Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #7911 - שָׁכֵחַ

Transliteration
shâkach, shâkêach
Phonetics
shaw-kakh', shaw-kay'-akh
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
2383
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to forget, ignore, wither

1a) (Qal)

1a1) to forget

1a2) to cease to care

1b) (Niphal) to be forgotten

1c) (Piel) to cause to forget

1d) (Hiphil) to make or cause to forget

1e) (Hithpael) to be forgotten

Greek Equivalent Words:
Strong #: 415 ‑ ἀνελεήμων (an‑eleh‑ay'‑mone);  1459 ‑ ἐγκαταλείπω (eng‑kat‑al‑i'‑po);  3024 ‑ λήθη (lay'‑thay);  2641 ‑ καταλείπω (kat‑al‑i'‑po);  1950 ‑ ἐπιλανθάνομαι (ep‑ee‑lan‑than'‑om‑ahee);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (102)
Genesis
3
Deuteronomy
14
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
7
Psalms
33
Proverbs
5
Ecclesiastes
3
Isaiah
10
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
NAS (103)
Genesis
3
Deuteronomy
14
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
8
Psalms
33
Proverbs
5
Ecclesiastes
3
Isaiah
10
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
HCS (101)
Genesis
3
Deuteronomy
14
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
7
Psalms
33
Proverbs
5
Ecclesiastes
2
Isaiah
10
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
BSB (103)
Genesis
3
Deuteronomy
14
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
7
Psalms
33
Proverbs
5
Ecclesiastes
3
Isaiah
11
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
ESV (94)
Genesis
3
Deuteronomy
10
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
7
Psalms
30
Proverbs
5
Ecclesiastes
2
Isaiah
10
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
WEB (102)
Genesis
3
Deuteronomy
14
Judges
1
1 Samuel
2
2 Kings
1
Job
7
Psalms
33
Proverbs
5
Ecclesiastes
3
Isaiah
10
Jeremiah
13
Lamentations
2
Ezekiel
2
Hosea
5
Amos
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2835) hks (סהכהה ShKHh) AC: Forget CO: ? AB: ?

V) hks (סהכהה ShKHh) - I. Forget:[Hebrew and Aramaic] II. Find:To find something forgotten or hidden. [Aramaic only] KJV (120): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Hitpael, Piel) forget, find - Strongs: H7911 (שָׁכֵחַ), H7912 (שְׁכַח)

Nm) hks (סהכהה ShKHh) - Forget: KJV (2): forget - Strongs: H7913 (שָׁכֵחַ)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

שָׁכֵחַ (Isaiah 49:14; Proverbs 2:17), fut. יִשְׁכַּח to forget (perhaps cognate to the verb שָׁכָה), Genesis 27:45 followed by an acc. Genesis 40:23; Psalms 9:13 followed by מִן with an inf. Psalms 102:5 to leave something from forgetfulness, Deuteronomy 24:19. Men are often said to forget God, Deuteronomy 6:12, 32:18 Judges 3:7 or the law of God, Hosea 4:6 and, on the other hand, God is said to forget (not to care for) any one, Psalms 10:12; Isaiah 49:14 his mercy (to be unmindful of it), Psalms 77:10.

Niphal, to be forgotten, Genesis 41:30; Psalms 31:13; Job 28:4, נִשְׁכָּחִים מִנִּי רֶגֶל “forgotten of the foot,” i.e. void of aid of the feet. Pregn. Deuteronomy 31:21, לֹא תֻשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ “(this song) shall not be forgotten (nor cease) out of the mouth of their seed.”

Piel, Lamentations 2:6, and

Hiphil, Jeremiah 23:27, to cause to forget.

Hithpael, i.q. Niphal, Ecclesiastes 8:10. Hence

שָׁכֵחַ m. forgetting, forgetful, Isaiah 65:11. Pl. const. שְׁכֵחֵי Psalms 9:18.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֶשְׁכְּחָ֣ה אֶשְׁכַּ֣ח אֶשְׁכַּ֥ח אֶשְׁכָּחֵ֥ךְ אֶשְׁכָּחֵֽךְ׃ אשכח אשכחה אשכחך אשכחך׃ הֲשָׁכַ֣ח הֲתִשְׁכַּ֤ח הַֽנִּשְׁכָּחִ֥ים הַֽשְׁכַחְתֶּם֩ הַשְּׁכֵחִ֖ים הנשכחים השכח השכחים השכחתם התשכח וְיִֽשְׁתַּכְּח֥וּ וְיִשְׁכַּ֣ח וְנִשְׁכַּ֤חַת וְנִשְׁכַּ֥ח וְשִׁכְחִ֥י וְשָֽׁכַחְתָּ֙ וְשָֽׁכַחְתָּ֧ וְשָׁכַח֙ וַ֭תִּשְׁכַּח וַֽיִּשְׁכְּח֖וּ וַיִּשְׁכְּח֥וּ וַיִּשְׁכַּ֨ח וַיִּשְׁכָּחֵֽהוּ׃ וַתִּשְׁכַּ֖ח וַתִּשְׁכַּ֞ח וַתִּשְׁכַּח֙ וישכח וישכחהו׃ וישכחו וישתכחו ונשכח ונשכחת ושכח ושכחי ושכחת ותשכח יִ֭שְׁכְּחוּ יִשְׁכְּח֬וּ יִשְׁכַּח֙ יִשְׁכָּ֘חֵ֤הוּ יִשָּׁכַ֣ח ישכח ישכחהו ישכחו כח כחו כחנו כחתי לְהַשְׁכִּ֤יחַ להשכיח נִ֭שְׁכַּחְתִּי נִשְׁכְּח֗וּ נִשְׁכַּ֖ח נִשְׁכָּ֔ח נִשְׁכָּחָ֑ה נשכח נשכחה נשכחו נשכחתי שְׁכֵח֔וּךְ שְׁכֵח֔וּנִי שְׁכֵחָֽנִי׃ שְׁכֵחֻ֥נִי שְׁכֵחֽוּנִי׃ שְׁכַ֫חְתָּ֥נִי שְׁכַחֲנ֑וּךָ שִׁכַּ֨ח שָׁ֝כַ֗ח שָׁ֝כַ֗חְתִּי שָׁ֣כַֽח שָׁ֭כְחוּ שָׁ֭כַחְנוּ שָׁכְח֖וּ שָׁכְח֣וּ שָׁכְח֧וּ שָׁכְחָ֖ה שָׁכֵֽחָה׃ שָׁכַ֔חַתְּ שָׁכַ֙חַתְּ֙ שָׁכַ֣חַתְּ שָׁכָֽחְתִּי׃ שָׁכֹ֤חַ שֹׁ֣כְחֵי שֹׁכְחֵ֣י שכח שכחה שכחה׃ שכחו שכחוך שכחוני שכחוני׃ שכחי שכחנוך שכחני שכחני׃ שכחת שכחתי׃ שכחתני תִּ֝שְׁכְּחִ֗י תִּ֭שְׁכַּח תִּשְׁכְּחוּ֙ תִּשְׁכַּ֔ח תִּשְׁכַּ֖ח תִּשְׁכַּ֥ח תִּשְׁכַּ֨ח תִּשְׁכַּח֙ תִּשְׁכָּ֑ח תִּשְׁכָּ֔חִי תִּשְׁכָּֽח׃ תִּשְׁכָּחֵ֔נוּ תִּשְׁכָּחֵ֣נִי תִשְׁכַּ֔חְנָה תִשְׁכַּ֣ח תִשְׁכָּ֑חוּ תִשָּׁכֵֽחַ׃ תִשָּׁכַ֖ח תשכח תשכח׃ תשכחו תשכחי תשכחנה תשכחנו תשכחני ’eš·kā·ḥêḵ ’eš·kaḥ ’eš·kə·ḥāh ’eškaḥ ’eškāḥêḵ ’eškəḥāh Chach chachnu Chachti chechu eshKach eshkaChech eshkeChah hă·šā·ḵaḥ hă·ṯiš·kaḥ han·niš·kā·ḥîm hannishkaChim hanniškāḥîm haš·ḵaḥ·tem haš·šə·ḵê·ḥîm hăšāḵaḥ hashaChach hashchachTem hashshecheChim hašḵaḥtem haššəḵêḥîm hatishKach hăṯiškaḥ ḵaḥ ḵaḥ·nū ḵaḥ·tî ḵaḥnū ḵaḥtî ḵə·ḥū ḵəḥū lə·haš·kî·aḥ lehashKiach ləhaškîaḥ niš·kā·ḥāh niš·kaḥ niš·kāḥ niš·kaḥ·tî niš·kə·ḥū nishKach nishkaChah Nishkachti nishkeChu niškaḥ niškāḥ niškāḥāh niškaḥtî niškəḥū šā·ḵa·ḥat šā·ḵā·ḥə·tî šā·ḵaḥ šā·ḵê·ḥāh šā·ḵə·ḥāh šā·ḵə·ḥū šā·ḵō·aḥ šāḵaḥ šāḵaḥat šāḵāḥətî šāḵêḥāh šāḵəḥāh šāḵəḥū šāḵōaḥ šə·ḵa·ḥă·nū·ḵā šə·ḵaḥ·tā·nî šə·ḵê·ḥā·nî šə·ḵê·ḥu·nî šə·ḵê·ḥū·nî šə·ḵê·ḥūḵ šəḵaḥănūḵā šəḵaḥtānî šəḵêḥānî šəḵêḥūḵ šəḵêḥunî šəḵêḥūnî Shachach shaChachat shaChacheti shaChechah shacheChu shaChoach shechachaNucha sheChachTani shecheChani shecheChuch shecheChuni shikKach Shochechei šik·kaḥ šikkaḥ šō·ḵə·ḥê šōḵəḥê tiš·kā·ḥê·nî tiš·kā·ḥê·nū tiš·kā·ḥî ṯiš·kā·ḥū tiš·kaḥ tiš·kāḥ ṯiš·kaḥ ṯiš·kaḥ·nāh tiš·kə·ḥî tiš·kə·ḥū ṯiš·šā·ḵaḥ ṯiš·šā·ḵê·aḥ tishKach tishkaCheni tishkaChenu tishKachi tishKachnah tishKachu tishkeChi tishkeChu tishshaChach tishshaCheach tiškaḥ tiškāḥ ṯiškaḥ tiškāḥênî tiškāḥênū tiškāḥî ṯiškaḥnāh ṯiškāḥū tiškəḥî tiškəḥū ṯiššāḵaḥ ṯiššāḵêaḥ vaiyishKach vaiyishkaChehu vaiyishkeChu vattishKach venishKach venishKachat veshaChach veshachachTa veshichChi veyishKach veyishtakkeChu wat·tiš·kaḥ wattiškaḥ way·yiš·kā·ḥê·hū way·yiš·kaḥ way·yiš·kə·ḥū wayyiškaḥ wayyiškāḥêhū wayyiškəḥū wə·niš·ka·ḥaṯ wə·niš·kaḥ wə·šā·ḵaḥ wə·šā·ḵaḥ·tā wə·šiḵ·ḥî wə·yiš·kaḥ wə·yiš·tak·kə·ḥū wəniškaḥ wəniškaḥaṯ wəšāḵaḥ wəšāḵaḥtā wəšiḵḥî wəyiškaḥ wəyištakkəḥū yiš·kā·ḥê·hū yiš·kaḥ yiš·kə·ḥū yiš·šā·ḵaḥ yishKach yishKaChehu yishkeChu yishshaChach yiškaḥ yiškāḥêhū yiškəḥū yiššāḵaḥ
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
שִׁכֹּר
Next Entry
שְׁכַח