Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:1-45

New American Standard Version
John 11:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they removed the stone. Then Jesus raised His eyes, and said, ""Father, I thank You that You have heard Me.
NA26 – ἦραν (5656) οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν (5656) τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, (5627) Πάτερ, εὐχαριστῶ (5719) σοι ὅτι ἤκουσάς (5656) μου.
WH – ηραν (5656) ουν τον λιθον ο δε ιησους ηρεν (5656) τους οφθαλμους ανω και ειπεν (5627) πατερ ευχαριστω (5719) σοι οτι ηκουσας (5656) μου
PES – ܘܰܫܩܰܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܝ ܘܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܥܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I knew that You always hear Me; but because of the people standing around I said it, so that they may believe that You sent Me."
NA26 – ἐγὼ δὲ ᾔδειν (5715) ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· (5719) ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα (5761) εἶπον, (5627) ἵνα πιστεύσωσιν (5661) ὅτι σύ με ἀπέστειλας. (5656)
WH – εγω δε ηδειν (5714) οτι παντοτε μου ακουεις (5719) αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα (5761) ειπον (5627) ινα πιστευσωσιν (5661) οτι συ με απεστειλας (5656)
PES – ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had said these things, He cried out with a loud voice, ""Lazarus, come forth."
NA26 – καὶ ταῦτα εἰπὼν (5631) φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, (5656) Λάζαρε, δεῦρο (5773) ἔξω. (5719)
WH – και ταυτα ειπων (5631) φωνη μεγαλη εκραυγασεν (5656) λαζαρε δευρο (5720) εξω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܳܥܳܙܰܪ ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 11:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The man who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus *said to them, ""Unbind him, and let him go."
NA26 – ἐξῆλθεν τεθνηκὼς (5761) δεδεμένος (5772) τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. (5718) λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Λύσατε (5657) αὐτὸν καὶ ἄφετε (5628) αὐτὸν ὑπάγειν. (5721)
WH – εξηλθεν (5627) ο τεθνηκως (5761) δεδεμενος (5772) τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο (5718) λεγει (5719) [ [ο] ιησους αυτοις | αυτοις ο ιησους ] λυσατε (5657) αυτον και αφετε (5628) αυτον υπαγειν (5721)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܦ݂ܶܣܩܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܣܺܝܪܳܢ ܒ݁ܣܽܘܕ݂ܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩܘ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  
John 11:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore many of the Jews who came to Mary, and saw what He had done, believed in Him.
NA26 – Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες (5631) πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι (5666) ἐποίησεν, (5656) ἐπίστευσαν (5656) εἰς αὐτόν·
WH – πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθοντες (5631) προς την μαριαμ και θεασαμενοι (5666) [ ο | α ] εποιησεν (5656) επιστευσαν (5656) εις αυτον
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile