Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:1-45

New American Standard Version
John 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Martha then said to Jesus, ""Lord, if You had been here, my brother would not have died.
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς (5713) ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν (5627) ἀδελφός μου·
WH – ειπεν (5627) ουν η μαρθα προς [ | τον ] ιησουν κυριε ει ης (5707) ωδε ουκ αν απεθανεν (5627) ο αδελφος μου
PES – ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝ ܐܶܠܽܘ ܬ݁ܢܳܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܚܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Even now I know that whatever You ask of God, God will give You."
NA26 – ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα (5758) ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ (5672) τὸν θεὸν δώσει (5692) σοι θεός.
WH – [ | [αλλα] ] και νυν οιδα (5758) οτι οσα αν αιτηση (5672) τον θεον δωσει (5692) σοι ο θεος
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 11:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to her, ""Your brother will rise again."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται (5698) ἀδελφός σου.
WH – λεγει (5719) αυτη ο ιησους αναστησεται (5698) ο αδελφος σου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Martha *said to Him, ""I know that he will rise again in the resurrection on the last day."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα (5758) ὅτι ἀναστήσεται (5698) ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
WH – λεγει (5719) αυτω η μαρθα οιδα (5758) οτι αναστησεται (5698) εν τη αναστασει εν τη εσχατη ημερα
PES – ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܒ݁ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to her, ""I am the resurrection and the life; he who believes in Me will live even if he dies,
NA26 – εἶπεν (5627) αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι (5748) ἀνάστασις καὶ ζωή· πιστεύων (5723) εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ (5632) ζήσεται, (5695)
WH – ειπεν (5627) αυτη ο ιησους εγω ειμι (5719) η αναστασις και η ζωη ο πιστευων (5723) εις εμε καν αποθανη (5632) ζησεται (5695)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܐܳܦ݂ܶܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܢܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and everyone who lives and believes in Me will never die. Do you believe this?"
NA26 – καὶ πᾶς ζῶν (5723) καὶ πιστεύων (5723) εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ (5632) εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις (5719) τοῦτο;
WH – και πας ο ζων (5723) και πιστευων (5723) εις εμε ου μη αποθανη (5632) εις τον αιωνα πιστευεις (5719) τουτο
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܚܰܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܡܗܰܝܡܢܰܬ݁ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – She *said to Him, ""Yes, Lord; I have believed that You are the Christ, the Son of God, {even} He who comes into the world."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα (5758) ὅτι σὺ εἶ (5748) Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. (5740)
WH – λεγει (5719) αυτω ναι κυριε εγω πεπιστευκα (5758) οτι συ ει (5719) ο χριστος ο υιος του θεου ο εις τον κοσμον ερχομενος (5740)
PES – ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When she had said this, she went away and called Mary her sister, saying secretly, ""The Teacher is here and is calling for you."
NA26 – Καὶ τοῦτο εἰποῦσα (5631) ἀπῆλθεν (5627) καὶ ἐφώνησεν (5656) Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, (5631) διδάσκαλος πάρεστιν (5748) καὶ φωνεῖ (5719) σε.
WH – και τουτο ειπουσα (5631) απηλθεν (5627) και εφωνησεν (5656) μαριαμ την αδελφην αυτης λαθρα [ | ] ο διδασκαλος παρεστιν (5719) και φωνει (5719) σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܙܰܠ݈ܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ݂ܳܗ ܟ݁ܰܣܝܳܐܝܺܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܳܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when she heard it, she *got up quickly and was coming to Him.
NA26 – ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν (5656) ἠγέρθη (5681) ταχὺ καὶ ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτόν·
WH – εκεινη δε ως ηκουσεν (5656) ηγερθη (5681) ταχυ και ηρχετο (5711) προς αυτον
PES – ܘܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܩܳܡܰܬ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha met Him.
NA26 – οὔπω δὲ ἐληλύθει (5715) Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ ἦν (5713) ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν (5656) αὐτῷ Μάρθα.
WH – ουπω δε εληλυθει (5714) ο ιησους εις την κωμην αλλ ην (5707) ετι εν τω τοπω οπου υπηντησεν (5656) αυτω η μαρθα
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܳܗ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܪܰܥܬ݂ܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the Jews who were with her in the house, and consoling her, when they saw that Mary got up quickly and went out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there.
NA26 – οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες (5752) μετ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι (5740) αὐτήν, ἰδόντες (5631) τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη (5627) καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν (5656) αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει (5719) εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ (5661) ἐκεῖ.
WH – οι ουν ιουδαιοι οι οντες (5723) μετ αυτης εν τη οικια και παραμυθουμενοι (5740) αυτην ιδοντες (5631) την μαριαμ οτι ταχεως ανεστη (5627) και εξηλθεν (5627) ηκολουθησαν (5656) αυτη δοξαντες (5660) οτι υπαγει (5719) εις το μνημειον ινα κλαυση (5661) εκει
PES – ܐܳܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܗ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܩܳܡܰܬ݂ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܗ ܣܒ݂ܰܪܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܠܡܶܒ݂ܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 11:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw Him, and fell at His feet, saying to Him, ""Lord, if You had been here, my brother would not have died."
NA26 – οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν (5627) ὅπου ἦν (5713) Ἰησοῦς ἰδοῦσα (5631) αὐτὸν ἔπεσεν (5627) αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα (5723) αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς (5713) ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν (5627) ἀδελφός.
WH – η ουν μαριαμ ως ηλθεν (5627) οπου ην (5707) ιησους ιδουσα (5631) αυτον επεσεν (5627) αυτου προς τους ποδας λεγουσα (5723) αυτω κυριε ει ης (5707) ωδε ουκ αν μου απεθανεν (5627) ο αδελφος
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܬ݁ܢܳܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܚܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews who came with her {also} weeping, He was deeply moved in spirit and was troubled,
NA26 – Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν (5627) αὐτὴν κλαίουσαν (5723) καὶ τοὺς συνελθόντας (5631) αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, (5723) ἐνεβριμήσατο (5662) τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
WH – ιησους ουν ως ειδεν (5627) αυτην κλαιουσαν (5723) και τους συνελθοντας (5631) αυτη ιουδαιους κλαιοντας (5723) ενεβριμησατο (5662) τω πνευματι και εταραξεν (5656) εαυτον
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܗ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ ܘܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܳܗ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܙܺܝܥ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""Where have you laid him?" They *said to Him, ""Lord, come and see."
NA26 – καὶ εἶπεν, (5627) Ποῦ τεθείκατε (5758) αὐτόν; λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου (5736) καὶ ἴδε. (5657)
WH – και ειπεν (5627) που τεθεικατε (5758) αυτον λεγουσιν (5719) αυτω κυριε ερχου (5737) και ιδε (5628)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܣܳܡܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܚܙܺܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus wept.
NA26 – ἐδάκρυσεν (5656) Ἰησοῦς.
WH – εδακρυσεν (5656) ο ιησους
PES – ܘܳܐܬ݂ܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܡܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
John 11:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews were saying, ""See how He loved him!"
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε (5657) πῶς ἐφίλει (5707) αὐτόν.
WH – ελεγον (5707) ουν οι ιουδαιοι ιδε (5628) πως εφιλει (5707) αυτον
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܚܙܰܘ ܟ݁ܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some of them said, ""Could not this man, who opened the eyes of the blind man, have kept this man also from dying?"
NA26 – τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, (5627) Οὐκ ἐδύνατο (5711) οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι (5658) ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; (5632)
WH – τινες δε εξ αυτων ειπαν (5627) ουκ εδυνατο (5711) ουτος ο ανοιξας (5660) τους οφθαλμους του τυφλου ποιησαι (5658) ινα και ουτος μη αποθανη (5632)
PES – ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, again being deeply moved within, *came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος (5740) ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται (5736) εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν (5713) δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο (5711) ἐπ αὐτῷ.
WH – ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος (5740) εν εαυτω ερχεται (5736) εις το μνημειον ην (5707) δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο (5711) επ αυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 11:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said, ""Remove the stone." Martha, the sister of the deceased, *said to Him, ""Lord, by this time there will be a stench, for he has been {dead} four days."
NA26 – λέγει (5719) Ἰησοῦς, Ἄρατε (5657) τὸν λίθον. λέγει (5719) αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος (5761) Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει, (5719) τεταρταῖος γάρ ἐστιν. (5748)
WH – λεγει (5719) ο ιησους αρατε (5657) τον λιθον λεγει (5719) αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος (5761) μαρθα κυριε ηδη οζει (5719) τεταρταιος γαρ εστιν (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܫܩܽܘܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܣܪܺܝ ܠܶܗ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
John 11:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to her, ""Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God?"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν (5627) σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς (5661) ὄψῃ (5695) τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
WH – λεγει (5719) αυτη ο ιησους ουκ ειπον (5627) σοι οτι εαν πιστευσης (5661) οψη (5695) την δοξαν του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܗܰܝܡܢܺܝܢ ܬ݁ܶܚܙܶܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile