Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3799 - ὄψις

Transliteration
ópsis
Phonetics
op'-sis
Origin
from (G3700)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὄψιος
 
Next Entry
ὀψώνιον
Definition   
Thayer's
  1. seeing, sight
  2. face, countenance
  3. the outward appearance, look
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2122 ‑ זִיו (zeev);  4696 ‑ מֵצַח (may'‑tsakh);  4758 ‑ מַרְאֶה (mar‑eh');  5869 ‑ עַיִן (ah'‑yin);  6285 ‑ פֵּאָה (pay‑aw');  6754 ‑ צֶלֶם (tseh'‑lem);  7613 ‑ שְׂאֵת (seh‑ayth');  8389 ‑ תֹּאַר (to'‑ar);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (3)
John 2
Revelation 1
NAS (3)
John 2
Revelation 1
HCS (3)
John 2
Revelation 1
BSB (3)
John 2
Revelation 1
ESV (3)
John 2
Revelation 1
WEB (3)
John 2
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὄψις, ἡ,.

gen. εως, Ion. ιος, (ὄπωπα):

I

1. objective, aspect, appearance of a person or thing, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς Il. 6.468; εἰσορόων ὄ. τ' ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων 24.632, cf. S. Ph. 1412 (anap.); δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἰς ὄ. Id. OC 577; πλείω τὴν ὄ. παρείχετο made the appearance greater, Th. 6.46; ἀξιόλογον ὄ. παρέχεται τὸ δένδρος PCair.Zen. 157.4 (iii B. C.); ὥστε ὄ. καλὴν φαίνεσθαι X. An. 5.9.9; εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄ. Th. 1.10; τὴν ὄ. τοῦ σώματος προορᾶν Id. 7.44: the acc. is used abs., in appearance, τῷ ὄψιν ἐειδόμενος Pi. N. 10.15; στρογγύλος τὴν ὄ. Hermipp. 4; ἀστειότατον τὴν ὄ. Alex. 59; καλός τε κἀγαθὸς τὴν ὄ. Pl. Prm. 127b; ἀπὸ τῆς ὄ. Ἑλληνικός to judge from his looks, Antiph. 33.2; so ἐκ τῆς ὄ. POxy. 37 ii 3 (i A. D.). countenance, face, E. Med. 905, Pl. Phdr. 240d, 254b, etc.; διοίδησις ὅλης ὄ. Herod.Med. in Rh.Mus. 58.83, cf. Sor. 1.44, Philum. ap. Aët. 9.7; οὐκ ἄξιον ἀπ' ὄψεως οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα by the face or look merely, Lys. 16.19; ἀδήλως τῇ ὄ. πλασάμενος so that nothing could be learnt from his countenance, Th. 6.58; τίνι δεδούλωταί ποτε; ὄψει Men. 541.2: pl., Alex. 98.6, Anaxandr. 41.38. visual impression or image of an object, Pl. Tht. 193c.

2. thing seen, sight, φοβερὰν ὄ. προσιδέσθαι A. Pers. 48 (anap.), cf. Supp. 567 (lyr.); ὁρῶ Πυλάδην.., ἡδεῖαν ὄ. E. Or. 727, cf. Pl. Lg. 887d, etc.; ἄλλην ὄ. οἰκοδομημάτων other architectural sights, Hdt. 2.136; τὰ δὲ χρήματα.. ἔστιν ὄψις mere outside show, Antiph. 33.2; πολλὴν ὄ. παρασχόντα ἔπειτα μηδὲν ὠφελῆσαι Hp. Art. 44; of scenic representations, Arist. Po. 1453b1, al.; ὁ τῆς ὄ. κόσμος ib. 1449b33: pl., ib. 1462a16.

3. vision, apparition, Hdt. 1.39, etc.; ὄ. ἐν τῷ ὕπνῳ Id. 3.30, al.; ὄ. ἐνυπνίου Id. 8.54; ὄ. ὀνείρου Id. 1.38; ὄ. ἔννυχοι A. Pr. 645, cf. Ag. 425 (lyr.), S. El. 413, E. Hec. 72 (lyr.), IG 42(1).121.11 (Epid., iv B. C.), etc.

II

1. subjective, power of sight or seeing, vision, ὄψει τινὰ ἰδεῖν, ἐσιδεῖν, Il. 20.205, Od. 25.94, cf. Heraclit. 55, Democr. 11, Emp. 4.10, Th. 7.75, etc.; τῆς ἐμῆς ὄ. Hdt. 2.99, 147; τῆς ὄ. στερηθῆναι Id. 9.93, etc.; οὐ τὸ δρασθὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσθέν Th. 3.38; οὐ καθορωμένους τῇ ὄ. νυκτὸς οὔσης ib. 112. act of seeing or looking, ἡ εἰς τὸ ἄνω ὄ. Pl. Cra. 396b; sense of sight, Arist. de An. 428a6, Mete. 369b9; τὰ διὰ τῆς ὄ., of pleasures, Id. EN 1118a3, etc. pl., organs of sight, eyes, ὄψεις μαρᾶναι to quench the orbs of sight, S. OT 1328, cf. Ant. 52, Heraclit. 26; τὸ κάλλος πάντων εἷλκε τὰς ὄ. ἐπ' αὐτόν X. Smp. 1.9; ἀσθενῖ (= -εῖ) τὰς ὄ. POxy. 911.6 (iii A. D.): so in sg., ἐστερήθη τῆς μιᾶς ὄ. Plb. 3.79.12: sg. in collective sense, the eyes, [ ἰχθῦς] λευκὴν ἔχοντες τὴν ὄ. Arist. HA 602a11, cf. PA 656b29. Medic., iris of the eye, Hp. Prorrh. 2.19 (but eye-ball or eye, Id. Prog. 7 (pl.)); also, pupil, Ruf. Onom. 23. of the visual rays which were supposed to proceed from the eyes, Pl. Ti. 45c, 46b, Arist. Mete. 343a13, 370a19: in other places Arist. controverted this Empedoclean theory, Sens. 437b14.

2. view, sight, ἀπικνέεσθαι ἐς ὄψιν τινί come into one's sight, i.e. presence, Hdt. 1.136; εἰς ὄψιν τινὸς or τινὶ ἥκειν, μολεῖν, ἐλθεῖν, περᾶν, A. Ch. 215, Pers. 183, E. Med. 173 (anap.), Or. 513; καλέσαι τινὰ ἐς ὄ. Hdt. 5.106; ἀποφαίνειν τί τινι ἐς ὄ. Id. 4.81; λυπηρὰς τῇ ὄ. ἀχθηδόνας προστιθέμενοι Th. 2.37; ἐν ὄ. τοῦ δήμου Plu. TG 12; κατ' ὄψιν in person, ὡς ἐνετειλάμην σοι κατ' ὄ. as I enjoined you when with you, POxy. 1154.4 (i A. D.), cf. 117.3 (ii/iii A. D.), etc. dignity, position, κατὰ τὴν ἐμὴν ὄ. καὶ ὑπόλημψιν PLond. 1.77.59 (vi A. D.); ἡ τῶν γονέων ἡμῶν προτεραία ὄ. PMasp. 2 iii6 (vi A. D.).

Thayer's Expanded Definition

ὄψις, ὄψεως, (ὈΠΤΩ, ὄψομαι (cf. ὀφθαλμός)), from Homer down; the Sept. chiefly for מַרְאֶה;

1. seeing, sight.

2. face, countenance: John 11:44; Revelation 1:16.

3. the outward appearance, look (many lexicographers give this neuter and objective sense precedence): κρίνειν κατ' ὄψιν, John 7:24.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὄφις , -εως , ,

[in LXX chiefly for H4758;]

1. the act of seeing, the sense of sight.

2. face, countenance: John 11:44, Revelation 1:16.

3. appearance: κατ᾿ ὄ . κρίνειν (v. MM, xviii), John 7:24.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";pass by"; : P Petr II. 13(5).3 (B.C. 258–253) ο [ ]κ ἔδει μὲν οὖν σε παραπορεύεσθαι, ";you ought, indeed, not to have passed us by in this way"; (Ed.), PSI IV 354.13 (B.C. 254–3) ἐν τῶι παραπορεύεσθαι τὸν βασιλέα : cf. Matthew 27:39, al.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
όψει όψεις οψιν όψιν ὄψιν οψις όψις ὄψις όψον opsin ópsin opsis ópsis
adsFree icon
Ads FreeProfile