Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1166 - δεικνύω

Transliteration
deiknýō
Phonetics
dike-noo'-o
Origin
a prolonged form of an obsolete primary of the same meaning
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:25,
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
δειγματίζω
 
Next Entry
δειλία
Definition   
Thayer's
  1. to show, expose to the eyes
  2. metaph.
    1. to give evidence or proof of a thing
    2. to show by words or teach
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1254 ‑ בָּרָא (baw‑raw');  1540 ‑ גָּלָה (gaw‑law');  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3384 ‑ יָרָא (yaw‑raw', yaw‑raw');  3920 ‑ לָכַד (law‑kad');  3925 ‑ לָמַד (law‑mad');  5046 ‑ נָגַד (naw‑gad');  5148 ‑ נָחָה (naw‑khaw');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  6186 ‑ עָרַךְ (aw‑rak');  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (31)
Matthew 3
Mark 2
Luke 3
John 7
Acts 2
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Revelation 8
NAS (33)
Matthew 3
Mark 2
Luke 5
John 7
Acts 2
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Revelation 8
HCS (31)
Matthew 3
Mark 2
Luke 4
John 6
Acts 2
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Revelation 8
BSB (33)
Matthew 3
Mark 2
Luke 5
John 7
Acts 2
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Jude 1
Revelation 7
ESV (28)
Matthew 2
Mark 2
Luke 2
John 7
Acts 2
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Revelation 7
WEB (32)
Matthew 3
Mark 2
Luke 3
John 7
Acts 3
1 Corinthians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 3
Revelation 8
Liddell-Scott-Jones Definitions

δείκνυμι

(also δεικνύω Hes. Op. 451, Men. 562; Ion. δέκνυμι GDI 5653b14 (ἀπο-, Chios), 5493b25 (ἀπο-, Milet.), freq. in Hdt.; Cret. δίκνυμι (προ-) GDI 5112); 3 sg. δείκνυ Hes. Op. 526; imper. δείκνυε ib. 502, Pl. Phdr. 228e, 3 sg. δεικνύτω S. OC 1532: impf. 3 pl. ἐδείκνυσαν X. An. 4.5.33, D. 18.213, also -υον Hdt. 4.150, Antipho 5.76, etc.; 3 sg. δείκνυεν Pi. P. 4.220: fut. δείξω Od. 12.25, etc., Ion. δέξω Hdt. 4.179, al.: aor. 1 ἔδειξα, δεῖξα Od. 3.174, etc., Ion. ἔδεξα Hdt. 2.30, al.: pf. δέδειχα Alex. 268, (ἐπι-) D. 26.16, (ἀνα-) Plb. 4.48.3: Med., with pf. Pass., for forms δεικνύμενος, δείδεκτο, δειδέχαται, δειδέχατο, v. cross δειδίσκομαι: — Pass., fut. δειχθήσομαι Isoc. 5.1, 12.4; δεδείξομαι Plu. 2.416d, A.D. Synt. 23.26, al.: aor. ἐδείχθην E. Supp. 1209, etc., Ion. ἐδέχθην (ἀπ-) Hdt. 1 Prooem.: pf. δέδειγμαι S. Fr. 432, Ion. δέδεκται Hp. de Arte 10:

1. bring to light, show forth, [θεὸς] ἡμῖν δεῖξε [τέρας] Od. 3.178; δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν Il. 13.244; ἄγος δ. S. OT 1427; τὸν κτανόντα ib. 278; ἵν' ἐλαίας.. ἔδειξε κλάδον Ἀθάνα E. Tr. 802; of artists, portray, represent, Luc. Im. 5; cause, δυσθέατα πήματα ἐδείξατ' A. Th. 982 codd.; render so and so, τυφλοὺς τοὺς ἐμβλέποντας δεικνύει Men. 83; τινὰ ὑπὸ τῶν τραυμάτων δείξας νεκρόν D.S. 34.2.21: Med., δείκνυμαι set before one, ἄεθλα Il. 23.701.

2. show, point out, δ. Ἀλέξανδρον Μενελάῳ Il. 3.452; δέσμιον.. ἔδειξ' Ἀχαιοῖς (sc. αὐτόν) S. Ph. 609, cf. 492, 630; αὐτὸ δ. experiment will show, Cratin. 177, cf. Pl. Tht. 200e, Hp.Ma. 288b; δείξει δὴ τάχα alone, time will show, Ar. Ra. 1261; δ. εἴς τινα point towards, Hdt. 4.150: Med., δείξατο δ' εἰς Κρονίωνα h.Merc. 367.

3. show, make known, esp. by words, explain, ὁδόν Od. 12.25, etc.; ἀντολὰς ἐγὼ ἄστρων ἔδειξα A. Pr. 458, cf. 482.

4. show, prove, with part., ποῦ γὰρ ὢν δείξω φίλος; E. Or. 802; ἔδειξαν ἕτοιμοι ὄντες Th. 4.73, cf. 5.72; δεικνύω ἐσπουδακώς Men. 562; δείξω αὐτὸν πολλῶν θανάτων ὄντ' ἄξιον D. 21.21; εἰ.. δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς ib.160; ἱκανώτατα δέδεικται ψυχὴ τῶν πάντων πρεσβυτάτη Pl. Lg. 896b: folld. by a relat. clause with ὡς.., ὅτι., εἰ.., etc., A. Th. 176, Th. 1.76, 143, etc.; πᾶσα ἀπόδειξίς τι κατά τινος δείκνυσι Arist. AP 0.90b34: ὅπερ ἔδει δεῖξαι, = Q.E. D., Euc. 1.4,al.: abs., δέδεικται it is clear or proven, Pl. Phd. 66d, etc.; δεδείξεται A.D. l.c.

5. of accusers, inform against, τινά Ar. Eq. 278 (Dobree ex Sch. ἐγὼ ἐνδείκνυμι).

6. display, exhibit, ἀγλαΐαν Pi. P. 6.46; ἀρετήν, προθυμίαν, Th. 1.37, 6.11.

7. offer, proffer, καὶ τὰ πίστ' ἐδειξάτην A. Ag. 651. (Cf. Lat. dîco, Goth. gateihan 'announce', OHG. zeigôn 'show'.)

Thayer's Expanded Definition

δεικνύω (δεικνύειν, Matthew 16:21; δεικνύεις, John 2:18; τοῦ δεικνύοντός, Revelation 22:8 (not Tdf.)) and δείκνυμι (1 Corinthians 12:31; Matthew 4:8; John 5:20; cf. Buttmann, 45 (39)); future δείξω; 1 aorist ἔδειξα; 1 aorist passive participle δειχθεις (Hebrews 8:5); the Sept. mostly for הִרְאָה; to show, exhibit;

1. properly, to show, i. e. expose to the eyes: τίνι τί, Matthew 4:8; Luke 4:5; Luke 20:24 (for Rec. ἐπιδείξατέ); (R G L, but T omits; Tr brackets WH reject the verse); Mark 14:15; John 20:20; Acts 7:3; ὁδόν τίνι, metaphorically, in which one ought to go, i. e. to teach one what he ought to do, 1 Corinthians 12:31; κατά τόν τύπον τόν δειχθέντα σοι, Hebrews 8:5; ἑαυτόν δεικνύναι τίνι to expose oneself to the view of one, Matthew 8:4; Mark 1:44; Luke 5:14; δεῖξον ἡμῖν τόν πατέρα render the Father visible to us, John 14:8f; of things presented to one in a vision: τίνι τί, Revelation 17:1; Revelation 21:9; Revelation 22:1, 8; δεῖξαι τίνι, δεῖ γενέσθαι, Revelation 1:1; Revelation 4:1; Revelation 22:6. to show, equivalent to to bring to pass, produce what can be seen (German sehen lassen); of miracles performed in presence of others to be seen by them: σημεῖον, John 2:18, (Baruch 6 (i. e., epistle of Jeremiah) 66; σῆμα, Homer, Odyssey 3, 174; Iliad 13, 244); ἔργα ἐκ τίνος, works done by the aid of one, John 10:32; τήν ἐπιφάνειαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, spoken of God, as the author of Christ's visible return, 1 Timothy 6:15; ἔργα δεικνύειν is used differently in John 5:20, to show works to one for him to do.

2. metaphorically,

a. with the accusative of the thing, to give the evidence or proof of a thing: πίστιν, James 2:18; τί ἐκ τίνος, as τήν πίστιν ἐκ τῶν ἔργων, ibid.; τά ἔργα ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς, James 3:13.

b. to show by words, to teach: followed by ὅτι, Matthew 16:21 (διδάσκειν in Mark 8:31 for δεικνύειν); followed by an infinitive Acts 10:28. (Compare: ἀναδείκνυμι, ἀποδείκνυμι, ἐνδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι, ὑποδείκνυμι.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δείκνυμι , δεικνύω

(v. Bl., § 23, 1; Veitch, s.v.),

[in LXX chiefly for H7200 hi.;]

to show, c. acc rei (pers.), dat. pers.;

(a) to show, exhibit: Matthew 4:8; Matthew 8:4, Mark 1:44; Mark 14:15, Luke 4:5; Luke 5:14; Luke 20:24; Luke 22:12; Luke 24:40, John 2:18; John 5:20; John 10:32; John 20:20 Acts 7:3 (LXX), 1 Timothy 6:15, Revelation 17:1; Revelation 21:9-10; Revelation 22:1; Revelation 22:8, pass., Hebrews 8:5 (LXX);

(b) to make known: Matthew 16:21, John 14:8-9, Acts 10:28, 1 Corinthians 12:31, Revelation 1:1; Revelation 4:1; Revelation 22:6;

(c) to prove: James 2:18; James 3:13.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The verb is not so common as we might have expected, but for the ordinary meaning we may cite P Oxy III. 471.75 (ii/A.D.) σύνβολα δεικνύντα , ";showing signs,"; and for the metaphorical, as James 2:18; James 3:13, ib. II. 237vi. 21 (A.D. 186) ο ̣ ̣δ ̣ε ̣μίαν μὲν οὔτε ὕβριν οὔτε ἄλλο ἀδίκημα εἰς αὑτὸν ἁπλῶς ἐφ᾽ ᾧ μέμφεται οεῖξαι ε ̣͗χων , ";he could not indeed cite a single insult or any other act of injustice against himself with which he charged me"; (Edd.) : cf. ib. I. 67.19 (A.D. 338) εἵν᾽ οὕτως διχθῇ [αὐ ]τῶν ἡ καθ᾽ ἡμῶν [πλεο ]νεξία , ";in this way their aggression against me will be made clear"; (Edd.). A ii/A.D. calculation of the naubion-tax upon catoeci, printed in P Tebt II. p. 339 f., is followed by δέδικ [ται , ";proved,"; written ";in a cursive but probably not different hand"; (Edd.). OGIS 267.16 (iii/B.C.) οἱ μετὰ ταῦτα δεικνύμενοι (στρατηγοί ), where the simplex takes the place of the commoner ἀποδείκνυμι (see s.v.) in this sense. With the use of the verb in John 14:8, etc., we may compare the Christian prayer, P Oxy VIII. 1150.5 (vi/A.D.) δεῖξον τὴν δύναμ [ίν σου . On the Christian sepulchral inscription, P Hamb I. 22.3 ff. (iv/A.D.) υ ]ἱὲ θεοῦ μεγάλοιο τὸν οὐδέποτε δράκεν ἀνὴρ (cf. John 1:18), ὃς τυφλοῖσιν ἔδωκας ἰδεῖν φάος ἠελίοιο , δεῖξον ἐν ἀνθρώποισι κτλ ., the editor remarks that we may either supply φάος after δεῖξον , cf. Isaiah 53:11, or possibly take δεῖξον absolutely as in Numbers 16:30, Psa. 58꞉10 (MT Psalms 59:10 ὁ θεός μου δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου . For the ordinary meaning ";exhibit"; we may cite the rescript of Caracalla, P Giss I. 40ii. 28 (A.D. 215), where the Emperor, from his record an excellent judge of Kultur, lays it down that ἔτι τε καὶ ζω [ ] δεικνύει ἐναντία ἤθη ἀπὸ ἀναστ ̣ροφῆς [πο ]λειτικῆς εἶναι ἀγροίκους Α [ ]γυπτίους . MGr is δείχνω or δείχτω , with meaning unchanged.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δεδειγμένον δέδειχα δέδειχά δεικνυειν δεικνύειν δεικνυεις δεικνύεις δεικνυμι δείκνυμι δεικνυοντος δεικνύοντός δεικνύουσιν δεικνυσιν δείκνυσιν δεικνύω δεικνύων δειλαια δειλαία δείλαιοί δείλην δείλης δειξαι δείξαι δείξαί δεῖξαι Δειξατε Δείξατέ δειξατω δειξάτω δειξει δείξει δείξεις δείξη δειξον δείξον δείξόν δεῖξον δείξουσιν δειξω δείξω δειχθεντα δειχθέντα εδειξα έδειξα ἔδειξα έδειξαν έδειξας έδειξάς έδειξε έδειξέ εδειξεν εδείξεν έδειξεν ἔδειξεν ἔδειξέν deichthenta deichthénta deiknuein deiknueis deiknumi deiknuontos deiknusin deiknyein deiknýein deiknyeis deiknýeis deiknymi deíknymi deiknyontos deiknýontós deiknysin deíknysin deixai deîxai Deixate Deíxaté deixato deixatō deixáto deixátō deixei deíxei deixo deixō deíxo deíxō deixon deîxon edeixa édeixa edeixen édeixen édeixén