Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #6908 - קָבַץ

Transliteration
qâbats
Phonetics
kaw-bats'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1983
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to gather, assemble

1a) (Qal) to gather, collect, assemble

1b) (Niphal)

1b1) to assemble, gather

1b2) to be gathered

1c) (Piel) to gather, gather together, take away

1d) (Pual) to be gathered together

1e) (Hithpael) to gather together, be gathered together

Greek Equivalent Words:
Strong #: 1586 ‑ ἐκλέγω (ek‑leg'‑om‑ahee);  1951 ‑ ἐπιλέγω (ep‑ee‑leg'‑om‑ahee);  4962 ‑ συστρέφω (soos‑tref'‑o);  4905 ‑ συνέρχομαι (soon‑er'‑khom‑ahee);  2064 ‑ ἔρχομαι (er'‑khom‑ahee);  4864 ‑ συναγωγή (soon‑ag‑o‑gay');  4876 ‑ συναντάω (soon‑an‑tah'‑o);  654 ‑ ἀποστρέφω (ap‑os‑tref'‑o);  1551 ‑ ἐκδέχομαι (ek‑dekh'‑om‑ahee);  1653 ‑ ἐλεέω (el‑eh‑eh'‑o);  4867 ‑ συναθροίζω (soon‑ath‑royd'‑zo);  4863 ‑ συνάγω (soon‑ag'‑o);  1523 ‑ εἰσδέχομαι (ice‑dekh'‑om‑ahee);  4867 ‑ συναθροίζω (soon‑ath‑royd'‑zo);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (136)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
12
2 Samuel
4
1 Kings
8
2 Kings
3
1 Chronicles
3
2 Chronicles
13
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
4
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
4
Micah
5
Nahum
2
Habakkuk
1
Zephaniah
3
Zechariah
2
NAS (127)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
10
2 Samuel
3
1 Kings
6
2 Kings
2
1 Chronicles
3
2 Chronicles
11
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
4
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
4
Micah
5
Nahum
2
Zephaniah
3
Zechariah
2
HCS (126)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
10
2 Samuel
3
1 Kings
5
2 Kings
2
1 Chronicles
3
2 Chronicles
11
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
4
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
4
Micah
4
Nahum
2
Habakkuk
1
Zephaniah
3
Zechariah
2
BSB (127)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
10
2 Samuel
3
1 Kings
5
2 Kings
2
1 Chronicles
3
2 Chronicles
11
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
4
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
4
Micah
5
Nahum
2
Habakkuk
1
Zephaniah
3
Zechariah
2
ESV (122)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
10
2 Samuel
3
1 Kings
5
2 Kings
1
1 Chronicles
3
2 Chronicles
11
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
3
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
2
Micah
5
Nahum
1
Habakkuk
1
Zephaniah
3
Zechariah
2
WEB (136)
Genesis
3
Deuteronomy
3
Joshua
2
Judges
2
1 Samuel
12
2 Samuel
4
1 Kings
8
2 Kings
3
1 Chronicles
3
2 Chronicles
13
Ezra
5
Nehemiah
5
Esther
3
Psalms
4
Proverbs
2
Isaiah
20
Jeremiah
8
Ezekiel
16
Hosea
3
Joel
4
Micah
5
Nahum
2
Habakkuk
1
Zephaniah
3
Zechariah
2
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2695) ybq (קבתס QBTs) AC: Gather CO: ? AB: ?: [from: bq- storage]

V) ybq (קבתס QBTs) - Gather: KJV (127): (vf: Paal, Niphal, Hitpael, Pual, Piel) gather, assemble, heap, resort - Strongs: H6908 (קָבַץ)

Nf1) eybq (קבתסה QBTsH) - Gathering: KJV (1): gather - Strongs: H6910 (קְבֻצָה)

dm) yfbq (קבותס QBWTs) - Company: A group of gathered people. KJV (1): company - Strongs: H6899 (קִבּוּץ)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

קָבַץ fut. יִקְבֹּץ prop. to take, to grasp with the hand (Arab. قبص to take with the tips of the fingers; قبض to catch with the hand, قبط id.; comp. Aram. חֲבַץ ܚܒܰܨ to compress; and Hebr. קָמַץ, קָפַץ); hence to collect, Genesis 41:48.

(a) things, Deuter. 13:17 Proverbs 13:11.

(b) persons, to congregate, 2 Samuel 3:21; 1 Kings 18:19, 20:1. Metaph. Psalms 41:7, “his heart (the wicked man’s, who comes to see me) יִקְבָּץ־אָוֶן לוֹ gathers iniquity to itself,” i.e. matter for calumny.

Niphal, to be gathered, collected, Ezekiel 29:5 to be congregated, to congregate selves, Isaiah 34:15, 43:9 49:18 60:4 and frequently.

Piel

(1) to take with the hand, to take hold of, to receive (opp. to עָזַב), Isaiah 54:7.

(2) to collect

(a) things, as grapes, Isaiah 62:9 water, Isaiah 22:9.

(b) persons, to congregate, Deuteronomy 30:3, Deuteronomy 30:4; Jeremiah 31:10 often used of Jehovah bringing back exiles, Jeremiah 23:3; Isaiah 40:11.

(3) i.q. אָסַף No. 3; to gather to oneself, to draw in, to withdraw, Joel 2:6; Nahum 2:11. See פָּארוּר.

Pual, part. f., gathered together, Ezekiel 38:8.

Hithpael, to gather selves together, Joshua 9:2; Judges 9:47.

Hence קִבּוּץ, קְבֻצָה; and the three nouns which follow.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֲקַבְּצֵ֑ם אֲקַבְּצֵ֔ם אֲקַבְּצֵֽךְ׃ אֲקַבְּצֶֽךָּ׃ אֲקַבֵּ֑צָה אֲקַבֵּ֔ץ אֲקַבֵּ֣ץ אֲקַבֵּ֥ץ אֲקַבֵּץ֙ אֶקְבֹּץ֙ אקבץ אקבצה אקבצך׃ אקבצם בְּהִקָּבֵ֣ץ בְּקַבְּצִ֣י ׀ בהקבץ בקבצי הִֽתְקַבְּצ֔וּ הִֽתְקַבְּצוּ֙ הִקָּבְצ֤וּ הִקָּבְצ֥וּ הִתְקַבְּצ֤וּ הַנִּקְבָּצִ֣ים הנקבצים הקבצו התקבצו וְ֠נִקְבְּצוּ וְאֶקְבְּצָה֩ וְיִקְבְּצ֗וּ וְיִקְבְּצ֣וּ וְיִקָּבְצ֖וּ וְנִקְבָּ֑צוּ וְקִבְצוּ֩ וְקִבֶּצְךָ֙ וְקִבַּצְתִּ֣י וְקִבַּצְתִּ֤י וְקִבַּצְתִּ֥י וְקִבַּצְתִּי֙ וְקִבַּצְתִּי֩ וְקִבַּצְתִּים֙ וְקִבַּצְתִּים֮ וְקַבְּצֵ֥נוּ וְקַבְּצֵנוּ֮ וְקֹבֵ֖ץ וַֽתְּקַבְּצ֔וּ וַאֲקַבְּצֵ֖ם וַיִּֽתְקַבְּצ֔וּ וַיִּֽתְקַבְּצ֣וּ וַיִּֽתְקַבְּצ֤וּ וַיִּקְבְּצ֤וּ וַיִּקְבְּצ֧וּ וַיִּקְבְּצ֨וּ וַיִּקְבְּצֵ֣ם וַיִּקְבֹּ֖ץ וַיִּקְבֹּ֗ץ וַיִּקְבֹּ֛ץ וַיִּקְבֹּ֞ץ וַיִּקְבֹּ֤ץ וַיִּקְבֹּ֥ץ וַיִּקְבֹּ֨ץ וַיִּקְבֹּץ֮ וַיִּקָּבְצ֣וּ וַיִּקָּבְצ֤וּ וַיִּקָּבְצ֥וּ וַיִּקָּבְצ֧וּ וָֽאֶ֨קְבְּצֵ֔ם וָֽאֶקְבְּצֵ֗ם וָאֶקְבְּצָ֞ה וָאֶקְבְּצָ֧ה וּֽבְהִקָּבֵ֞ץ וּֽמְקַבְּצָ֥יו וּבְהִקָּבֵ֥ץ ואקבצה ואקבצם ובהקבץ ויקבץ ויקבצו ויקבצם ויתקבצו ומקבציו ונקבצו וקבץ וקבצו וקבצך וקבצנו וקבצתי וקבצתים ותקבצו יְקַבְּצֶ֔נּוּ יְקַבֵּ֔ץ יְקַבֵּ֣ץ יְקַבֶּצְךָ֙ יִֽתְקַבְּצ֤וּ יִקְבְּצֶֽנּוּ׃ יִקְבָּץ־ יִקָּ֣בְצוּ יקבץ יקבץ־ יקבצו יקבצך יקבצנו יקבצנו׃ יתקבצו לְהִקָּבֵ֖ץ לְנִקְבָּצָֽיו׃ לְקַבֵּ֥ץ לְקָבְצִ֣י להקבץ לנקבציו׃ לקבץ לקבצי מְקַבְּצָם֙ מְקַבֵּ֑ץ מְקַבֵּ֖ץ מְקַבֵּ֤ץ מְקַבֵּֽץ׃ מְקֻבֶּ֙צֶת֙ מקבץ מקבץ׃ מקבצם מקבצת נִקְבְּצ֣וּ נִקְבְּצ֥וּ נִקְבְּצוּ֩ נקבצו קְבֹ֥ץ קְבוּצִ֥ים קִ֫בְּצָ֥ם קִבְּצ֥וּ קִבְּצָ֖ם קִבְּצָֽן׃ קִבְצ֣וּ קִבְצ֥וּ קִבָּ֔צָה קַבְּצִ֣י קַבֵּ֤ץ קָבַץ֙ קֹבֵ֣ץ קבוצים קבץ קבצה קבצו קבצי קבצם קבצן׃ תְּקַבְּצֵ֖ם תִּקְבֹּץ֮ תִּקָּבְצ֣וּ תִקָּבֵ֑ץ תקבץ תקבצו תקבצם ’ă·qab·bê·ṣāh ’ă·qab·bə·ṣe·kā ’ă·qab·bə·ṣêḵ ’ă·qab·bə·ṣêm ’ă·qab·bêṣ ’ăqabbêṣ ’ăqabbêṣāh ’ăqabbəṣêḵ ’ăqabbəṣekā ’ăqabbəṣêm ’eq·bōṣ ’eqbōṣ akabBetz akabBetzah akabbeTzech akabbeTzeka akabbeTzem bə·hiq·qā·ḇêṣ bə·qab·bə·ṣî behikkaVetz bəhiqqāḇêṣ bekabbeTzi bəqabbəṣî ekBotz han·niq·bā·ṣîm hannikbaTzim hanniqbāṣîm hikkaveTzu hiq·qā·ḇə·ṣū hiqqāḇəṣū hiṯ·qab·bə·ṣū hitkabbeTzu hiṯqabbəṣū kabBetz kabbeTzi kaVatz keVotz kevuTzim kibBatzah kibbeTzam kibbeTzan kibbeTzu kivTzu koVetz lə·hiq·qā·ḇêṣ lə·niq·bā·ṣāw lə·qā·ḇə·ṣî lə·qab·bêṣ lehikkaVetz ləhiqqāḇêṣ lekabBetz lekaveTzi lenikbaTzav ləniqbāṣāw ləqabbêṣ ləqāḇəṣî mə·qab·bə·ṣām mə·qab·bêṣ mə·qub·be·ṣeṯ mekabBetz mekabbeTzam mekubBetzet məqabbêṣ məqabbəṣām məqubbeṣeṯ nikbeTzu niq·bə·ṣū niqbəṣū qā·ḇaṣ qab·bə·ṣî qab·bêṣ qāḇaṣ qabbêṣ qabbəṣî qə·ḇōṣ qə·ḇū·ṣîm qəḇōṣ qəḇūṣîm qib·bā·ṣāh qib·bə·ṣām qib·bə·ṣān qib·bə·ṣū qiḇ·ṣū qibbāṣāh qibbəṣām qibbəṣān qibbəṣū qiḇṣū qō·ḇêṣ qōḇêṣ tə·qab·bə·ṣêm tekabbeTzem təqabbəṣêm tikBotz tikkaVetz tikkaveTzu tiq·bōṣ tiq·qā·ḇə·ṣū ṯiq·qā·ḇêṣ tiqbōṣ ṯiqqāḇêṣ tiqqāḇəṣū ū·ḇə·hiq·qā·ḇêṣ ū·mə·qab·bə·ṣāw ūḇəhiqqāḇêṣ umekabbeTzav ūməqabbəṣāw uvehikkaVetz vaakabbeTzem vaekbeTzah vaekbeTzem vaiyikbeTzem vaiyikbeTzu vaiyikBotz vaiyikkaveTzu vaiyitkabbeTzu vattekabbeTzu veekbeTzah vekabbeTzenu vekibbatzTi vekibbatzTim vekibbetzCha vekivTzu vekoVetz venikBatzu Venikbetzu veyikbeTzu veyikkaveTzu wa’ăqabbəṣêm wā’eqbəṣāh wā’eqbəṣêm wa·’ă·qab·bə·ṣêm wā·’eq·bə·ṣāh wā·’eq·bə·ṣêm wat·tə·qab·bə·ṣū wattəqabbəṣū way·yiq·bə·ṣêm way·yiq·bə·ṣū way·yiq·bōṣ way·yiq·qā·ḇə·ṣū way·yiṯ·qab·bə·ṣū wayyiqbəṣêm wayyiqbəṣū wayyiqbōṣ wayyiqqāḇəṣū wayyiṯqabbəṣū wə’eqbəṣāh wə·’eq·bə·ṣāh wə·niq·bā·ṣū wə·niq·bə·ṣū wə·qab·bə·ṣê·nū wə·qib·baṣ·tî wə·qib·baṣ·tîm wə·qib·beṣ·ḵā wə·qiḇ·ṣū wə·qō·ḇêṣ wə·yiq·bə·ṣū wə·yiq·qā·ḇə·ṣū wəniqbāṣū wəniqbəṣū wəqabbəṣênū wəqibbaṣtî wəqibbaṣtîm wəqibbeṣḵā wəqiḇṣū wəqōḇêṣ wəyiqbəṣū wəyiqqāḇəṣū yə·qab·bə·ṣen·nū yə·qab·bêṣ yə·qab·beṣ·ḵā yekabBetz yekabbetzCha yekabbeTzennu yəqabbêṣ yəqabbəṣennū yəqabbeṣḵā yikbeTzennu yikbotz yikKavetzu yiq·bāṣ- yiq·bə·ṣen·nū yiq·qā·ḇə·ṣū yiqbāṣ- yiqbəṣennū yiqqāḇəṣū yiṯ·qab·bə·ṣū yitkabbeTzu yiṯqabbəṣū
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: