Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2288 - θάνατος

Transliteration
thánatos
Phonetics
than'-at-os
Origin
from (G2348)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
3:7,312
Definition
Thayer's
 1. the death of the body
  1. that separation (whether natural or violent) of the soul and the body by which the life on earth is ended
  2. with the implied idea of future misery in hell
   1. the power of death
  3. since the nether world, the abode of the dead, was conceived as being very dark, it is equivalent to the region of thickest darkness i.e. figuratively, a region enveloped in the darkness of ignorance and sin
 2. metaph., the loss of that life which alone is worthy of the name,
  1. the misery of the soul arising from sin, which begins on earth but lasts and increases after the death of the body in hell
 3. the miserable state of the wicked dead in hell
 4. in the widest sense, death comprising all the miseries arising from sin, as well physical death as the loss of a life consecrated to God and blessed in him on earth, to be followed by wretchedness in hell
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1565 ‑ גַּלְמוּד (gal‑mood');  1698 ‑ דֶּבֶר (deh'‑ber);  4112 ‑ מַהֲלֻמּוֹת (mah‑hal‑oom‑maw');  4191 ‑ מוּת (mooth);  4191 ‑ מוּת (mooth);  4273 ‑ מַחַץ (makh'‑ats);  4688 ‑ מְצוּלָה ((1,2) mets‑o‑law', (3,4) mets‑oo‑law');  6757 ‑ צַלְמָוֶת (tsal‑maw'‑veth);  6913 ‑ קִבְרָה (keh'‑ber, kib‑raw');  7585 ‑ שְׁאֹל (sheh‑ole', sheh‑ole');  7845 ‑ שַׁחַת (shakh'‑ath);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (119)
Matthew
7
Mark
6
Luke
7
John
8
Acts
8
Romans
22
1 Corinthians
7
2 Corinthians
9
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
19
NAS (119)
Matthew
7
Mark
6
Luke
7
John
8
Acts
7
Romans
22
1 Corinthians
8
2 Corinthians
10
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
18
HCS (120)
Matthew
7
Mark
6
Luke
7
John
8
Acts
8
Romans
22
1 Corinthians
8
2 Corinthians
9
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
19
BSB (120)
Matthew
7
Mark
6
Luke
7
John
8
Acts
8
Romans
22
1 Corinthians
8
2 Corinthians
9
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
19
ESV (116)
Matthew
5
Mark
6
Luke
7
John
7
Acts
8
Romans
22
1 Corinthians
8
2 Corinthians
9
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
18
WEB (116)
Matthew
7
Mark
5
Luke
7
John
8
Acts
8
Romans
22
1 Corinthians
7
2 Corinthians
8
Philippians
6
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
10
James
2
1 John
6
Revelation
18
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

θάνᾰτος

[ θᾰ], , (θνῄσκω)

I

1. death, whether natural or violent, Hom., etc.; τῶν ὑπαλευάμενος θάνατον the death threatened by them, Od. 15.275; ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ 11.412; θάνατόνδε to death, Il. 16.693, 22.297; θανάτου τέλος, μοῖρα, A. Th. 906 (lyr.), Pers. 917 (anap.), etc.; θανάτου πέρι καὶ ζωᾶς for life and death, Pi. N. 9.29; θ. ἢ βίον φέρει S. Aj. 802; θάνατος μὲν τάδ' ἀκούειν Id. OC 529; θανάτῳ ἴσον πάθος Id. Aj. 215; ἐν ἀγχόναις θάνατον λαβεῖν E. Hel. 201; πόλεώς ἐστι θ., ἀνάστατον γενέσθαι it is its death, Lycurg. 61; γῆρας ζῶν θ. Secund. Sent. 12; θάνατον ἀποθνῄσκειν, τελευτᾶν, Plu. Crass. 25, D.H. 4.76.

2. in Law, death-penalty, θάνατον καταγνῶναί τινος to pass sentence of death on one, Th. 3.81; θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι ib. 57; θανάτου κρίνειν X. Cyr. 1.2.14, Plb. 6.14.6; περὶ θανάτου διώκειν X. HG 7.3.6; πρὸς τοὺς ἐχθροὺς.. ἀγωνίσασθαι περὶ θ. D. 4.47; θ. τῆς ζημίας ἐπικειμένης the penalty is death, Isoc. 8.50; ellipt., παιδίον κεκος μημένον τὴν ἐπὶ θανάτῳ (sc. στολήν) Hdt. 1.109; τὴν ἐπὶ θ. προσαγαγεῖν τινα Luc. Alex. 44; but δῆσαί τινα τὴν ἐπὶ θανάτῳ (sc. δέσιν) Hdt. 3.119; τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἔξοδον ποιεῖσθαι to go to execution, Id. 7.223; ἐπὶ θάνατον ἄγεσθαι Id. 3.14; τοῖς Ἀθηναίοις ἐπιτρέψαι περὶ σφῶν αὐτῶν πλὴν θανάτου for any penalty short of death, Th. 4.54; εὐθύνας εἶναι πλὴν φυγῆς καὶ θανάτου καὶ ἀτιμίας IG 12.39.73; εἰργόμενον θανάτου καὶ τοῦ ἀνάπηρον ποιῆσαι short of death or maiming, Aeschin. 1.183.

3. pl., θάνατοι kinds of death, Od. 12.341; the deaths of several persons, S. OT 1200, E. Heracl. 628 (both lyr.); poet., of one person, A. Ch. 53, S. OT 496, El. 206 (all lyr.); οὐχ ἑνός, οὐδὲ δυοῖν ἄξια θανάτοιν Pl. Lg. 908e; πολλῶν θ., οὐχ ἑνὸς ἄξιος D. 21.21, cf. 19.16, Ar. Pl. 483, D.H. 4.24; δεύτερος θ. *Revelation 2:11, cf. Plu. 2.942f; esp. of violent death, θ. αὐθένται A. Ag. 1572 (lyr.), cf. Th. 879 (lyr.); εἰς θανάτους ἰέναι Pl. R. 399b.

II as pr. n., Θάνατος Death, Ὕπνῳ.. κασιγνήτῳ Θανάτοιο Il. 14.231, cf. S. Aj. 854, Ph. 797, etc.; μόνος θεῶν γὰρ Θ. οὐ δώρων ἐρᾷ A. Fr. 161; ὃν [ἰὸν] τέκετο Θ. S. Tr. 834; character in E. Alc.

III corpse, θ. ἀτύμβευτος AP 9.439 (Crin.).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

θάνατος , -ου ,

(θνήσκω ),

[in LXX chiefly for H4191, sometimes for H1698;]

death;

1. of the death of the body, whether natural or violent: John 11:13, Philippians 2:27, Hebrews 7:23, al; opp. to ζωή , Romans 8:38, Philippians 1:20; of the death of Christ, Romans 5:10, Philippians 3:10, Hebrews 2:9; ῥυέσθαι (σώζειν ) ἐκ θ ., 2 Corinthians 1:10, Hebrews 5:7; περίλυπος ἕως θανάτου , Matthew 26:38, Mark 14:34; μέχρι (ἄχρι ) θ ., Philippians 2:8, Revelation 2:10; πληγὴ θανάτου , a deadly wound, Revelation 13:3; ἰδεῖν θάνατον , Luke 2:26, Hebrews 11:5; γεύεσθαι θανάτου , Mark 9:1; ἔνοχος θανάτου , Mark 14:64; θανάτῳ τελευτᾶν (Exodus 21:17, H4191), Mark 7:10; death personified, Romans 6:9, 1 Corinthians 15:26, Revelation 21:4; pl., of deadly perils, 2 Corinthians 11:23.

2. Of spiritual death: John 5:24; John 8:51, Romans 7:10, James 1:15; James 5:20, 1 John 3:14; 1 John 5:16, a.; of eternal death, Romans 1:32; Romans 7:5, al.;ὁ θ . ὁ δεύτερος , Revelation 2:11; Revelation 21:8 (cf. Cremer, 283 ff.; DB, iii, 114 ff.; DCG, i, 791 f.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this common noun we may cite such passages as P Petr III. 36 (a).7 τ ]ὸν θάνατον ὑποκείμενον [ἐν ] τῆι φυλακῆι διὰ τὴν ἒνδειαν, P Tebt 1. 5.92 (B.C. 118) τοὺς δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῦντας θαν [άτωι ζ ]ημιοῦσθαι, P Oxy III. 472.7 (c. A.D. 130) ἄλλοι πολλοὶ τὸν θάνατον τοῦ ζῆν προκρείναντες, ib. 11. 237viii. 36 (A.D. 186) ἡ δὲ κτῆσις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ";but the right of ownership after their death has been settled upon the children"; (Edd.). The well-known inscr. at the entrance of the inner court of the Temple at Jerusalem, threatening all who were not Jews with the penalty of death for entering, ends—ὃς δ᾽ ἂν ληφθῇ, ἑαυτῶι αἴτιος ἔσται διὰ τὸ ἐξακολουθεῖν θάνατον (OGIS 598.7, i/A.D.). In a Latin papyrus containing military accounts, P Fay 105iii. 24 (c. A.D. 180), opposite the name Turbon a letter θ has been inserted, implying, according to the editors, that he has died. The letter, they add, has the same signification on Roman gravestones, and also in a Latin list of soldiers in the Rainer Collection, where the name itself is crossed through : cf. Persius Sat. iv. 13 (";nigrum . . . theta";), Mart. vii. 37, and the line of Lucilius (?)—";O multum ante alias infelix littera Theta."; It was used by critics and grammarians to mark a locus conclamatus. In MGr the subst. survives, while θανατικό = ";plague,"; ";disease.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
θανατε θάνατε θανατοις θανάτοις θανατον θάνατον θάνατόν θανατος θανάτος θάνατος θάνατός θανατου θανάτου θάνατου θανατω θανάτω θανάτῳ thanate thánate thanato thanatō thanátoi thanátōi thanatois thanátois thanaton thánaton thanatos thánatos thanatou thanátou
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: