Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #6327 - פָּצַץ

Transliteration
pûwts
Phonetics
poots
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1745,1746,1800
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to scatter, be dispersed, be scattered

1a) (Qal) to be dispersed, be scattered

1b) (Niphal)

1b1) to be scattered

1b2) to be spread abroad

1c) (Hiphil) to scatter

1d) Hithpael) scatter

2) (Qal) to flow, overflow

3) to break

3a) (Polel) to shatter

3b) (Pilpel) to dash to pieces

Greek Equivalent Words:
Strong #: 1288 ‑ διασπάω (dee‑as‑pah'‑o);  649 ‑ ἀποστέλλω (ap‑os‑tel'‑lo);  1272 ‑ διανοίγω (dee‑an‑oy'‑go);  1720 ‑ ἐμφυσάω (em‑foo‑sah'‑o);  4650 ‑ σκορπίζω (skor‑pid'‑zo);  2875 ‑ κόπτω (kop'‑to);  4687 ‑ σπείρω (spi'‑ro);  1287 ‑ διασκορπίζω (dee‑as‑kor‑pid'‑zo);  1289 ‑ διασπείρω (dee‑as‑pi'‑ro);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (69)
Genesis
6
Exodus
1
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Nehemiah
1
Job
5
Psalms
3
Proverbs
1
Isaiah
3
Jeremiah
11
Ezekiel
19
Nahum
1
Habakkuk
2
Zephaniah
1
Zechariah
2
HCS ( 0 )
HCS (68)
Genesis
5
Exodus
1
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Nehemiah
1
Job
5
Psalms
3
Proverbs
1
Isaiah
4
Jeremiah
10
Ezekiel
19
Nahum
1
Habakkuk
2
Zephaniah
1
Zechariah
2
BSB (71)
Genesis
9
Exodus
1
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Nehemiah
1
Job
5
Psalms
3
Proverbs
1
Isaiah
3
Jeremiah
10
Ezekiel
19
Nahum
1
Habakkuk
2
Zephaniah
1
Zechariah
2
ESV (65)
Genesis
5
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Nehemiah
1
Job
5
Psalms
3
Proverbs
1
Isaiah
3
Jeremiah
10
Ezekiel
19
Habakkuk
2
Zephaniah
1
Zechariah
2
WEB (68)
Genesis
6
Exodus
1
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
2 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Nehemiah
1
Job
4
Psalms
3
Proverbs
1
Isaiah
3
Jeremiah
11
Ezekiel
19
Nahum
1
Habakkuk
2
Zephaniah
1
Zechariah
2
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

1386) yp (פתס PTs) AC: Smash CO: Club AB: ?: The pictograph p is a picture of an open mouth, the y is a picture of a man on his side. Combined these mean "open the side". When a pot is struck on its side, it is opened and the pieces scatter.

H) eyp (פתסה PTsH) AC: Open CO: ? AB: ?

V) eyp (פתסה PTsH) - Open: To open the mouth. KJV (15): (vf: Paal) open, rid, gape, utter - Strongs: H6475 (פָּצָה)

J) yfp (פותס PWTs) AC: Scatter CO: ? AB: ?: A breaking of something into pieces.

V) yfp (פותס PWTs) - Scatter: KJV (67): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Pilpel) scatter, disperse, cast, drive, break, shake, dash, retire - Strongs: H6327 (פָּצַץ)

if1) eyfpt (תפותסה TPWTsH) - Scattering: KJV (1): disperse - Strongs: H8600 (תְּפוּצָה)

M) yip (פיתס PYTs) AC: ? CO: Club AB: ?

km ) yipm (מפיתס MPYTs) - Club: KJV (1): maul - Strongs: H4650 (מֵפִיץ)

Adopted Roots:

AHL Definitions Copyright: ©1999-2023
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
אֲפִיצֵ֖ם אָפִ֥יץ אפיץ אפיצם בַּהֲפִיצִ֤י בהפיצי הֱפִֽיצְךָ֛ הֱפִיצָ֣ם הֲפִֽיצוֹתִ֖ים הֲפִיצוֹתֶ֛ם הֲפִצֹתֶ֤ם הֲפִצוֹתִ֣יךָ הָ֭פֵץ הפיצותים הפיצותם הפיצך הפיצם הפץ הפצותיך הפצתם וְהֵפִ֖יץ וְהֵפִ֥יץ וְהֵפִ֧יץ וְיָפֻ֙צוּ֙ וְנָפֹ֙צוּ֙ וֶהֱפִֽיצְךָ֤ וֶהֱפִיצֻ֥הוּ וַֽיְפַצְפְּצֵ֑נִי וַאֲפִיצֵ֖ם וַהֲפִֽצוֹתִים֙ וַהֲפִיצוֹתִ֤י וַהֲפִצֹתִ֤י וַהֲפִצוֹתִ֤י וַהֲפִצוֹתִ֥י וַיְפִיצֵ֑ם וַיִּתְפֹּֽצְצוּ֙ וַיָּ֥פֶץ וַיָּ֨פֶץ וַיָּפֻ֔צוּ וַיָּפֻ֥צוּ וַתְּפוּצֶ֖ינָה וַתְּפוּצֶֽינָה׃ וָאָפִ֤יץ וּמְפִצִ֛ים וּתְפִיצֵ֑ם וּתְפוּצֶ֣יןָ ואפיץ ואפיצם והפיץ והפיצהו והפיצותי והפיצך והפצותי והפצותים והפצתי ויפיצם ויפץ ויפצו ויפצפצני ויתפצצו ומפצים ונפצו ותפוצין ותפוצינה ותפוצינה׃ ותפיצם יְפֹ֥צֵֽץ יָ֝פִ֗יץ יָפ֣וּצוּ יָפֵ֖ץ יָפֻ֣צוּ יפוצו יפיץ יפץ יפצו יפצץ לְהָפִ֤יץ לַהֲפִיצֵ֑נִי להפיץ להפיצני מֵפִ֛יץ מפיץ נְפֹצִ֣ים נְפֹצֹתֶ֖ם נְפֹצוֹתֶ֖ם נְפוֹצִ֣ים נְפוֹצֹתֶ֖ם נָפ֖וּץ נָפֹ֔צוּ נָפֹ֖צֶת נָפֹ֖צוּ נָפֹ֣צוּ נָפֹ֥צוּ נָפֽוֹצָה׃ נפוץ נפוצה׃ נפוצים נפוצתם נפצו נפצותם נפצים נפצת נפצתם פֻּ֣צוּ פּוּצַ֔י פוצי פצו תְּפוּצֶ֥ינָה תָּפִ֣יץ תפוצינה תפיץ ’ă·p̄î·ṣêm ’ā·p̄îṣ ’āp̄îṣ ’ăp̄îṣêm aFitz afiTzem ba·hă·p̄î·ṣî bahafiTzi bahăp̄îṣî hā·p̄êṣ hă·p̄i·ṣō·ṯem hă·p̄î·ṣō·w·ṯem hă·p̄i·ṣō·w·ṯî·ḵā hă·p̄î·ṣō·w·ṯîm Hafetz hafitzoTem hafitzoTicha hafitzoTim hāp̄êṣ hăp̄iṣōṯem hăp̄îṣōwṯem hăp̄iṣōwṯîḵā hăp̄îṣōwṯîm hĕ·p̄î·ṣām hĕ·p̄î·ṣə·ḵā hefiTzam hefitzeCha hĕp̄îṣām hĕp̄îṣəḵā la·hă·p̄î·ṣê·nî lahafiTzeni lahăp̄îṣênî lə·hā·p̄îṣ lehaFitz ləhāp̄îṣ mê·p̄îṣ meFitz mêp̄îṣ nā·p̄ō·ṣeṯ nā·p̄ō·ṣū nā·p̄ō·w·ṣāh nā·p̄ūṣ naFotzah naFotzet naFotzu naFutz nāp̄ōṣeṯ nāp̄ōṣū nāp̄ōwṣāh nāp̄ūṣ nə·p̄ō·ṣîm nə·p̄ō·ṣō·ṯem nə·p̄ō·ṣō·w·ṯem nə·p̄ō·w·ṣîm nə·p̄ō·w·ṣō·ṯem nefoTzim nefotzoTem nəp̄ōṣîm nəp̄ōṣōṯem nəp̄ōṣōwṯem nəp̄ōwṣîm nəp̄ōwṣōṯem pū·ṣay pu·ṣū pūṣay puṣū puTzai Putzu tā·p̄îṣ taFitz tāp̄îṣ tə·p̄ū·ṣe·nāh tefuTzeinah təp̄ūṣenāh ū·mə·p̄i·ṣîm ū·ṯə·p̄î·ṣêm ū·ṯə·p̄ū·ṣe·nā umefiTzim ūməp̄iṣîm utefiTzem utefuTzeina ūṯəp̄îṣêm ūṯəp̄ūṣenā vaaFitz vaafiTzem vahafitzoTi vahafitzoTim vaiYafetz vaiyaFutzu vaiyitpotzeTzu vattefuTzeinah vayfatzpeTzeni vayfiTzem veheFitz vehefitzeCha vehefiTzuhu venaFotzu veyaFutzu wā’āp̄îṣ wa’ăp̄îṣêm wa·’ă·p̄î·ṣêm wā·’ā·p̄îṣ wa·hă·p̄i·ṣō·ṯî wa·hă·p̄i·ṣō·w·ṯî wa·hă·p̄î·ṣō·w·ṯî wa·hă·p̄i·ṣō·w·ṯîm wahăp̄iṣōṯî wahăp̄iṣōwṯî wahăp̄îṣōwṯî wahăp̄iṣōwṯîm wat·tə·p̄ū·ṣe·nāh wattəp̄ūṣenāh way·p̄aṣ·pə·ṣê·nî way·p̄î·ṣêm way·yā·p̄eṣ way·yā·p̄u·ṣū way·yiṯ·pō·ṣə·ṣū wayp̄aṣpəṣênî wayp̄îṣêm wayyāp̄eṣ wayyāp̄uṣū wayyiṯpōṣəṣū we·hĕ·p̄î·ṣə·ḵā we·hĕ·p̄î·ṣu·hū wə·hê·p̄îṣ wə·nā·p̄ō·ṣū wə·yā·p̄u·ṣū wəhêp̄îṣ wehĕp̄îṣəḵā wehĕp̄îṣuhū wənāp̄ōṣū wəyāp̄uṣū yā·p̄êṣ yā·p̄îṣ yā·p̄u·ṣū yā·p̄ū·ṣū yaFetz yaFitz yaFutzu yāp̄êṣ yāp̄îṣ yāp̄uṣū yāp̄ūṣū yə·p̄ō·ṣêṣ yeFotzetz yəp̄ōṣêṣ
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
פּוּעָה
Next Entry
פּוּק