Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #353 - ἀναλαμβάνω

Transliteration
analambánō
Phonetics
an-al-am-ban'-o
Origin
from (G303) and (G2983)
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:7,495
Definition
Thayer's
  1. to take up, raise
  2. to take up (a thing in order to carry or use it)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2296 ‑ חָגַר (khaw‑gar');  3254 ‑ יָסַף (yaw‑saf');  3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  5190 ‑ נָטַל (naw‑tal');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  5445 ‑ סָבַל (saw‑bal');  5710 ‑ עָדָה (aw‑daw');  5749 ‑ עוּד (ood);  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  6186 ‑ עָרַךְ (aw‑rak');  7760 ‑ שִׂים (soom, seem);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (14)
Mark
1
Acts
9
Ephesians
2
1 Timothy
1
2 Timothy
1
NAS (15)
Mark
1
Acts
10
Ephesians
2
1 Timothy
1
2 Timothy
1
HCS (12)
Mark
1
Acts
8
Ephesians
2
1 Timothy
1
BSB (13)
Mark
1
Acts
8
Ephesians
2
1 Timothy
1
2 Timothy
1
ESV (12)
Mark
1
Acts
7
Ephesians
2
1 Timothy
1
2 Timothy
1
WEB (15)
Mark
1
Acts
9
Ephesians
2
1 Timothy
1
2 Timothy
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀναλαμβάνω,

fut. -λήψομαι: Ion. pf. inf. Pass. -λελάμφθαι or -λελάφθαι Hp. Off. 11, part. -λελαμμένος Id. Art. 11:

I

1. take up, take into one's hands, τὸ παιδίον Hdt. 1.111; τὰ τόξα, τὰ ὅπλα, etc., 3.78, 9.46; take on board ship, 1.166, Th. 7.25, etc.; take up into heaven, in Pass., LXX 2 Kings 2:9, Acts 1:11 : and generally, take with one, esp. of troops, supplies, etc., Hdt. 9.51, Th. 5.64, 8.27, etc.; part. ἀναλαβών often = with, ἄνδρας ἀναλαβὼν ἡγήσομαι X. An. 7.3.36, cf. Th. 5.7. suspend in a sling, Hp. Art. 22. metaph., take up, for the purpose of examining, Pl. Revelation 22:1-21 b, Men. 87e, al.

2. receive, φιλοφρόνως ἀ. Id. 329d, etc.; of women, ἀ. τ[]ν γονήν conceive, Plu. 2.495e.

3. take upon oneself, assume, τὴν προξενίαν Th. 6.89; τὴν ἀρχήν Inscr.Prien. 123; κόσμον, of a king, OGI 383.135; ἐσθῆτα Plu. Arist. 21; πρόσωπον, σχῆμα, Luc. Nigr. 11, Somn. 13.

4. in Med., undertake, engage in, ἀναλαβέσθαι κ[]νδυνον Hdt. 3.69: also Act., ἀντὶ τῆς φιλίας τὸν πόλεμον ἀναλαβεῖν Philipp. ap. D. 18.78.

5. take up, adopt, Arist. Fr. 76: Pass., Aeschin. 1.52, cf. Epicur. Fr. 172.

6. of money, confiscate, in Pass., OGI 338.24 (Pergam.), PSI 1.104.10 (late ii A.D.); κλῆρος ἀνειλημμένος εἰς τὸ βασιλικόν PTeb. 61b74 (ii B. C.), etc., Plu. 2.484a, D.L. 7.181.

7. learn by rote, Arr. Epict. 2.16.5, Plu. Ages. 20, Alex.Aphr. in Top. 494.31.

8. include, τῷ νόμῳ OGI 629 (Palmyra).

9. Medic., make up ingredients, κηρῷ καὶ νάρδῳ Aret. CA 1.1, cf. 2.3 (Pass.); so in Magic, ἀ. οἴνῳ καὶ μέλιτι, ὄξει, PMag.Par. 1.1316, 2690.

10. raise, erect a wall, IG 2.1054.9.

11. abs., lift up one's voice, LXX Numbers 14:1.

II

1. get back, regain, recover, τὴν ἀρχήν Hdt. 3.73, X. HG 3.5.10; ἀ. ἐπιστήμην Pl. Men. 85d; οὐδ' ἀφέντι λίθον δυνατὸν ἀναλαβεῖν Arist. EN 1114a18.

2. retrieve, make good, τὴν αἰτίην Hdt. 7.231; ἁμαρτίαν S. Ph. 1249, E. Ion 426; τὴν ἀρχαίαν ἀρετήν X. Mem. 3.5.14; ταῦτα ἀ. καὶ μεταγιγνώσκειν D. 21.109.

3. restore, repair, τὴν προτέρην κακότητα Hdt. 8.109: abs., Id. 5.121; ἀ. τὴν πόλιν ἐκ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας X. HG 6.5.21; ἀ. ἑαυτόν recover oneself, regain strength, Th. 6.26, Pl.Com. 10D., Men. Sam. 243; collect oneself, Isoc. 5.22: abs., Pl. R. 467b, D. 18.163, Hp. Mul. 2.118.

4. take up again, resume, in narrative or argument, τὸν λόγον Hdt. 5.62, Pl. R. 544b, al.; πολλάκις ἀ. Id. Phd. 95e; ἀναλαβεῖν διεξιόντα repeat in detail, Id. Euthd. 275c; at Rome, ἀ. θυσίας, = instaurare sacra, Plu. Cor. 25; ἀ. τῇ μνήμῃ recollect, Pl. Plt. 294d; without τῇ μνήμῃ, Plu. Lyc. 21; but ἀ. μνήμην recover a memory, Arist. Mem. 451a22; πρὸς ἑαυτὸν ἀ. run over in one's mind, Pl. Ti. 26a.

5. receive back into a family, Luc. Obadiah 1:9, al.

III pull up short, of a horse, X. Eq. 3.5; check, οἷόνπερ ἵππον τὸν λόγον ἀ. Pl. Lg. 701c; τὴν ὁρμὴν τῆς νεώς Plb. 16.3.4; ἀ. τὰς κύνας call them back, X. Cyn. 7.10. win over, Ar. Eq. 682, Din. 1.28, Plu. Brut. 24, al.; ἀ. τὸν ἀκροατήν Arist. Rh. 1354b32. ἀγορὰν στοαῖς ἀνειλημμένην διτταῖς, perh. on a terrace supported by two colonnades, Dicaearch. 59.23; cf. ἀνάλημμα 11.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀνα -λαμβάνω ,

[in LXX chiefly for H5375, also for H3947, etc.;]

1. to take up, raise: Mark 16:19, Acts 1:2; Acts 1:11; Acts 1:22; Acts 10:16, 1 Timothy 3:16.

2. to take up, take to oneself: Acts 7:43; Acts 20:13-14; Acts 23:31, Ephesians 6:13; Ephesians 6:16, 2 Timothy 4:11 (for late exx., v MM, VGT, s.v.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Syll 329.49 (i/B.C.) ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα, ";taking up,"; literally. P Tebt II. 296.4,.15 (A.D. 123) has the verb twice = ";receive."; OGIS 383.135 (see under ἀνάλημψις) κόσμον Περσικῆς ἐσθῆτος ἀ [ν ]αλαμβάνων, uses it for the first investiture (with the sacred thread of Parsism, presumably : cf. on this inscr. the Hibbert Lectures, 1912, pp. 106–8). PSI 74.5 ff. (iii/A.D.) ἀξ ̣ιω ̣ ἀναλαβόντας παρ᾽ ἐμοῦ τὴν ὁμολογίαν ὑπογεγραμ ̣μένην. In P Lille I. 14.5 (B.C. 243–2) ἀνάλαβε δ᾽ [οὖν α ]ὐτοῦ τὸν κλῆρον εἰς τὸ βασιλικόν, and P Oxy III. 471.99 (ii/A.D.) τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. . . ἀναλημφθῆναι (μ erased) κελεύεις, the verb has the meaning ";confiscate"; : so Perg I. 249.24 (ap. Schweizer Perg p. 203). In P Oxy VI. 899.37 (A.D. 200) ᾧ ἀνείλημπται ἐπιστολὴ τοῦ κρα [τίστου ] δι [ο ]ικητοῦ, the editors translate ";to which is joined a letter of his highness the dicecetes,"; and quote ib. 985 and BGU I. 168.24 τοῖς ὑπομνήμασι ἀνελήμφθη. The participle τὰ ἀνειλημμένα = ";obligations"; is found P Oxy IV. 707.25, .35 (c. A.D. 136). Cf. the phrase ἔρανον ἀ., in BGU IV. 1165.15 (B.C. 19), ̣ι ̣ α ̣̓ν ̣ι ̣λ ̣η ̣φα ̣ν ̣ [κατὰ συν ]γραφὴν ἐράν ̣ω ̣ι ̣. P Lond 905 (ii/A.D.) (= III. p. 219) has ἀναλημπθῆναι and the noun ἀναλήμπτες in a very illiterate document. ";Repeat,"; of an advocate setting forth his case, is the meaning in P Tor I. 1vi. 20 (B.C. 116) (= Chrest. II. p. 36) ἀναλαβὼν ἐξ ὧν παρέκειτο ὁ Ἑρμίας ";repetens quae Hermias protulit"; (Peyron). The Biblical use of ";take up"; for an ascension into heaven is naturally not paralleled in our sources : for exx. in Jewish writings see Charles’s note on Apoc. of Baruch, p. 73.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ανάλαβε αναλαβείν αναλαβετε αναλάβετε ἀναλάβετε αναλαβέτω αναλάβοι αναλάβοιμι αναλαβοντες αναλαβόντες ἀναλαβόντες αναλαβούσα αναλάβωμεν αναλαβων αναλαβών ἀναλαβὼν αναλαμβανειν αναλαμβάνειν ἀναλαμβάνειν αναλαμβάνεις αναλαμβανόμενον αναλαμβάνων αναλάμψει αναλάμψη ανάλγητος ανάλημμα αναλημφθεις ἀναλημφθεὶς αναληφθείς αναληφθήναί αναληφθήση αναλήψεται αναλήψομαι ανέλαβε ανέλαβέ άνελαβε ανέλαβεν ανελαβετε ανελάβετε ἀνελάβετε ανελαβον ανέλαβον ανελέξαντο ανέλεξε ανελημφθη ἀνελήμφθη ανελήφθη ανελήφθην analabete analábete analabon analabōn analabṑn analabontes analabóntes analambanein analambánein analemphtheis analemphtheìs analēmphtheis analēmphtheìs anelabete anelábete anelemphthe anelēmphthē anelḗmphthe anelḗmphthē
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: