Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3928 - παρέρχομαι

Transliteration
parérchomai
Phonetics
par-er'-khom-ahee
Origin
from (G3844) and (G2064)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:681,257
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
παρεπίδημος
 
Next Entry
πάρεσις
Definition   
Thayer's
 1. to go past, pass by
  1. of persons moving forward
   1. to pass by
  2. of time
   1. an act continuing for a time
  3. metaph.
   1. to pass away, perish
   2. to pass by (pass over), that is, to neglect, omit, (transgress)
   3. to be led by, to be carried past, be averted
 2. to come near, come forward, arrive
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2308 ‑ חָדַל (khaw‑dal');  2498 ‑ חָלַף (khaw‑laf');  2559 ‑ חָמַק (khaw‑mak');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3426 ‑ יֵשׁ (yaysh);  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  5437 ‑ סָבַב (saw‑bab');  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5710 ‑ עָדָה (aw‑daw');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  5956 ‑ עָלַם (aw‑lam');  5975 ‑ עָמַד (aw‑mad');  6452 ‑ פָּסַח (paw‑sakh');  8133 ‑ שְׁנָה (shen‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (38)
Matthew 11
Mark 7
Luke 11
Acts 4
2 Corinthians 1
James 1
1 Peter 1
2 Peter 1
Revelation 1
NAS (46)
Matthew 14
Mark 8
Luke 13
Acts 4
2 Corinthians 2
James 2
1 Peter 1
2 Peter 2
HCS (29)
Matthew 9
Mark 5
Luke 9
Acts 2
2 Corinthians 1
James 1
1 Peter 1
2 Peter 1
BSB (29)
Matthew 9
Mark 5
Luke 9
Acts 2
2 Corinthians 1
James 1
1 Peter 1
2 Peter 1
ESV (28)
Matthew 8
Mark 5
Luke 9
Acts 2
2 Corinthians 1
James 1
1 Peter 1
2 Peter 1
WEB (42)
Matthew 14
Mark 8
Luke 13
Acts 2
2 Corinthians 1
James 1
1 Peter 1
2 Peter 1
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

παρέρχομαι

(the other moods of the pres., and the impf. (παρήρχοντο is found in Alciphr. Fr. 6.15), as also the fut., are borrowed from πάρειμι (εῖμι ibo), cf. ἔρχομαι): aor. παρῆλθον, inf. -ελθεῖν, more rarely -ήλῠθον Theoc. 22.85 (for παρενθεῖν, v. cross παρέρπω 11):

go by, beside, or past, pass by, of a ship, Od. 16.357; ἧος μέγα κῦμα παρῆλθεν 5.429; of birds, 12.62; of persons, A. Supp. 1004, etc.; [ παρῆλθεν ὁ κίνδυνος] ὥσπερ νέφος passed away, D. 18.188.

2. of Time, pass, Hdt. 2.86; παρεληλύθει τὰ Διονύσια Aeschin. 3.69; ὁ παρελθὼν χρόνος time past, E. Fr. 1028 (anap.); ὁ π. ἄροτος the past season, S. Tr. 69; π. ὁδοί wanderings now gone by, Id. OC 1397; οἱ παρεληλυθότες πόνοι Pl. Phdr. 231b, X. An. 4.3.2; τῆς παρελθούσης νυκτός Pl. Prt. 310a; ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ in time past, of old, X. Cyr. 8.8.20, etc.; τὰ παρεληλυθότα past events, D. 18.191; τὸ παρελθόν, opp. τὸ μέλλον, Arist. Ph. 218a9; ὁ παρεληλυθώς (sc. χρόνος) Id. Po. 1457a18, cf. Cat. 5a8, S.E. P. 3.106.

II pass by, outstrip, esp. in speed, τινα Il. 23.345; ποσὶν μή τίς με παρέλθῃ Od. 8.230; π. ἐν δόλοισιν surpass in wiles, 13.291; οὔ με δόλῳ παρελεύσεαι Thgn. 1285; δυνάμει E. Ba. 906 (lyr.); ἀναιδείᾳ Ar. Eq. 277; π. τῇ πρώτῃ στρατείᾳ to be superior, have the advantage, Aeschin. 3.129; τοὺς λόγους τἄργα παρέρχεται D. 10.3; τὸ ψυχρὸν τοῦτ' ὄνομα, τὸ ἄχρι κόρου, παρελήλυθε has outdone that hackneyed phrase, 'to satiety', Id. 19.187.

2. outwit, elude, 'give the go-by to', μὴ δὴ οὕτως.. κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις (unless in signf. v) Il. 1.132; οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν Hes. Th. 613; φυλακὰς.. ἐούσας οὐδὲν χαλεπὰς παρελθεῖν Hdt. 3.72; π. τὴν πεπρωμένην τύχην E. Alc. 695; τὴν ἐν τῷ ὅλῳ ψυχήν Plot. 6.7.11; τὰς αἰτίας καὶ τὰς διαβολάς D. 18.7.

III pass on and come to a place, arrive at, ἐς τὰ δίκαια Hes. Op. 216; εἰς τὴν δυναστείαν D. 9.24; εἰς τὴν οὐσίαν Luc. Gall. 12; ἐπὶ τὰ πράγματα Id. DMort. 12.4.

2. passin, ἐς τὴν αὐλήν Hdt. 3.77, 5.92. γ ; ἔσω or εἴσω π. go into a house, etc., A. Ch. 849, S. El. 1337, etc.; ἔσω θυρῶνος Id. OT 1241; εἴσω παρὰ τοὺς γηγενεῖς Ar. Nu. 853: c. acc., π. δόμους E. Med. 1137, Hipp. 108; of an army, π. εἰς τὴν πόλιν βίᾳ X. An. 5.5.11; π. εἴσω Πυλῶν D. 18.35.

3. metaph., εἰς παροιμίαν παρῆλθε τὸ πρᾶγμα passed into a proverb, Arist. Fr. 593; εἰς τὴν τραγικὴν.. ὀψὲ π. [ἡ ὑπόκρισις ] Id. Rh. 1403b23.

pass without heeding, τεὸν βωμόν Il. 8.239; disregard, slight θεούς E. Supp. 231; νόμους D. 37.37; pass over, omit, οὐδὲν π. Ar. V. 637, cf. Pl. Phdr. 278e, etc.

2. overstep, transgress, Antipho 5.12, Lys. 6.52. pass unnoticed, escape the notice of (v. supr. 11.2), mostly of things, πολλά με καὶ συνιέντα π. Thgn. 419; οὐδέ μ' ὄμματος φρουρὰν παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον S. Tr. 226; τουτὶ γὰρ αὖ μικροῦ παρῆλθέ μ' εἰπεῖν D. 21.110: abs., ὡς μὴ παρέλθωσ' αἱ κόραι S. OC 902. come forward to speak, ἐς τὸν δῆμον π. Th. 5.45; εἰς τὴν ἐκκλησίαν Aeschin. 3.95: freq. abs., ταῦτα ἔλεγε παρελθὼν ὁ Ἀριστείδης Hdt. 8.81; ὀλίγων ἕνεκα καὐτὴ παρῆλθον ῥημάτων Ar. Th. 443, cf. Av. 1612; παρελθὼν ἔλεξε τοιάδε, π. εἶπε, Th. 2.59, X. Revelation 10:1-11; ὁ βουλόμενος παρελθὼν ἐλεγξάτω Lys. 25.14. pf. παρελήλυθα, = cross πάρειμι, adsum, Th. 4.86.

Thayer's Expanded Definition

παρέρχομαι; future παρελεύσομαι; perfect παρεληλυθα; 2 aorist παρῆλθον, 3 person imperative παρελθάτω (Matthew 26:39 L T Tr WH; see ἀπέρχομαι, at the beginning); from Homer down; the Sept. mostly for עָבַר;

1. (παρά past (cf. παρά, IV. 1)) to go past, pass by;

a. properly, α. of persons moving forward: to pass by, absolutely, Luke 18:37; τινα, to go past one, Mark 6:48; with an accusative of place, Acts 16:8 (Homer Iliad 8, 239; Xenophon, an. 4, 2, 12; Plato, Alc. 1, p. 123 b.); διά τῆς ὁδοῦ ἐκείνης, Matthew 8:28. β. of time: Matthew 14:15; παρεληλυθώς χρόνος (A. V. the time past), 1 Peter 4:3 (Sophocles, Isocrates, Xenophon, Plato, Demosthenes, others); of an act continuing for a time (viz. the Fast), Acts 27:9. (τά παρελθοντα and τά ἐπιόντα are distinguished in Aelian v. h. 14, 6.)

b. metaphorically, α. to pass away, perish: ὡς ἄνθος, James 1:10 οὐρανός, Matthew 5:18; Matthew 24:35; Mark 13:31; Luke 16:17; Luke 21:33; 2 Peter 3:10; Revelation 21:1 Rec.; γενεά αὕτη, Matthew 24:34; Mark 13:30; Luke 21:32; οἱ λόγοι μου, Matthew 24:35; Mark 13:31; Luke 21:33; τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, 2 Corinthians 5:17 (Psalm 36:36 (); Daniel 7:14 Theod.; Wis. 2:4 Wis. 5:9; Demosthenes, p. 291, 12; Theocritus, 27, 8). Here belongs also Matthew 5:18 (`not even the smallest part shall pass away from the law,' i. e. so as no longer to belong to it). β. to pass by (pass over), i. e. to neglect, omit (transgress): with an accusative of the thing, Luke 11:42; Luke 15:29, (Deuteronomy 17:2; Jeremiah 41:18 (); Judith 11:10; 1 Macc. 2:22; Διός νῷν, Hesiod theog. 613; νόμον, Lysias, p. 107, 52; Demosthenes, p. 977, 14). γ. to be led by, to be carried past, be averted: ἀπό τίνος, from one i. e. so as not to hit, not to appear to (2 Chronicles 9:2); παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τό ποτήριον, Matthew 26:39; παρελθεῖν, 42 (here G T Tr WH omit; L brackets ἀπ' ἐμοῦ); ἀπ' αὐτοῦ ὥρα, Mark 14:35.

2. (παρά to (cf. παρά, IV. 1)) to come near, come forward, arrive: Luke 12:37; Luke 17:7; Acts 24:7 Rec. (and in Greek authors from Aeschylus and Herodotus down). (Synonym: see παραβαίνω, at the end. Compare: ἀντιπαρέρχομαι.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

παρ -ἐρχομαι ,

[in LXX chiefly for H5674;]

1. to pass, pass by;

(a) of persons: absol., Luke 18:37; c. acc pers., Mark 6:48; c. acc lot., Acts 16:8; seq. διά , c. gen., Matthew 8:28;

(b) of things : τ . ποτήριον , Matthew 26:39 (ἀπ᾿ ἐμοῦ ), Matthew 26:42; of time, Matthew 14:15, Mark 14:35, Acts 27:9, 1 Peter 4:3. Metaph.,

(a) to pass away, perish: Matthew 5:18; Matthew 24:34-35 Mark 13:30-31, Luke 16:17; Luke 21:32-33, 2 Corinthians 5:17, James 1:10, 2 Peter 3:10;

(b) to pass by, neglect, disregard: c. acc rei, Luke 11:42; Luke 15:29.

2. to come to, arrive: Luke 12:37; Luke 17:7, Acts 24:7, R, mg. (cf. ἀντι -παρέρχομαι ).†

SYN.: παραβαίνω G3845.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
παρελεύσεσθε παρελευσεται παρελεύσεται παρελεύσεταί παρελεύση παρελεύσομαι παρελευσόμεθα παρελευσονται παρελεύσονται παρεληλυθεναι παρεληλυθέναι παρεληλυθότας παρεληλυθως παρεληλυθώς παρεληλυθὼς παρελθατω παρελθάτω παρελθειν παρελθείν παρελθεῖν παρέλθετε παρελθέτω παρελθέτωσαν παρελθη παρέλθη παρέλθῃ παρέλθοι παρελθόν παρελθοντες παρελθόντες παρέλθω παρέλθωμεν παρελθων παρελθών παρελθὼν παρέλθωσι παρελθωσιν παρέλθωσιν παρερχεσθε παρέρχεσθε παρερχεται παρέρχεται παρήλθε παρηλθεν παρήλθεν παρῆλθεν παρήλθετε παρήλθομεν παρηλθον παρήλθον παρήλθόν παρῆλθον pareleluthenai parelēluthenai pareleluthos parelēluthōs parelelythenai parelelythénai parelēlythenai parelēlythénai parelelythos parelelythṑs parelēlythōs parelēlythṑs pareleusetai pareleúsetai pareleusontai pareleúsontai parelthato parelthatō pareltháto parelthátō parelthe parelthē parélthei parélthēi parelthein pareltheîn parelthen parêlthen parēlthen parē̂lthen parelthon parelthōn parelthṑn parêlthon parēlthon parē̂lthon parelthontes parelthóntes parelthosin parelthōsin parélthosin parélthōsin parerchesthe parérchesthe parerchetai parérchetai