Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2793 - κινδυνεύω

Transliteration
kindyneúō
Phonetics
kin-doon-yoo'-o
Origin
from (G2794)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
κινάμωμον
 
Next Entry
κίνδυνος
Definition   
Thayer's
  1. to be in jeopardy, to be in danger, to put in peril
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2325 ‑ חָיַב (khoob, khaw‑yab');  2803 ‑ חָשַׁב (khaw‑shab');  3369 ‑ יָקַשׁ (yaw‑koshe');  5533 ‑ סָכַן (saw‑kan');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (5)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 2
NAS (4)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
HCS (4)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
BSB (4)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
ESV (4)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 1
WEB (5)
Luke 1
Acts 2
1 Corinthians 2
Liddell-Scott-Jones Definitions

κινδυν-εύω,

1. fut. - σω Hdt. 8.60. α', etc.: pf. κεκινδύνευκα Lys. 3.47, Plb. 5.61.4: Pass., mostly in pres.: fut. κινδυνευθήσομαι D. 30.10, κεκινδυνεύσομαι Antipho 5.75: aor. and pf., v. infr. 3: (κίνδυνος): to be daring, run risk, κ. πρὸς πολλούς, πρὸς τοὺς πολεμίους, Hdt. 4.11, X. Mem. 3.3.14; κ. εἰς τὴν Αῐγυπτον venture thither, Pherecr. 11. abs., make a venture, take a risk, Hdt. 3.69, Ar. Eq. 1204; to be in dire peril, Th. 3.28, 6.33, etc.; to be in danger, Arist. EN 1124b8, etc.; of a sick person, Hp. Aph. (Sp.)7.82, Coac. 374; esp. engage in war, Isoc. 1.43; τοῦ χωρίου κινδυνεύοντος the post being in peril, Th. 4.8; ὁ κινδυνεύων τόπος the place of danger, Plb. 3.115.6.

2. c. dat., κ. τῷ σώματι, τῇ ψυχῇ, Hdt. 2.120, 7.209; κ. ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι run a risk with all Greece, i.e. endanger it all, Id. 8.60. α'; στρατιῇ Id. 4.80; τίσιν οὖν ὑμεῖς κινδυνεύσαιτ' ἄν..; in what points.. ? D. 9.18; κ. τοῖς ὅλοις πράγμασι, τῷ βίῳ, Plb. 1.70.1, 5.61.4; τῷ ζῆν PTeb. 44.21 (ii B.C.): freq. with Preps., κ. ἐν τοῖς σώμασι Lys. 2.63; οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ἀλλ' ἐν υἱέσι Pl. La. 187b (Pass.); κ. περὶ [τῆς Πελοποννήσου ] Hdt. 8.74; περὶ τῆς ψυχῆς Antipho 2.4.5, Ar. Pl. 524; περὶ τοῦ σώματος And. 1.4; περὶ ἀνδραποδισμοῦ Isoc. 8.37; περὶ τῆς μεγίστης ζημίας Lys. 7.15; περὶ τῆς βασιλείας πρὸς Κῦρον D. 15.24; περὶ αὑτῷ Antipho 5.6; περὶ τοῖς φιλτάτοις Pl. Prt. 314a; but κ. περὶ δισχιλίους go into battle with a force of 2, 000, Eun. Hist. p.244 D.; ὑπὲρ καλλίστων Lys. 2.79.

3. c. acc. cogn., venture, hazard, τοὺς ἐσχάτους κινδύνους Antipho 5.82; κινδύνευμα Pl. R. 451a; μάχην Aeschin. 2.169; τὴν ψευδομαρτυρίαν hazard a prosecution for perjury, D. 41.16 codd. (τῶν-ιῶν Blass): Pass., to be ventured or hazarded, μεταβολὴ κινδυνεύεται there is risk of change, Th. 2.43; ὁποτέρως ἔσται, ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται remains in hazardous uncertainty, Id. 1.78; τὰ μέγιστα κινδυνεύεται τῇ πόλει D. 19.285; κεκινδυνευμένον a venturous enterprise, Pi. N. 5.14; τὰ κινδυνευθέντα, = τὰ κινδυνεύματα, Lys. 2.54; τῶν ἤδη σφίσι καλῶς κεκινδυνευμένων Arr. An. 2.7.3; τὸ φιλοπόλεμον καὶ κεκ. D.S. 2.21.

4. c. inf., run the risk of doing or being.., τὸν στρατὸν κινδυνεύσει ἀποβαλεῖν Hdt. 8.65; κακόν τι λαβεῖν Id. 6.9; ἀπολέσθαι Id. 9.89; διαφθαρῆναι Th. 3.74; ἀποθανεῖν Pl. Ap. 28b, etc.; τοῦ συντριβῆναι LXX John 1:4; then, to express chance, i.e. what may possibly or probably happen: c. pres., pf., or aor. inf., κινδυνεύουσι οἱ ἄνθρωποι οὗτοι γόητες εἶναι they run a risk of being reputed conjurers, Hdt. 4.105; κινδυνεύσομεν βοηθεῖν we shall probably have to assist, Pl. Tht. 164e, cf. 172c; κ. ἡ ἀληθὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι seems likely to be.., ib. 187b; κινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι χρηστὸς εἶναι you will have the chance of showing your worth, X. Mem. 2.3.17, cf. 3.13.3; κ. ἀναμφιλογώτατον ἀγαθὸν εἶναι ib. 4.2.34, cf. Pl. Ap. 40b; τὰ συσσίτια κινδυνεύει συναγαγεῖν he probably organized the ς., Id. Lg. 625e; κινδυνεύω πεπονθέναι ὅπερ.. Id. Grg. 485e: c. fut. inf., dub. in Th. 4.117; κινδυνεύει impers., it may be, possibly, as an affirmat. answer, Pl. Sph. 256e, Phdr. 262c; out of courtesy, when no real doubt is implied, κινδυνεύεις ἀληθῆ λέγειν you may very likely be right, Id. Smp. 205d.

5. Pass., to be endangered or imperilled, ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κ. Th. 2.35; τὰ χρήματα κινδυνεύεται τῷ δανείσαντι D. 34.28: but Pass. in sense of Act. dub. in GDI 3569.4 (Calymna).

Thayer's Expanded Definition

κινδυνεύω; imperfect ἐκινδύνευον; (κίνδυνος); to be in jeopardy, to be in danger, to be pat in peril: Luke 8:23; 1 Corinthians 15:30; τοῦτο τό μέρος κινδυνεύει εἰς ἀπελεγμόν ἐλθεῖν, this trade is in danger of coming into disrepute, Acts 19:27; κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι, we are in danger of being accused, Acts 19:40. (From (Pindar) and Herodotus down; the Sept..)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κινδυνεύω

(< κίνδυνος ),

[in LXX for H3369 ni., etc.;]

1. to be daring, to venture.

2. to be in danger: Luke 8:23, Acts 19:27; Acts 19:40, 1 Corinthians 15:30.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In BGU II. 423.7 (ii/A.D.) (= Selections, p. 90) the soldier Apion after a stormy passage to Italy writes to his father—εὐχαριστῶ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι, ὅτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν ἔσωσε. The verb is common with an instrum. dat. in the sense of endangering one’s life, e.g. P Lond 44.5 (B.C. 161) (= I. p. 34) τῶι ζῆν πλεονάκις κεκινδυνευκώς, P Tebt II. 283.15 (B.C. 93 or 60) κινδυνωι (l. εύει) τῶι ζῆν, ib. 304.13 (A.D. 167–8), and P Ryl II. 68.16 cited s.v. κατάκειμαι ad init. For the constr. with the inf., as in Acts 19:27; Acts 19:40 cf. P Par 15.10 (B.C. 120) κινδυνεύων τῶν ἰδίων στερηθῆναι, BGU II. 530.12 (= Selections, p. 61) κινδυνεύω ἐκστῆναι οὗ ἔχω [κλη ]ροῦ, ";I run the risk of losing the lot (of land) which I possess,"; ib..30 ἐπὶ κινδυνεύει τὰ φυτὰ διαφωνῆσαι, ";since there is a risk that the plants perish,"; and P Oxy I. 44.9 (late i/A.D.) κινδυνευόντων μεταναστῆναι, ";in danger of absconding.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκινδύνευε εκινδυνευον εκινδύνευον ἐκινδύνευον κινδυνευει κινδυνεύει κινδυνευομεν κινδυνεύομεν κινδυνεύσει κινδυνεύσουσι ekinduneuon ekindyneuon ekindýneuon kinduneuei kinduneuomen kindyneuei kindyneúei kindyneuomen kindyneúomen