Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5196 - ὕβρις

Transliteration
hýbris
Phonetics
hoo'-bris
Origin
from (G5228)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
8:295,1200
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὑβρίζω
 
Next Entry
ὑβριστής
Definition   
Thayer's
  1. insolence
    1. impudence, pride, haughtiness
  2. a wrong springing from insolence, an injury, affront, insult
  3. mental injury and wantonness of its infliction being prominent
  4. injury inflicted by the violence of a tempest
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1344 ‑ גֵּאָה (gay‑aw');  1347 ‑ גָּאוֹן (gaw‑ohn');  1466 ‑ גֵּוָה (gay‑vaw');  2087 ‑ זָדוֹן (zaw‑done');  3944 ‑ לָצוֹן (law‑tsone');  5947 ‑ עַלִּיז (al‑leez');  7312 ‑ רֻם (room, room);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (3)
Acts 2
2 Corinthians 1
NAS (3)
Acts 2
2 Corinthians 1
HCS (3)
Acts 2
2 Corinthians 1
BSB (3)
Acts 2
2 Corinthians 1
ESV (2)
Acts 2
WEB (3)
Acts 2
2 Corinthians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὕβρις [ by nature, by position in etc.], , gen. εως Ar. Lys. 425, Th. 465 (lyr.), εος Id. Pl. 1044, Eub. 67.9, and Ion. ιος Hes. Op. 217, Hdt. 1.189:

wanton violence, arising from the pride of strength or from passion, insolence, freq. in Od., mostly of the suitors, μνηστήρων, τῶν ὕ. τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει 15.329, 17.565; μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕ. ἔχοντες 1.368, 4.321; λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕ. ἔχουσι 16.86, cf. Alc. Supp. 27.10; ὕβρει εἴξαντες Od. 14.262, 17.431; θεοὶ.. ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες ib. 487; δίκη ὑπὲρ ὕβριος ἴσχει Hes. l.c., cf. Archil. 88, IG 12.394 (vi B. C.), 42(1).122.98 (Epid., iv B. C.); joined with ὀλιγωρίη, Hdt. 1.106; δυσσεβίας μὲν ὕβρις τέκος A. Eu. 533 (lyr.); ἐπιθυμίας.. ἀρξάσης ἐν ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ὕ. ἐπωνομάσθη Pl. Phdr. 238a; in Poets freq. joined with κόρος (v. κόρος (A) 2): predicated of actions, ἆρ' οὐχ ὕβρις τάδ'; S. OC 883; ταῦτ' οὐχ ὕβρις δῆτ' ἐστίν; Ar. Nu. 1299, cf. Ra. 21, Pl. 886; ὕβρις τάδ' ἐστί, κρείσσω δαιμόνων εἶναι θέλειν E. Hipp. 474; ὕβρει in wantonness or insolence, S. El. 881, Pl. Ap. 26e; ἐφ' ὕβρει E. Or. 1581, D. 21.38, PCair.Zen. 462.9 (iii B. C.), etc.; δι' ὕβριν D. 21.42; διὰ τὴν ὕ. X. HG 2.2.10; πρὸς ὕβριν Plu. Alc. 37, etc.

2. lust, lewdness, opp. σωφροσύνη, Thgn. 379, X. Cyr. 8.4.14.

3. of animals, violence, Hdt. 1.189; ὕβρις ὀρθία κνωδάλων Pi. P. 10.36, cf. N. 1.50 (v. ὑβρίζω 1.2); ἡ ἐκ τοῦ χαλινοῦ ὕ. D.Chr. 63.5.

II = cross ὕβρισμα, an outrage (though it is freq. difficult to separate this concrete sense from the abstract), Il. 1.203, 214; ὕβριν τεῖσαι Od. 24.352; ὑπὸ γυναικὸς ἄρχεσθαι ὕ. ἐσχάτη Democr. 111, cf. Xenoph. 1.17: sts., like cross ὑβρίζω, folld. by a Pr, Ἥρας μητέρ' εἰς ἐμὴν ὕβρις her outrage towards.., E. Ba. 9; ἡ κατ' Ἀργείων (-ους codd. Priscian.) . S. Fr. 368; ἡ πρὸς τοὺς δημότας ὕ. Hdn. 2.4.1: c. gen. objecti, ὕ. τινός towards him, Id. 1.8.4, etc.: pl., wanton acts, outrages, Hes. Op. 146, E. Ba. 247, HF 741, Pl. Lg. 884a, etc.: for ὕβριν ὑβρίζειν, cf. ὑβρίζω 11.2.

2. an outrage on the person, esp. violation, rape, Pi. P. 2.28, Lys. 1.2, etc.; παίδων ὕβρεις καὶ γυναικῶν αἰσχύνας Isoc. 4.114, cf. Plb. 6.8.5; τὴν ὕ. τὴν εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα Aeschin. 1.116; τὴν τοῦ σώματος ὕβριν πεπρακώς ib.188; so τὸ σῶμα ἐφ' ὕβρει πεπρακώς ib.29; γυναῖκας ἤγαγε δεῦρ' ἐφ' ὕβρει D. 19.309; γυναικῶν ὕβρεις ἢ εἰς αὑτοὺς ἢ εἰς υἱεῖς Arist. Rh. 1373a35.

3. in Law, a term covering all the more serious injuries done to the person, Isoc. 20.2, Aeschin. 1.15, D. 37.33, 45.4; see esp. D. 21 (against Meidias); ὁ τῆς ὕβρεως νόμος ib.35 (the text is given ib.47); δίκη ὕβρεως ἢ πληγῶν PHal. 1.115 (iii B. C.), cf. PHib. 1.32.8 (iii B. C.), etc.

III used of a loss by sea, Pi. (v. ναυσίστονος), Acts 27:21. as masc., = cross ὑβριστής, a violent, overbearing man, κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἀνέρα Hes. Op. 191.

Thayer's Expanded Definition

ὕβρις, ὑβρισεως, (from ὑπέρ ((see Curtius, p. 540); cf. Latinsuperbus, English 'uppishness')), from Homer down, the Sept. for גָּאון, גַּאֲוָה, זָדון, etc.;

a. insolence; impudence, pride, haughtiness.

b. a wrong springing from insolence, an injury, affront, insult (in Greek usage the mental injury and the wantonness of its infliction being prominent; cf. Cope on Aristotle, rhet. 1, 12, 26; 2, 2, 5; see ὑβριστής): properly, plural 2 Corinthians 12:10 (Hesychius ὕβρεις. τραύματα, ὀνείδη); tropically, injury inflicted by the violence of a tempest: Acts 27:10, 21 (τήν ἀπό τῶν ὀμβρων ὕβριν, Josephus, Antiquities 3, 6, 4; δείσασα θαλαττης ὕβριν, Anthol. 7, 291, 3; (cf. Pindar Pythagoras 1, 140)).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὕβρις , -εως , ,

[in LXX chiefly for H1347 and cogn. forms;]

1. wantonness, insolence.

2. = ὕβρισμα , an act of wanton violence, an outrage, injury: 2 Corinthians 12:10; metaph., of a loss by sea (find.), Acts 27:10; Acts 27:21 (v. MM, xxv).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

ὑποτύπωσις is found in the NT only in 1 Timothy 1:16, 2 Timothy 1:13, where it denotes not ";pattern,"; but ";sketch in outline,"; ";the outline without the substance,"; ";summary account"; : cf. Galen 19, II ὑποτυπώσεσί τε καὶ ὑπογραφαῖς (cf. 1 Peter 2:21) χρῶνται · καλοῦσι δὲ οὕτως αὐτοὶ τοὺς λόγους ὅσοι διὰ βραχέων ἑρμηνεύουσι τὴν ἔννοιαν τοῦ πράγματος (cited by Parry ad 2 Tim l.c.). For the verb see PSI IV. 429.10 (iii/B.C.) τὴν πρὸς Ἀπολλόδωρον συγγραφὴν ὑποτυπώσασθαι καὶ γράψαι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ύβρει υβρεσιν ύβρεσιν ὕβρεσιν υβρεως υβρεώς ύβρεως ὕβρεως υβριν ύβριν ὕβριν ύβρις hybreos hybreōs hýbreos hýbreōs hybresin hýbresin hybrin hýbrin ubreos ubreōs ubresin ubrin