Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1080 - γεννάω

Transliteration
gennáō
Phonetics
ghen-nah'-o
Origin
from a variation of (G1085)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:665,114
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
γενετή
 
Next Entry
γέννημα
Definition   
Thayer's
 1. of men who fathered children
  1. to be born
  2. to be begotten
   1. of women giving birth to children
 2. metaph.
  1. to engender, cause to arise, excite
  2. in a Jewish sense, of one who brings others over to his way of life, to convert someone
  3. of God making Christ his son
  4. of God making men his sons through faith in Christ's work
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3 ‑ אֵב (abe);  1249 ‑ בַּר (bar);  1416 ‑ גְּדוּד (ghed‑ood');  2981 ‑ יְבוּל (yeb‑ool');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3384 ‑ יָרָא (yaw‑raw', yaw‑raw');  4395 ‑ מְלֵאָה (mel‑ay‑aw');  6510 ‑ פָּרָה (paw‑raw');  8393 ‑ תְּבוּאָה (teb‑oo‑aw');  8570 ‑ תְּנוּבָה (ten‑oo‑baw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (105)
Matthew 46
Mark 2
Luke 4
John 21
Acts 7
Romans 2
1 Corinthians 1
Galatians 3
2 Timothy 1
Philemon 1
Hebrews 6
2 Peter 1
1 John 10
NAS (103)
Matthew 47
Mark 1
Luke 4
John 19
Acts 9
Romans 1
1 Corinthians 2
Galatians 4
2 Timothy 1
Philemon 1
Hebrews 3
2 Peter 1
1 John 10
HCS (97)
Matthew 45
Mark 1
Luke 4
John 18
Acts 7
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 3
2 Timothy 1
Philemon 1
Hebrews 4
2 Peter 1
1 John 10
BSB (97)
Matthew 45
Mark 1
Luke 4
John 18
Acts 7
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 3
2 Timothy 1
Philemon 1
Hebrews 4
2 Peter 1
1 John 10
ESV (93)
Matthew 44
Mark 1
Luke 4
John 18
Acts 6
Romans 1
Galatians 3
2 Timothy 1
Hebrews 4
2 Peter 1
1 John 10
WEB (110)
Matthew 47
Mark 2
Luke 4
John 21
Acts 11
Romans 2
1 Corinthians 1
Galatians 3
2 Timothy 1
Philemon 1
Hebrews 6
2 Peter 1
1 John 10
Liddell-Scott-Jones Definitions

γενν-άω,

fut. Med. γεννήσομαι in pass. sense, D.S. 19.2 (but -ηθήσομαι Id. 4.9): (γέννα):

1. causal of γίγνομαι (cf. γείνομαι), mostly of the father, beget, ὁ γεννήσας πατήρ S. El. 1412; οἱ γεννήσαντές σε your parents, X. Mem. 2.1.27; τὸ γεννώμενον ἔκ τινος Hdt. 1.108, etc.; ὅθεν γεγενναμένοι sprung, Pi. P. 5.74; of the mother, bring forth, bear, A. Supp. 48, Arist. GA 716a22, X. Lac. 1.3, etc.: Med., produce from oneself, create, Pl. Ti. 34b, Mx. 238a.

2. produce, grow, get, κἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα S. Aj. 1077.

3. metaph., engender, produce, λήθη τῶν ἰδίων κακῶν θρασύτητα γεννᾷ Democr. 196; παντοίαν ἀρετήν Pl. Smp. 209e; διανοήματά τε καὶ δόξας Id. R. 496a, etc.; γεννῶσι τὸν οὐρανὸν [οἱ φιλόσοφοι ] call it into existence, Arist. Cael. 283b31; ὁ ἐξ ἀσωμάτου γεννῶν λόγος ib. 305a16, cf. Plot. 6.6.9; of numbers, produce a total, Ph. 1.347.

Thayer's Expanded Definition

γεννάω, γέννω; future γεννήσω; 1 aorist ἐγέννησα; perfect γεγέννηκά; (passive, present γεννάομαι, γεννωμαι); perfect γεγέννημαι; 1 aorist ἐγεννήθην; (from γεννᾷ, poetic for γένος); in Greek writings from Pindar down; in the Sept. for יָלַד; to beget;

1. properly: of men begetting children, Matthew 1:1-16; Acts 7:8, 29; followed by ἐκ with the genitive of the mother, Matthew 1:3, 5, 6; more rarely of women giving birth to children, Luke 1:13, 57; Luke 23:29; John 16:21; εἰς δουλείαν to bear a child unto bondage, that will be a slave, Galatians 4:24 ((Xenophon, de rep. Lac. 1, 3); Lucian, de sacrif. 6; Plutarch, de liber. educ. 5; others; the Sept. Isaiah 66:9; 4 Macc. 10:2, etc.). Passive, to be begotten: τό ἐν αὐτῇ γεννηθέν that which is begotten in her womb, Matthew 1:20; to be born: Matthew 2:1, 4 (Winers Grammar, 266 (250); Buttmann, 203 (176)); ; Mark 14:21; Luke 1:35; John 3:4; (Acts 7:20); Romans 9:11; Hebrews 11:23; with the addition εἰς τόν κόσμον, John 16:21; followed by ἐν with the dative of place, Acts 22:3; ἀπό τίνος, to spring from one as father, Hebrews 11:12 (L WH marginal reading ἐγεννήθησαν see Tdf. at the passage); ἐκ τίνος to be born of a mother, Matthew 1:16; ἐκ πορνείας, John 8:41; ἐξ αἱμάτων, ἐκ θελήματος ἀνδρός, John 1:13; ἐκ τῆς σαρκός, John 3:6 (Rec.elz γεγενημένον); ἐν ἁμαρτίαις ὅλος, John 9:34 (see ἁμαρτία, 2 a.); εἰς τί, to be born for something, John 18:37; 2 Peter 2:12 (Tdf. γεγενημένα so Rec.st bez); with an adjective: τυφλός γεγέννημαι, John 9:2, 19f, 32; Ῥωμαῖος to be supplied, Acts 22:28; τῇ διαλέκτῳ, ἐν ἐγεννήθημεν, Acts 2:8; γεννηθείς κατά σάρκα begotten or born according to (by) the working of natural passion; κατά πνεῦμα according to (by) the working of the divine promise, Galatians 4:29, cf. Galatians 4:23.

2. metaphorically,

a. universally, to engender, cause to arise, excite: μάχας, 2 Timothy 2:23 (βλαβην, λύπην, etc. in Greek writings).

b. in a Jewish sense, of one who brings others over to his way of life: ὑμᾶς ἐγέννησα I am the author of your Christian life, 1 Corinthians 4:15; Philemon 1:10 (Sanhedr. fol. 19, 2 "If one teaches the son of his neighbor the law, the Scripture reckons this the same as though he had begotten him"; (cf. Philo, leg. ad Gaium § 8)).

c. after Psalm 2:7, it is used of God making Christ his son;

a. formally to show him to be the Messiah (υἱόν τοῦ Θεοῦ), viz. by the resurrection: Acts 13:33.

b. to be the author of the divine nature which he possesses (but compare the commentaries on the passages that follow): Hebrews 1:5; Hebrews 5:5.

d. peculiarly, in the Gospel and First Epistle of John, of God conferring upon men the nature and disposition of his sons, imparting to them spiritual life, i. e. by his own holy power prompting and persuading souls to put faith in Christ and live a new life consecrated to himself; absolutely 1 John 5:1; mostly in passive, ἐκ Θεοῦ or ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐγεννήθησαν, γεγέννηται, γεγεννημένος, etc.: John 1:13; 1 John 2:29 (Rec.st γεγένηται); ; also ἐκ τοῦ πνεύματος γέννασθαι, John 3:6 (Rec.elz γεγενημένον), ; ἐξ ὕδατος καί πνεύματος (because that moral generation is effected in receiving baptism ((?) cf. Schaff's Lange, Godet, Westcott, on the words, and references under the word βάπτισμα, 3)), John 3:5; ἄνωθεν γέννασθαι, John 3:3, 7 (see ἄνωθεν, c.) equivalent to τέκνον Θεοῦ γίνεσθαι, . (Compare: ἀναγεννάω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

γεννάω , -

(< γέννα , poët. for γένος ),

[in LXX chiefly for H3205;]

1. of the father, to beget: c. acc, Matthew 1:1-16, Acts 7:8; Acts 7:29; seq. ἐκ , Matthew 1:3-6

2. Of the mother, to bring forth, bear: Luke 1:13; Luke 1:57; Luke 23:29, John 16:21; εἰς δουλείαν , Galatians 4:24. Pass.

(1) to be begotten: Matthew 1:20;

(2) to be born: Matthew 2:1; Matthew 2:4; Matthew 19:12; Matthew 26:24, Mark 14:21, Luke 1:35, John 3:4, Acts 7:20, Romans 9:11, Hebrews 11:23; seq. εἰς , John 16:21; John 18:37, 2 Peter 2:12; ἐν , Acts 2:8; Acts 22:3, (ἁμαρτίαις ), John 9:34; ἀπό , Hebrews 11:12 (WH, mg., ἐγεν -); ἐκ , John 1:13; John 3:6; John 8:41; c. adj., τυφλὸς γ ., John 9:2; [Ῥωμαῖος ], Acts 22:28; κατὰ σάρκα : κ . πνεῦμα : Galatians 4:29. Metaph.; μάχας , 2 Timothy 2:23; ὑμᾶς ἐγέννησα , 1 Corinthians 4:15, (ὅν ), Philemon 1:10; in quotation, Psalms 2:7 (LXX), Acts 13:33, Hebrews 1:5; Hebrews 5:5; of Christians as begotten of God, born again: John 1:13; John 3:3-8, 1 John 2:29; 1 John 3:9; 1 John 4:7; 1 John 5:1; 1 John 5:4; 1 John 5:18 (cf. ἀνα -γεννάω ); (Cremer, 146).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Fay 28.9 (A.D. 150–1) (= Selections, p. 82) ἀπογραφόμεθα τὸν γεννηθέντα ἡμεῖν . . . υἱόν : the same formula in BGU I. 111.12 (ii/A.D.). P Gen I. 19.14 (A.D. 148) μηδέ [π ]ω μου γεννηθ (είσης ), ib. 33.11 (A.D. 156) γεννηθέντα [τ ]ῷ ις ̄ (ἔτει ) Ἀντω [νίνου ] Καίσαρος , Syll 406.9 (A.D. 147) συνησθέντες μοι γεννηθέντος υἱοῦ (of civic congratulations sent to Antoninus), C. and B. ii. 590 (p. 656) Λούκιος γυν [αι ]κὶ ἰδίᾳ σεμνοτάτῃ , γεννηθείσῃ ἔτους ρ ̄ξ ̄α ̄ (= A.D. 77), BGU I. 132 ii. 5 (ii/A.D.) Ἥρων ἄλλος υἱὸς μη (τρὸς ) τῆς α (ὐτῆς ) γεννηθ (είς ). The confusion of forms from γίνομαι and forms from γεννάω , which gave a start to the mixing of γένημα and γἑννημα , produces in BGU I. 28.16 (A.D. 183) and 110.14 (A.D. 138–9) the form γενηθέντα : see Deissmann BS p. 184. With Mark 14:21 cf. OGIS 458.10 διὸ ἄν τις δικαίως ὑπολάβοι τοῦτο ἁτῶι ἀρχὴν τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς γεγονέναι , ὅ ἐστιν πέρας καὶ ὅρος τοῦ μεταμέλεσθαι , ὅτι γεγέννηται . In MGr γεννῶ = ";beget,"; ";give birth to,"; and of birds ";lay"; (eggs). The derivative ἐπιγέννησις , P Gen I. 33.15 (A.D. 156) al., means a ";birth subsequent to"; (a census, etc.). For the noun γέννα , whence this verb is derived, cf. P Leid Wix. 47 (ii/iii A.D.) ὃ καλοῦσι Ὥρου γένναν , x. 8 ἔστιν γὰρ γέννα κόσμου .

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
γεγεννηκα γεγέννηκά γεγεννηκότων γεγεννημαι γεγέννημαι γεγεννήμεθα γεγεννημενα γεγεννημένα γεγεννημένης γεγεννημενον γεγεννημένον γεγεννημενος γεγεννημένος γεγεννημενου γεγεννημένου γεγέννησαι γεγεννήσθαι γεγεννηται γεγέννηται γεννά γενναται γεννάται γεννᾶται γεννηθεις γεννηθείς γεννηθεὶς γεννηθεν γεννηθέν γεννηθὲν γεννηθέντες γεννηθεντος γεννηθέντος γεννηθεντων γεννηθέντων γεννηθη γεννηθή γεννηθῇ γεννηθηναι γεννηθήναι γεννηθῆναι γεννηθώσιν γεννήσαι γεννησαντα γεννήσαντα γεννήσαντά γεννήσαντες γεννήσαντός γεννησει γεννήσει γεννήσεις γεννηση γεννήση γεννήσῃ γεννήσης γεννήσω γεννήσωσιν γεννώμενα γεννωμενον γεννώμενον γεννωμένων γεννώνται γεννωσα γεννώσα γεννῶσα γεννώσαν γεννωσι γεννώσι γεννῶσι γεννῶσιν εγεννηθη εγεννήθη ἐγεννήθη εγεννηθημεν εγεννήθημεν ἐγεννήθημεν εγεννήθην εγεννηθης εγεννήθης ἐγεννήθης εγεννηθησαν εγεννήθησαν ἐγεννήθησαν εγεννησα εγέννησα εγέννησά ἐγέννησα εγεννησαν εγέννησαν εγέννησάν ἐγέννησαν εγέννησας εγέννησάς εγέννησε εγέννησέ εγεννησεν εγέννησεν ἐγέννησεν εγεννώσαν egennesa egennēsa egénnesa egénnēsa egennesan egennēsan egénnesan egénnēsan egennesen egennēsen egénnesen egénnēsen egennethe egennēthē egennḗthe egennḗthē egennethemen egennēthēmen egennḗthemen egennḗthēmen egennethes egennēthēs egennḗthes egennḗthēs egennethesan egennēthēsan egennḗthesan egennḗthēsan gegenneka gegennēka gegénneká gegénnēká gegennemai gegennēmai gegénnemai gegénnēmai gegennemena gegenneména gegennēmena gegennēména gegennemenon gegenneménon gegennēmenon gegennēménon gegennemenos gegenneménos gegennēmenos gegennēménos gegennemenou gegenneménou gegennēmenou gegennēménou gegennemetha gegennēmetha gegennḗmetha gegennetai gegennētai gegénnetai gegénnētai gennatai gennâtai gennesanta gennēsanta gennḗsanta gennese gennēsē gennesei gennēsei gennḗsei gennḗsēi gennethe gennēthē gennethêi gennēthē̂i gennetheis gennetheìs gennētheis gennētheìs gennethen gennethèn gennēthen gennēthèn gennethenai gennethênai gennēthēnai gennēthē̂nai gennethenton gennethénton gennēthentōn gennēthéntōn gennethentos gennethéntos gennēthentos gennēthéntos gennomenon gennōmenon gennṓmenon gennosa gennôsa gennōsa gennō̂sa gennosin gennôsin gennōsin gennō̂sin
adsFree icon
Ads FreeProfile