Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #6679 - צִיד

Transliteration
tsûd
Phonetics
tsood
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1885
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to hunt

1a) (Qal) to hunt

1b) (Poel) to hunt, hunt eagerly or keenly

1c) (Hithpael) take provision

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2340 ‑ θηρεύω (thay‑ryoo'‑o);  1294 ‑ διαστρέφω (dee‑as‑tref'‑o);  1612 ‑ ἐκστρέφω (ek‑stref'‑o);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (18)
Genesis
3
Leviticus
1
Joshua
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
3
Ezekiel
4
Micah
1
NAS (19)
Genesis
3
Leviticus
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
3
Ezekiel
6
Micah
1
HCS (17)
Genesis
3
Leviticus
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
3
Ezekiel
4
Micah
1
BSB (18)
Genesis
3
Leviticus
1
Joshua
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
3
Ezekiel
4
Micah
1
ESV (16)
Genesis
3
Leviticus
1
Joshua
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
1
Ezekiel
4
Micah
1
WEB (18)
Genesis
3
Leviticus
1
Joshua
1
Job
2
Psalms
1
Proverbs
1
Jeremiah
1
Lamentations
3
Ezekiel
4
Micah
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

1395) dy (תסד TsD) AC: Hide CO: Side AB: Stronghold: The pictograph y is a picture of the side of a man. One lies down to sleep, hide or ambush. (eng: side)

A) dy (תסד TsD) AC: ? CO: Side AB: Stronghold

Nm ) dy (תסד TsD) - I. Side: II. Concerning:On the side of something. [Aramaic only] KJV (35): side, beside, another, concerning, against - Strongs: H6654 (צַד), H6655 (צַד)

km) dym (מתסד MTsD) - Stronghold: A hiding place surrounded by sides. KJV (11): stronghold, hold, castle, fort, munition - Strongs: H4679 (מְצָדָה)

adf1) edfym (מתסודה MTsWDH) - Stronghold: A hiding place surrounded by sides. KJV (22): fortress, hold, snare, stronghold, castle, fort, defense - Strongs: H4686 (מְצֻדָה)

H) edy (תסדה TsDH) AC: Lay down CO: ? AB: ?

V) edy (תסדה TsDH) - Lay-down: KJV (3): (vf: Paal, Niphal) wait, hunt, destroy - Strongs: H6658 (צָדָה)

Nm) edy (תסדה TsDH) - True: Posed as a question, "is it true", as if laying something down for investigation. [Aramaic only] KJV (1): - Strongs: H6656 (צְדָא)

ff1) eidy (תסדיה TsDYH) - Ambush: A laying down in wait. KJV (2): lay - Strongs: H6660 (צְדִיָּה)

J) dfy (תסוד TsWD) AC: Hunt CO: Snare AB: ?

V) dfy (תסוד TsWD) - Hunt: To hunt in the sense of laying in ambush. KJV (18): (vf: Paal, Hitpael) hunt, take, chase, provision, sore - Strongs: H6679 (צִיד)

am) dfym (מתסוד MTsWD) - Snare: A tool used for trapping animals while the hunter lies in wait. KJV (6): net, snare, bulwark - Strongs: H4685 (מְצֹדָה)

af1) edfym (מתסודה MTsWDH) - Snare: A tool used for trapping animals while the hunter lies in wait. KJV (6): net, munition, hold - Strongs: H4685 (מְצֹדָה)

M) diy (תסיד TsYD) AC: Hunt CO: Meat AB: ?

Nm ) diy (תסיד TsYD) - I. Hunter:One who lays in ambush. II. Meat:The produce of the hunt. KJV (20): venison, hunter, victuals, provision, hunting, catch, food, hunting - Strongs: H6718 (צַיִד), H6719 (צַיָּד)

Nf1) ediy (תסידה TsYDH) - Meat: The produce of the hunt. KJV (10): venison, victuals, provision, meat - Strongs: H6720 (צֵדָה)

Adopted Roots:

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
הֲתָצ֣וּד הִצְטַיַּ֤דְנוּ הַצָּֽד־ הצד־ הצטידנו התצוד וְצ֥וּדָה וְצָד֞וּם וצדום וצודה יְ֝צוּדֶ֗נּוּ יָצ֜וּד יָצ֥וּדוּ יצוד יצודו יצודנו לְצוֹדֵ֣ד לָצ֥וּד לצוד לצודד מְצֹדְד֥וֹת מְצֹדְד֨וֹת מצדדות צ֥וֹד צָד֛וּנִי צָד֣וּ צדו צדוני צוד תְּצוֹדֵ֣דְנָה תְּצוּדֵ֑נִי תָצֽוּד׃ תצוד׃ תצודדנה תצודני hă·ṯā·ṣūḏ haṣ·ṣāḏ- haṣṣāḏ- hăṯāṣūḏ hataTzud hatztzad hiṣ·ṭay·yaḏ·nū hiṣṭayyaḏnū hitztaiYadnu lā·ṣūḏ lāṣūḏ laTzud lə·ṣō·w·ḏêḏ ləṣōwḏêḏ letzoDed mə·ṣō·ḏə·ḏō·wṯ məṣōḏəḏōwṯ metzodeDot ṣā·ḏū ṣā·ḏū·nî ṣāḏū ṣāḏūnî ṣō·wḏ ṣōwḏ ṯā·ṣūḏ ṯāṣūḏ taTzud tə·ṣō·w·ḏê·ḏə·nāh tə·ṣū·ḏê·nî təṣōwḏêḏənāh təṣūḏênî tetzoDedenah tetzuDeni tzaDu tzaDuni Tzod vetzaDum veTzudah wə·ṣā·ḏūm wə·ṣū·ḏāh wəṣāḏūm wəṣūḏāh yā·ṣū·ḏū yā·ṣūḏ yāṣūḏ yāṣūḏū yaTzud yaTzudu yə·ṣū·ḏen·nū yəṣūḏennū yetzuDennu
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
צֹבָה
Next Entry
צָוָה