Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5288 - ὑποστέλλω

Transliteration
hypostéllō
Phonetics
hoop-os-tel'-lo
Origin
from (G5259) and (G4724)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:597,1074
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὑπόστασις
 
Next Entry
ὑποστολή
Definition   
Thayer's
  1. to draw back, let down, lower
    1. to withdraw: of a timid person
  2. to withdraw one's self, i.e. to be timid, to cover, shrink
    1. of those who from timidity hesitate to avow what they believe
    2. to be unwilling to utter from fear
    3. to shrink from declaring, to conceal, dissemble
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1481 ‑ גּוּר (goor);  3607 ‑ כָּלָא (kaw‑law');  6075 ‑ עָפַל (aw‑fal');  6440 ‑ פָּנֶה (paw‑neem');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (5)
Acts 3
Galatians 1
Hebrews 1
NAS (5)
Acts 2
Galatians 1
Hebrews 2
HCS (4)
Acts 2
Galatians 1
Hebrews 1
BSB (4)
Acts 2
Galatians 1
Hebrews 1
ESV (4)
Acts 2
Galatians 1
Hebrews 1
WEB (5)
Acts 3
Galatians 1
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑποστέλλω,

draw in, contract, ὑπέστειλ' ἱστίον made him furl his sail, Pi. I. 2.40, cf. Arist. Mech. 851b10 (Med.); ὑ. τὴν οὐράν tuck down the tail, of dogs, Ammon. Diff. p.27 V.; τοῖς δακτύλοις ὑπεσταλμένοις with closed fingers, Aristaenet. 1.10; γαστὴρ ὑπεσταλμένη Philostr. Gym. 34.

2. reduce, in Pass., to be reduced, ὑποστέλλεται τὸ πλῆθος (sc. τῆς καθάρσεως) Sor. 1.22; to be limited, τῷ λεχθέντι ἀριθμῷ Ph. 1.29.

3. draw back for shelter, ὑπὸ βουνόν τινα τοὺς ἱππεῖς Plb. 11.21.2, cf. Plu. Crass. 23, 26; ὑ. ἑαυτόν shelter oneself behind, τινι or ὑπό τι, Id. Arat. 47, Plb. 7.17.1; with ἑαυτόν omitted, Id. 6.40.14, etc.: metaph., ἑαυτόν Galatians 2:12, cf. Hld. 7.26. cover, τᾷδ' ὑπεστάλη κόνει (in a dog's epitaph) PCair.Zen. 532.24 (iii B. C.).

4. intr., to be reduced in size, Callix. 1; to be subordinate, οὐδενὶ ἑτέρῳ S.E. M. 8.32, cf. Ph. 2.335, 357.

5. draw back, φασὶ τοὺς θορυβώδεις καὶ προυνίκους ὑποστέλλειν αὐτοῦ τῇ παρόδῳ drew back to let him pass, D.L. 4.6; of troops, ὑπεσταλκότες a little in the rear, Ael. Tact. 19.7; ἔχειν ὑπεσταλκότας ταῖς ῥαξὶν τοὺς ὄνυχας have the nails not projecting beyond the finger-tips, Sor. 1.3, cf. 18.

6. take away, remove, in Pass., A.D. Adv. 203.22; to be excepted, Id. Pron. 30.8, al.

7. belong, c. dat., POxy. 486.22 (ii A. D.), 1502v. 3 (iii A. D.), PFlor. 47.8, 29 (iii A. D.); τῇ συγγραφοδιαθήκῃ POxy. 1102.14 (ii A. D.); τῷ νυνὶ ἀμφοδογραμματεῖ, i.e. fall within his authority, ib. 2131.13 (iii A. D.); to be subjected, ποιναῖς πρός τινος Lyd. Mag. 3.70.

II in Med., place restrictions on oneself or another, reduce diet, Hp. Aph. 1.11: c. gen., abstain from, τῆς τροφῆς Arist. Pr. 864b36; ὀπώρας Aret. CA 1.1.

2. avoid, χειμῶνα Hp. Aph. 4.6; shrink from, οὐδένα.. κίνδυνον SIG 442.10 (Erythrae, iii B. C.), cf. IG 12(8).53.6 (Imbros, ii B. C.); τι τῶν ἀγαθῶν πρὸς τὸ μὴ εἶναι αὐτῷ Arist. MM 1208a1; ὁ μηδὲν ὑποστειλάμενος πρὸς ὕβριν one who has stuck at nothing, D. 21.70.

3. shrink before, hold in undue awe, τὴν Δημάδου δύναμιν Din. 1.11; οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε LXX Exodus 23:21, cf. De. 1.17, Wi. 6.7; ὑποστείλασθαί τι δεῖ πρὸς τὸν τοιοῦτον ὑμᾶς καὶ αἰσχυνθῆναι; need you hold back.. ? Din. 3.13: abs., Ael. NA 7.19; draw back, Hebrews 10:38.

4. ὑποστέλλεσθαι λόγῳ place restrictions on oneself in speech, E. Or. 607 (only here in Trag.); without λόγῳ, refrain from saying, οὐ μὴν οἶμαι δεῖν.. ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμῖν συμφέρειν ἡγοῦμαι D. 1.16; οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν Acts 20:20; Acts 27:1-44; οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν ἀποκρυψάμενος.. οὐδ' ὑποστειλάμενος Pl. Ap. 24a; οὐδὲν or μηδὲν ὑποστειλάμενος with no reserve, Isoc. 6.89, 8.41, 9.39, D. 4.51; make reservations, Phld. Rh. 1.109, 110 S.; ὀμνύω μὴ ὑπεστάλθαι POxy. 246.26 (i A. D.); περὶ τῶν μόσχων,.. οὗ ἕνεκεν ὑπεσταλμένοι εἰσίν dub. sens. in PCair.Zen. 412.24 (iii B. C.).

5. = διαλανθάνω, delitesco, Gloss.; so perh. in Gal. 7.646.

Thayer's Expanded Definition

ὑποστέλλω: imperfect ὑπεστελλον; 1 aorist middle ὑπεστειλάμην;

1. Active, to draw down, let down, lower: ἱστίον, Pindar Isthm. 2, 59; to withdraw (draw back): ἐμαυτόν, of a timid person, Galatians 2:12 ((cf. Lightfoot at the passage); often so in Polybius).

2. Middle, to withdraw oneself, i. e. to be timid, to cower, shrink: of those who from timidity hesitate to avow what they believe, Hebrews 10:38 (from Habakkuk 2:4 (cf. Winers Grammar, 523 (487))); to be unwilling to utter from fear, to shrink from declaring, to conceal, dissemble: followed by τοῦ with the infinitive (Winers Grammar, 325 (305); Buttmann, 270 (232)), Acts 20:27; οὐδέν, ibid. 20 (often so in Demosthenes; cf. Reiske, Index graecit. Demosthenes, p. 774f; Josephus, Vita §54; b. j. 1, 20, 1).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑπο -στέλλω ,

[in LXX: Deuteronomy 1:17 (H1481), Job 13:8 (H5375 H6440), Habakkuk 2:4 (H6075 pu.), Haggai 1:10 (H3607), Exodus 23:21, Wisdom of Solomon 6:7, 3 Maccabees 5:28 *;]

1. to draw in, let down (ἱστίον , οὐράν , etc.).

2. to draw back, withdraw: ἑαυτόν , Galatians 2:12 (Polyb., al.; v. Lft., in l). Mid., to shrink or draw back: Hebrews 10:38 (LXX); seq. τοῦ , c. inf., Acts 20:27; οὐδέν , Acts 20:20.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";loving one’s children"; (Tit. 2:4), is common in memorial inscrr., e.g. Perg 604 cited s.v. φίλανδρος, Archivv.P. 167—

Δράκων Ἀπίωνος χρηστὲ φιλό -

τεκνε φιλόπιλε ὡς ἐτῶν πεντ [ ]-

κοντα [

and Preisigke 330.4 Δ [ιονυσά ]ριον παν [ ]ρετε φίλανδρε φιλό τ [ε ]κνε, εὐψ [ ]χει, and ib 350.2 Σάμβυ φιλ [ ]τεκνε χρηστ [ ] χαῖρε

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υπεστειλαμην υπεστειλάμην ὑπεστειλάμην υπέστελλε υπεστελλεν ὑπέστελλεν υποστείλη υποστειληται υποστείληται υποστείληταί ὑποστείληται υποστελείσθε υποστελείται υπόστημα υποστήματι υποστηρίγματα υποστηριγμάτων υποστηρίζει hypesteilamen hypesteilamēn hypesteilámen hypesteilámēn hypestellen hypéstellen hyposteiletai hyposteilētai hyposteíletai hyposteílētai upesteilamen upesteilamēn upestellen uposteiletai uposteilētai