Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5011 - ταπεινός

Transliteration
tapeinós
Phonetics
tap-i-nos'
Origin
of uncertain derivation
Parts of Speech
Adjective
TDNT
8:1,1152
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τάξις
 
Next Entry
ταπεινοφροσύνη
Definition   
Thayer's
  1. not rising far from the ground
  2. metaph.
    1. as a condition, lowly, of low degree
    2. brought low with grief, depressed
    3. lowly in spirit, humble
    4. in a bad sense, deporting one's self abjectly, deferring servilely to others
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 34 ‑ אֶבְיוֹן (eb‑yone');  779 ‑ אָרַר (aw‑rar');  1790 ‑ דַּךְ (dak);  1792 ‑ דָּכָא (daw‑kaw');  1800 ‑ דַּל (dal);  4134 ‑ מוּךְ (mook);  6013 ‑ עָמֹק (aw‑moke');  6041 ‑ עָנִי (aw‑nee');  6800 ‑ צָנַע (tsaw‑nah');  7326 ‑ רוּשׁ (roosh);  8217 ‑ שָׁפָל (shaw‑fawl');  8482 ‑ תַּחְתִּי (takh‑tee');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (8)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
NAS (8)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
HCS (8)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
BSB (8)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
ESV (7)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 1
James 2
1 Peter 1
WEB (8)
Matthew 1
Luke 1
Romans 1
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τᾰπεινός, ή, όν,

low:

1 of Place, low-lying, χώρη Hdt. 4.191, cf. Arist. Mete. 352b32 (Comp.); νῆσος D.S. 3.21; ταπεινὰ νέμεσθαι to live in low regions, Pi. N. 3.82; τ. ἕζεσθαι E. Or. 1411 (lyr.); ἡ μαῖα καθεζέσθω -οτέρα Sor. 1.70a, cf. 2.61; of stature or size, low, ὀστᾶ X. Eq. 1.4; τροχοί ib. 10.6; of position in the body, τὰ τ. τοῦ θώρακος Gal. 15.531; of a river, low, opp. μέγας, Plb. 9.43.3; of stars, low, i.e. near the horizon, Cleom. 1.5, al.; but also, near the earth, Id. 2.5; of the sun, opp. ὑψηλός, Diog.Oen. 8; λοξὸς καὶ τ. Gal. 15.87.

2. of persons, humbled, abased in power, pride, etc., Hdt. 7.14; σὺ δ' οὐδέπω τ. A. Pr. 322, cf. 908; τ. παρέχειν τινά X. An. 2.5.13; τά τοι μέγιστα πολλάκις θεὸς ταπείν' ἔθηκε E. Fr. 716, cf. Hec. 245, Andr. 979; submissive, X. Hier. 5.4 (Comp.), etc.; αἱ τ. τῶν πόλεων small, poor, weak, Isoc. 4.95, cf. 7.7, X. Cyr. 7.5.69 (Sup.); τ. δύναμις D. 4.23; of low intelligence, αἱ τῶν ἀσυνέτων καὶ τ. ἀνθρώπων ψυχαί Gal. 19.220; τὴν μικρὰν καὶ τ. [ἰατρικὴν θεωρίαν] ὁ Ἱπποκράτης ηὔξησεν Id. 16.550. Adv., ταπεινῶς (or ταπεινὰ) πράττειν to be in low estate or obscurity, Isoc. 5.64, Plu. Thes. 6; -νῶς ζῆν Philem. 227; ὁμιλεῖν Arist. Pol. 1313b41.

3. of the spirits, downcast, dejected, διάνοια Th. 2.61; τ. καὶ ἔρημοι συνεκάθηντο X. HG 2.4.23, cf. 6.4.16.

4. in moral sense, either bad, mean, base, abject, τ. καὶ ἀνελεύθερος Pl. Lg. 791d, cf. X. Mem. 3.10.5, Isoc. 2.34, etc.; or good, lowly, humble, Pl. Lg. 716a, X. Cyr. 5.1.5, freq. in NT, Matthew 11:29; , al.

5. of things, mean, low, poor, τ. καὶ ἄπορος δίαιτα Pl. Lg. 762e, cf. Phld. Oec. p.48 J.: Sup., -οτάτη περίστασις Id. Vit. p.26 J.; θεωρία -οτέρα, opp. τιμιωτέρα, Arist. PA 639a1; of style, low, poor, τ. λέξις, opp. κεκοσμημένη, Id. Rh. 1404b6. Adv., -νῶς λέγειν in a submissive manner, ib. 1408a19.

Thayer's Expanded Definition

ταπεινός, ταπεινή ταπεινόν, from (Pindar), Aeschylus, Herodotus down, the Sept. for עָנִי, עָנָו, שָׁפָל, etc., low, i. e.

a. properly, not rising far from the ground: Ezekiel 17:24.

b. metaphorically, α. as to condition, lowly, of low degree: with a substantive, James 1:9; substantively οἱ ταπεινοί, opposed to δυνάσται, Luke 1:52; equivalent to brought low with grief, depressed (Sir. 25:23), 2 Corinthians 7:6. Neuter τά ταπεινά, Romans 12:16 (on which see συναπάγω, at the end). β. lowly in spirit, humble: opposed to ὑπερήφανος, James 4:6; 1 Peter 5:5 (from Proverbs 3:34); with τῇ καρδία added, Matthew 11:29 (τῷ πνεύματι, Psalm 33:19 (); in a bad sense, deporting oneself abjectly, deferring servilely to others (Xenophon, mem. 3, 10, 5; Plato, legg. 6, p. 774{c}; often in Isocrates), 2 Corinthians 10:1. (Cf. references under the word ταπεινοφροσύνη, at the end.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ταπεινός , - , -όν ,

[in LXX for H8217, H6041, etc.;]

low-lying; metaph.,

(a) lowly, of low degree, brought low: James 1:9, 2 Corinthians 7:6 (cf. Sirach 25:23); οἱ τ ., opp. to δυνάσται , Luke 1:52; τ . ταπεινοῖς (neut., R, txt.; masc., R, mg.; v. ICC, in l), Romans 12:16;

(b) lowly in spirit, humble, in cl. usually in a slighting sense (v. Tr., Syn., § xlii; but v. also Abbott, Essays, 81), in NT in an honourable sense: 2 Corinthians 10:1; seq. τ . καρδίᾳ , Matthew 11:29 (cf. Psalms 34:19); opp. to ὑπερήφανος , James 4:6, 1 Peter 5:5 (LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";have courage,"; ";am bold"; : P Par 22.16 (B.C. 165) (= UPZ i. p. 193) μέχρι τοῦ νῦν οὐ τετόλμηκεν αὐτὸν ἡ Νέφορις θάψαι, BGU IV. 1209.16 (B.C. 23) ἵνα π ̣ρὸς μὲν κατάπληξιν τῶν τολμησάντων ἔχωμεν α [ὐτο ]ὺς ἑτοίμους πρὸς ἐντυχίαν, P Ryl II. 144.20 (A.D. 38) ἐτόλμησεν πθόνους (l. φθόνου) μοι ἐπαγαγεῖν αἰτίας τοῦ μὴ ὄντος, ";moreover he had the audacity to bring baseless accusations of malice against me"; (Edd.), P Oxy VIII. 1120.15 (early iii/A.D.) εἰσεπήδησεν εἰς τὴν οἰκίαν μου καὶ ἐτόλμησεν ἀποσπάσαι δούλην μου, ";rushed into my house and dared to carry off my slave"; (Ed.), ib. IX. 1204.20 (A.D. 299) τις Ὀξυρυγχείτης. . . ὁρμώμενος τετόλμηκεν αὐτὸν ὀνομάζειν εἰς δεκαπρωτείαν, ";an Oxyrhynchite made a design upon him and ventured to nominate him for the decemprimate"; (Ed.), and BGU III. 909.18 (A.D. 359) ἐπὶ τοίνυν οὐχ ὀλίγ [α ] ἐστὶν τὰ τολμηθέντα ὑπ᾽ αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ.

On τολμάω in the sense of ";take courage,"; as in Mark 15:43, see the exx. in Field Notes, p. 155, and for the meaning ";submit to,"; as in Romans 5:7, see ib. p. 44. For the form τορμάω cf. BGU III. 948.7 (iv/v A.D.) οὐκ ἐτόρμηκας ἐμοὶ γράψεν (= -ειν), also 9, 11 (see Mayser Gr. i. p. 188).

For the subst. τόλμη see P Oxy VIII. 1119.8 (A.D. 254) ὑφηγησάμενοι τὴν τόλμαν καὶ τὴν παρανομίαν, ";recounting the audacity and the illegality"; of a certain official, and for τόλμημα see ib. 1106.7 (vi/A.D.) ἀποσχέσθαι τοῦ τοιούτου τολμήματος, ";to abstain from any such outrage"; (Ed.).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εταπεινοφρόνουν ταπεινά ταπεινή ταπεινοί ταπεινοις ταπεινοίς ταπεινοῖς ταπεινόν ταπεινος ταπεινός ταπεινὸς ταπεινοτέρα ταπεινότερα ταπεινού ταπεινους ταπεινούς ταπεινοὺς ταπεινώ ταπεινών ταπείνων ταπεινωτάτη tapeinois tapeinoîs tapeinos tapeinòs tapeinous tapeinoús tapeinoùs
adsFree icon
Ads FreeProfile