Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5302 - ὑστερέω

Transliteration
hysteréō
Phonetics
hoos-ter-eh'-o
Origin
from (G5306)
Parts of Speech
Verb
TDNT
8:592,1240
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὕσσωπος
 
Next Entry
ὑστέρημα
Definition   
Thayer's
 1. behind
  1. to come late or too tardily
   1. to be left behind in the race and so fail to reach the goal, to fall short of the end
   2. metaph. fail to become a partaker, fall back from
  2. to be inferior in power, influence and rank
   1. of the person: to be inferior to
  3. to fail, be wanting
  4. to be in want of, lack
 2. to suffer want, to be devoid of, to lack (be inferior) in excellence, worth
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1639 ‑ גָּרַע (gaw‑rah');  2308 ‑ חָדַל (khaw‑dal');  2637 ‑ חָסֵר (khaw‑sare');  4102 ‑ מָהַהּ (maw‑hah');  4513 ‑ מָנַע (maw‑nah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (17)
Matthew 1
Mark 1
Luke 2
John 1
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 4
Philippians 1
Hebrews 3
NAS (21)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Philippians 2
Hebrews 5
HCS (16)
Matthew 1
Mark 1
Luke 2
John 1
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Philippians 1
Hebrews 3
BSB (16)
Matthew 1
Mark 1
Luke 2
John 1
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Philippians 1
Hebrews 3
ESV (16)
Matthew 1
Mark 1
Luke 2
John 1
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Philippians 1
Hebrews 3
WEB (16)
Matthew 1
Luke 2
John 1
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 4
Philippians 1
Hebrews 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑστερ-έω, fut. -ήσω LXX Psalms 84:12(83).12, al.: aor. ὑστέρησα (freq. with v.l. ὑστέρισα) Hdt. 1.70, etc.: pf. ὑστέρηκα D.S. 15.47, Hebrews 4:1 : plpf. ὑστερήκειν Th. 3.31: Pass., aor. ὑστερήθην 2 Corinthians 11:9, J. AJ 15.6.7: (ὕστερος):

to be behind or later, come late, opp. προτερέω or φθάνω, ὑστέρησαν οἱ ἄγοντες Hdt. 1.70, cf. E. Ph. 976, X. HG 5.1.3, Pl. Grg. 447a: c. dat. modi, ὑ. τῇ διώξει Th. 1.134; τῇ βοηθείᾳ D. 59.3: simply, occur later, of thunder after lightning, Epicur. Ephesians 2 p.46U.

II c. gen. rei, come later than, come too late for, ὑστέρησαν (v.l. ὑστέρισαν) ἡμέρῃ μιῇ τῆς συγκειμένης came one day after the appointed day, Hdt. 6.89; ὑ. τῆς μάχης ἡμέραις (sic leg. cum cod.C 1, pro -ρας) πέντε came too late for the battle by five days, X. An. 1.7.12; ὑστερήσαντες οὐ πολλῷ Th. 8.44; ὑ. δείπνου Amphis 39; ἐπειδὴ τῆς Μυτιλήνης ὑστερήκει had come too late to save M., Th. 3.31; ὑ. τῆς πατρίδος fail to assist it, X. Ages. 2.1; τῶν λέμβων ὑ. miss them, Plb. 5.101.4; τῶν καιρῶν Arist. SE 175a26; τῆς ἐργασίας PCair.Zen. 25.12 (iii B. C.); ταύτης [τῆς ὥρας] Gal. 7.362; τῆς βοηθείας D.S. 13.110.

2. c. gen. pers., come after him, ὑ. εἰς Ἁλίαρτον τοῦ Λυσάνδρου X. HG 3.5.25: also c. dat., come too late for him, Th. 7.29.

3. ὑ. ἔς τι Hp. Epid. 6.7.3.

III metaph., lag behind, be inferior to, τῶν.. ἀποστόλων 2 Corinthians 11:5; ἐμπειρίᾳ ὑ. τῶν ἄλλων Pl. R. 539e; μηδ' ἐν ἄλλῳ μηδενὶ μέρει ἀρετῆς ὑ. ib. 484d; ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ LXX Psalms 39:5(38).5.

2. fall below, fail to do justice to a theme, ὑστερήσας οὐδὲν τῆς τέχνης Luc. Par. 60. fail to obtain, lack, τἀγαθοῦ Clearch.Com. 3.5; τοῦ δικαίου PEnteux. 86.11 (iii B. C.); ξύλων ἀκανθίνων οὐχ ὑστεροῦσι, ἀλλ' ἢ ἔχουσιν ἱκανά PCair.Zen. 270.5 (iii B. C.):

Med. (with aor. Pass.), ὑστερεῖσθαί τινος D.S. 18.71, Romans 3:23, J. AJ 15.6.7, PMasp. 2 iii 14 (vi A. D.); ὑστερηθεὶς τῆς ὁράσεως having lost his sight, PLond. 5.1708.85 (vi A. D.); δάνιον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἂν ἐπιδέηται καὶ καθ' ὅσον ὑστερεῖται LXX ep Deuteronomy 15:8 (cod. A); in fut. Med., παιδὸς ὑστερήσομαι (ἐστερήσομαι corr. Reiske) E. IA 1203.

2. abs., fail, come to grief, Phld. Oec. p.50 J.; fall short of supplies, ἵνα μηθὲν ὑστερῇ τὰ ἐλαιούργια PHib. 1.43.6 (iii B. C.): Med., to be in want, Luke 15:14; pf. part. ὑστερημένοι those who have failed, Phld. Herc. 1457.9. of things, fail, be wanting, Dsc. 5.75.13, John 2:3; ἕν σε (v.l. σοι) ὑστερεῖ Mark 10:21; ὡς μὴ ὑστερεῖν τι ὑμῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων BGU 1074.7 (iii A. D.). Cf. ὑστερίζω throughout.

Thayer's Expanded Definition

ὑστερέω, ὑστερῶ; 1 aorist ὑστέρησα; perfect ὑστέρηκα; passive, present ὑστεροῦμαι; 1 aorist participle ὑστερηθείς; (ὕστερος);

1. Active, "to be ὕστερος i. e. behind; i. e.

a. to come late or too tardily" (so in secular authors from Herodotus down): Hebrews 4:1; to be left behind in the race and so fail to reach the goal, to fall short of the end; with ἀπό and the genitive indicating the end, metaphorically, fail to become a partaker: ἀπό τῆς χάριτος, Hebrews 12:15 (others render here fall back (i. e. away) from; cf. Winers Grammar, § 30, 6 b.; Buttmann, 322f (276f) cf. § 132, 5) (Ecclesiastes 6:2).

b. to be inferior, in power, influence, rank, 1 Corinthians 12:24 (where L T Tr WH passive, ὑστερουμένῳ); in virtue, τί ἔτι ὑστερῶ; in what am I still deficient (A. V. what lack I yet (cf. Buttmann, § 131, 10)), Matthew 19:20 (Sir. 51:24; ἵνα γνῷ τί ὑστερῶ ἐγώ, Psalm 38:5 (); μηδ' ἐν ἄλλῳ μηδενί μέρει ἀρετῆς ὑστερουντας, Plato, de rep. 6, p. 484 d.); μηδέν or οὐδέν followed by a genitive (depending on the idea of comparison contained in the verb (Buttmann, § 132, 22)) of the person, to be inferior to (A. V. to be behind) another in nothing, 2 Corinthians 11:5; 2 Corinthians 12:11.

c. to fail, be lacking (Dioscorides (?) 5, 86): John 2:3 (not Tdf.); ἕν σοι (T WH Tr marginal reading σε (cf. Buttmann, as above)) ὑστερεῖ, Mark 10:21.

d. to be in want of, lack: with a genitive of the thing (Winer's Grammar, § 30, 6), Luke 22:35 (Josephus, Antiquities 2, 2, 1).

2. Passive to suffer want (Winer's Grammar, 260 (244)): Luke 15:14; 2 Corinthians 11:9 (8); Hebrews 11:37 (Sir. 11:11); opposed to περισσεύειν, to abound, Philippians 4:12; τίνος, to be devoid (R. V. fall short) of, Romans 3:23 (Diodorus 18, 71; Josephus, Antiquities 15, 6, 7); ἐν τίνι, to suffer want in any respect, 1 Corinthians 1:7, opposed to πλουτίζεσθαι ἐν τίνι, 1 Corinthians 1:5; to lack (be inferior) in excellence, worth, opposed to περισσεύειν (A. V. to be the worse ... the better), 1 Corinthians 8:8. (Compare: ἀφυστερέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑστερέω , -

(< ὕστερος ),

[in LXX for H2637, H2308 etc.;]

to come late, be behind (opp. to προτερέω , φθάνω ; c. gen. rei, for; c. gen. pers., later than).

Metaph.,

1. of persons,

(a) absol., to come short, fail: Hebrews 4:1; seq. ἀπό , Hebrews 12:15.;

(b) c. gen. pers., to come short of, be inferior to: 2 Corinthians 11:5; οὐδέν (in nothing, in no respect), 2 Corinthians 12:11;

(c) with reference to things, to come short (of ), be in want (of ): c. acc rei, Matthew 19:20 (Sirach 51:24); c. gen. rei, Luke 22:35; so mid. (Diod., FlJ), Romans 3:23; absol., to be in want, suffer want, Luke 15:14, 1 Corinthians 8:8, 2 Corinthians 11:8, Hebrews 11:37 (Sirach 11:11); opp. to περισσεύειν , Philippians 4:12; seq. ἐν , 1 Corinthians 1:7.

2. Of things,

(a) to fail, be lacking: John 2:3; c. acc pers. (v. Swete, in l; Mozley, Psalms 42:1-11), Mark 10:21;

(b) to be inferior: mid., 1 Corinthians 12:24 (cf. ἀφ -υστερέω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This proper name (Rom. 16:1) is found as the name of a slave in P Flor I.5061 (A.D. 268): cf. Syll 369 (= 3 805)10 (c. A.D. 54) Κλαυδία Φοίβη τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα καὶ εὐεργέτην ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας, Magn 122 (a)11 (lime of Diocletian), and the v/vi A.D. inscr. from the Mount of Olives cited s.v. κοιμάομαι. For a note by Mrs. M. D. Gibson on the NT Phoebe as a kind of Lady Bountiful, see Exp T xxiii. p. 281.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υστερει υστερεί ὑστερεῖ υστερεισθαι υστερείσθαι ὑστερεῖσθαι υστερείται υστερηθεις υστερηθείς ὑστερηθεὶς υστερηκεναι υστερηκέναι ὑστερηκέναι υστερησα υστέρησα ὑστέρησα υστερησαντος υστερήσαντος ὑστερήσαντος υστερησατε ὑστερήσατε υστερησάτω υστερήσει υστερήση υστερήσωμεν υστερουμεθα υστερούμεθα ὑστερούμεθα υστερουμενοι υστερούμενοι ὑστερούμενοι υστερούμενος υστερουμενω ὑστερουμένῳ υστερουνται υστερούνται ὑστεροῦνται υστερούντι υστερούσα υστερω υστερώ ὑστερῶ υστερων υστερών ὑστερῶν hysterei hystereî hystereisthai hystereîsthai hysterekenai hysterekénai hysterēkenai hysterēkénai hysteresa hysterēsa hystéresa hystérēsa hysteresantos hysterēsantos hysterḗsantos hysteresate hysterēsate hysterḗsate hysteretheis hysteretheìs hysterētheis hysterētheìs hystero hysterô hysterō hysterō̂ hysteron hysterôn hysterōn hysterō̂n hysteroumeno hysteroumenō hysteroumenoi hysterouménoi hysterouménōi hysteroúmenoi hysteroumetha hysteroúmetha hysterountai hysteroûntai usterei ustereisthai usterekenai usterēkenai usteresa usterēsa usteresantos usterēsantos usteresate usterēsate usteretheis usterētheis ustero usterō usteron usterōn usteroumeno usteroumenō usteroumenoi usteroumetha usterountai