Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #5423 - נָתַק

Transliteration
nâthaq
Phonetics
naw-thak'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1447
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to pull or tear or draw off or away or apart, draw out, pluck up, break, lift, root out

1a) (Qal)

1a1) to draw away

1a2) to draw or pull off

1a3) to pull or tear away

1b) (Niphal)

1b1) to be drawn away, be drawn out

1b2) to be torn apart or in two, be snapped

1b3) to be separated

1c) (Piel)

1c1) to tear apart, snap

1c2) to tear out, tear up, tear away

1d) (Hiphil)

1d1) to draw away

1d2) to drag away

1e) (Hophal) to be drawn away

Greek Equivalent Words:
Strong #: 1828 ‑ ἐξέλκω (ex‑el'‑ko);  3855 ‑ παράγω (par‑ag'‑o);  4486 ‑ ῥήσσω (hrayg'‑noo‑mee, hrace'‑so);  645 ‑ ἀποσπάω (ap‑os‑pah'‑o);  1288 ‑ διασπάω (dee‑as‑pah'‑o);  4685 ‑ σπάω (spah'‑o);  868 ‑ ἀφίστημι (af‑is'‑tay‑mee);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (30)
Leviticus
1
Joshua
3
Judges
5
Job
2
Psalms
4
Ecclesiastes
1
Isaiah
3
Jeremiah
7
Ezekiel
2
Nahum
2
NAS (41)
Leviticus
1
Joshua
5
Judges
7
Job
3
Psalms
4
Ecclesiastes
2
Isaiah
4
Jeremiah
11
Ezekiel
2
Nahum
2
HCS (27)
Leviticus
1
Joshua
3
Judges
5
Job
2
Psalms
2
Ecclesiastes
1
Isaiah
3
Jeremiah
7
Ezekiel
2
Nahum
1
BSB (27)
Leviticus
1
Joshua
3
Judges
5
Job
2
Psalms
2
Ecclesiastes
1
Isaiah
3
Jeremiah
7
Ezekiel
2
Nahum
1
ESV (25)
Leviticus
1
Joshua
3
Judges
5
Job
2
Psalms
2
Ecclesiastes
1
Isaiah
3
Jeremiah
5
Ezekiel
2
Nahum
1
WEB (30)
Leviticus
1
Joshua
3
Judges
5
Job
2
Psalms
4
Ecclesiastes
1
Isaiah
3
Jeremiah
7
Ezekiel
2
Nahum
2
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2455) qtn (נתק NTQ) AC: Draw CO: Eruption AB: ?: [from: tn- removing]

V) qtn (נתק NTQ) - Draw: To draw out or away as a bowstring or to draw a cord to its breaking point. KJV (27): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Hophal, Piel) break, draw, lift, pluck, draw, pluck, root, pull, burst - Strongs: H5423 (נָתַק)

Nm) qtn (נתק NTQ) - Eruption: A disease of the skin which breaks open drawing out liquid. KJV (14): scall - Strongs: H5424 (נֶתֶק)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

נָתַק to tear away, Jerem. 22:24. Applied figuratively in a military sense, to draw away, to cut off any one (from a place), Judges 20:32. See Niphal and Hiphil. Part. pass. נָתוּק castrated, Leviticus 22:24.

Piel, to tear up or off, as roots, Ezekiel 17:9 to burst bonds, Psal. 2:3 107:14 a yoke, Isaiah 58:6 to wound by tearing, Ezekiel 23:34.

Hiphil, metaph. to separate out, Jeremiah 12:3 to draw away from, to cut off from any place, Joshua 8:6.

Niphal

(1) to be torn away, to be broken, e.g. used of a thread, a cord, Isaiah 5:27; Jeremiah 10:20; Judges 16:9; Ecclesiastes 4:12 a rope, Isaiah 33:20. Metaph. Job 17:11, “the counsels of my mind are broken off;” i.e. frustrated.

(2) to be torn out, as from a tent, Job 18:14. Pregnant construction, Joshua 4:18, “and when the soles of the feet of the priests were plucked up (from the muddy channel and set) on the dry land.”

(3) to be separated, Jeremiah 6:29 followed by מִן to be drawn away from, Joshua 8:16.

Hophal הָנְתַּק i.q. Niphal No. 3, Judges 20:31. Hence

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֲנַתֵּ֑ק אֲנַתֵּֽק׃ אֶתְּקֶֽנְךָּ׃ אנתק אנתק׃ אתקנך׃ הַתִּיקֵ֤נוּ הַתִּקֵם֙ הָנְתְּק֖וּ הנתקו התיקנו התקם וְנָת֣וּק וַֽיְנַתְּקֵ֛ם וַיְנַתֵּק֙ וַיִּנָּתְק֖וּ וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּ וינתק וינתקו וינתקם ונתוק ונתקנהו יְנַתֵּ֜ק יְנַתֵּֽק׃ יִנָּתֵ֣ק יִנָּתֵ֤ק יִנָּתֵֽק׃ יִנָּתֵֽקוּ׃ ינתק ינתק׃ ינתקו׃ נְֽ֭נַתְּקָה נִתְּק֑וּ נִתְּק֖וּ נִתְּק֗וּ נִתַּ֖ק נִתַּ֙קְתִּי֙ נִתָּ֑קוּ נִתָּֽקוּ׃ ננתקה נתק נתקו נתקו׃ נתקתי תְּנַתֵּ֑קִי תְּנַתֵּֽקוּ׃ תנתקו׃ תנתקי ’ă·nat·têq ’ănattêq ’et·tə·qen·kā ’ettəqenkā anatTek etteKenka hā·nə·tə·qū haneteKu hānətəqū hat·tî·qê·nū hat·ti·qêm hattiKem hattiKenu hattiqêm hattîqênū nə·nat·tə·qāh Nenattekah nənattəqāh nit·tā·qū nit·taq nit·taq·tî nit·tə·qū nitTak nitTakti nitTaku nittaq nittaqtî nittāqū nitteKu nittəqū tə·nat·tê·qî tə·nat·tê·qū tenatTeki tenatTeku tənattêqî tənattêqū ū·nə·ṯaq·qə·nu·hū unetakkeNuhu ūnəṯaqqənuhū vaiyinnateKu vaynatTek vaynatteKem venaTuk way·nat·tə·qêm way·nat·têq way·yin·nā·ṯə·qū waynattêq waynattəqêm wayyinnāṯəqū wə·nā·ṯūq wənāṯūq yə·nat·têq yenatTek yənattêq yin·nā·ṯê·qū yin·nā·ṯêq yinnaTek yinnaTeku yinnāṯêq yinnāṯêqū
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
נָתַץ
Next Entry
נֶתֶק