον or ἀπό τοῦ πνεύματος, i. e. the abundant bestowal of the Holy Spirit, Acts 2:33 from Joel 2:28, 29 (); ἐπί τινα, Acts 2:17; Acts 10:45; Titus 3:6; ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά πνεύματος ἁγίου, the Holy Spirit gives our souls a rich sense of the greatness of God's love for us, Romans 5:5; (ὀργήν, Sir. 33:8 (Sir. 36:8) (cf. Sir. 16:11)). The passive, like the Latineffundor,me effundo, is used of those wire give themselves up to a thing, rush headlong into it, (γέλωτι, Alciphron; εἰς ἑταίρας, Polybius 32, 11, 4): absolutely τῇ πλάνη τοῦ Βαλαάμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, led astray by the hire of Balaam (i. e. by the same love of reward as Balaam) they gave themselves up, namely, to wickedness, Jude 1:11 (so ἐκχυθῆναι in Aristophanes vesp. 1469 is used absolutely of one giving himself up to joy. The passage in Jude is generally explained thus: for hire they gave themselves up to (R. V. ran riotously in) the error of Balaam; cf. Winer's Grammar, 206 (194) (and De Wette (edited by Brückner) at the passage)).

STRONGS NT 1632: ἐκχύνω ἐκχύνω, and (L T Tr WH) ἐκχύννω, see ἐκχέω. (Compare: ὑπερχύνω ἐκχύνω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐκ -χέω ,

also Hellenistic, ἐκχύνω (in Th.: 2 Kings 14:14 *), and ἐκχύννω (q.v.),

[in LXX chiefly for H8210;]

to pour out: φιάλην , Revelation 16:1-4; Revelation 16:8; Revelation 16:10; Revelation 16:12; Revelation 16:17; κέρματα , John 2:15; αἷμα , Matthew 23:35 (cf. MM, Exp., xii), Luke 11:50, Acts 22:20, Romans 3:15 (LXX) Revelation 16:6. Pass., αἷμα , Matthew 26:28, Mark 14:24, Acts 22:20; οἶνος , Matthew 9:17, Luke 5:37; σπλάγχνα , Acts 1:18. Metaph., τ . πνεῦμα , Acts 2:17-18 (LXX), Acts 2:33; Acts 10:45, Titus 3:6; ἀγάπη , Romans 5:5 (cf. Sirach 36:8, ὀργήν ); pass., of persons (like Lat. effundor), to give oneself up to (RV, ran riotously in): Judges 1:11.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

With Matthew 23:35 cf. Syll 816.5 (ii/B.C.) (= Deissmann LAE p. 424) ἐγχέαντας αὐτῆς τὸ ἀναίτιον αἷμα ἀδίκως. For the subst. see P Tebt I. 86.9 (late ii/B.C.) ἐκχύ (σεως) Ἵππωνος βαλα (νείου), P Lond 1177.84 (A.D. 113) (= III. p. 183) ἐκχύσεων, and for a previously unknown adj. see P Oxy IX. 1220.16 (iii/A.D.) πέμψις μοι τοὺς ἐκχυσιαίους ἥλους, ";you will send me the nails for emptying (?)"; (Ed.). For other compound forms cf. P Ryl II. 154.14 (A.D. 66) λιβὸς διῶρυξ λεγομένηι Ἀρχείου δι᾽ οὗ (l. ἧς) ἀποχεῖεται (l. ἀποχεῖται) ὁ κλῆρ [ο ]ς, ";on the west the dyke called that of Archias by which the holding is drained,"; and .18 διῶρυξ εἰς ὃν (l. ἣν) εἰσχεῖτα [ι ] ὁ κλῆρ [ος, ";the dyke into which the holding drains.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκκεχυμενον ἐκκεχυμένον εκκεχυμένου εκκεχυται εκκέχυται ἐκκέχυται εκχεαι εκχέαι ἐκχέαι εκχέατε έκχεε εκχεεί εκχεείς εκχεέις εκχεείτε εκχεετε εκχέετε ἐκχέετε εκχέη εκχέητε εκχείσθαι εκχειται εκχείται ἐκχεῖται εκχεόμενον έκχεον εκχέοντα εκχέοντος εκχεόντων εκχέουσα εκχέουσαι εκχεούσης εκχεούσι εκχέουσι εκχεούσιν εκχέουσιν εκχεω εκχεώ εκχέω ἐκχεῶ εκχέων εκχέωσιν εκχυθέντος εκχυθησεται εκχυθήσεται ἐκχυθήσεται εκχυννομενον ἐκχυννόμενον εκχυνόμενον εκχύσεως εξέχεα εξεχεαν εξέχεαν ἐξέχεαν εξέχεας εξέχεε εξεχεεν εξέχεεν ἐξέχεεν εξεχείτο εξεχυθη εξεχύθη ἐξεχύθη εξεχυθησαν εξεχύθησαν ἐξεχύθησαν εξεχυννετο ἐξεχύννετο ekcheai ekchéai ekcheete ekchéete ekcheitai ekcheîtai ekcheo ekcheô ekcheō ekcheō̂ ekchunnomenon ekchuthesetai ekchuthēsetai ekchynnomenon ekchynnómenon ekchythesetai ekchythēsetai ekchythḗsetai ekkechumenon ekkechutai ekkechymenon ekkechyménon ekkechytai ekkéchytai exechean exéchean execheen exécheen exechunneto exechuthe exechuthē exechuthesan exechuthēsan exechynneto exechýnneto exechythe exechythē exechýthe exechýthē exechythesan exechythēsan exechýthesan exechýthēsan