Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical DictionaryHebrew Lexicon

Strong's #6298 - פָּגַשׁ

Transliteration
pâgash
Phonetics
paw-gash'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
1733
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
פֶּגֶר
 
Next Entry
פָּדָה
Definition   
Brown-Driver-Briggs'

1) to meet, join, encounter

1a) (Qal) to meet, encounter

1b) (Niphal) to meet together, meet each other

1c) (Piel) to meet, encounter

Greek Equivalent Words:
Strong #: 528 ‑ ἀπαντάω (ap‑an‑tah'‑o);  1706 ‑ ἐμπίπτω (em‑pip'‑to);  4905 ‑ συνέρχομαι (soon‑er'‑khom‑ahee);  4876 ‑ συναντάω (soon‑an‑tah'‑o);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (14)
Genesis 2
Exodus 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 3
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
NAS (18)
Genesis 2
Exodus 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 7
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
HCS (14)
Genesis 2
Exodus 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 3
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
BSB (14)
Genesis 2
Exodus 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 3
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
ESV (12)
Genesis 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 3
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
WEB (13)
Genesis 1
Exodus 2
1 Samuel 1
2 Samuel 1
Job 1
Psalms 1
Proverbs 3
Isaiah 1
Jeremiah 1
Hosea 1
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2594) scp (פגסה PGSh) AC: Meet CO: ? AB: ?: [from: cp- meeting]

V) scp (פגסה PGSh) - Meet: KJV (14): (vf: Paal, Niphal, Piel) meet - Strongs: H6298 (פָּגַשׁ)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2023
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Brown-Driver-Briggs Expanded Definition
 [מָּגַשׁ] verb meet, encounter (synonym מָּגַע); —

Qal Perfect 1 singular מָּגָ֑שְׁתִּי Genesis 33:8; 3 plural consecutive וּפָֽגְשׁוּ Isaiah 34:14; Imperfect 3 masculine singular suffix יִפְגָָֽֿשְׁךָ֫ Genesis 32:18 (Gi; Baer יִָֽפְגָָֽשְׁךָ֫; van d. H. יִָֽפְגָָּֽשְׁךָ֫), וַיִּפְגְּשֵׁהוּ Exodus 4:24,27; 3 feminine singular וַתִּפְגֿשׁ 1 Samuel 25:20 (read probably וַתִּפְגּשׁ Ges§ 47k, compare van d. H), etc.; Infinitive absolute מָּגוֺש Proverbs 17:12; construct מְּגשׁ Jeremiah 41:6; — meet, with accusative Genesis 33:8; 1 Samuel 25:20; Isaiah 34:14; Jeremiah 41:6, so with suffix Genesis 32:18; Exodus 4:24,27; 2 Samuel 2:13; meet, encounter, of bear, with ב person Proverbs 17:12, of ׳י (like a bear) Hosea 13:8 (with suffix person).

Niph`al meet together, each other, Perfect 3 plural נִפְגָָּֽשׁוּ Proverbs 22:2; Proverbs 29:13, figurative of חֶסֶד וֶאֱמֶת Psalm 85:11.

Pi`el intensive Imperfect 3 masculine plural יְפַגְּשׁוּ חשֶׁךְ Job 5:14 they keep encountering darkness in the daytime.


Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Unabridged, Electronic Database.All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

פָּגַשׁ fut יִפְגּשׁ (kindred to the roots פָּגַע, נָגַשׁ)

(1)  to rush upon any one, to attack, with an acc., Exodus 4:24; Hosea 13:8.

(2) to meet with any one; followed by an acc., Genesis 32:18, 33:8 Exodus 4:27; Isaiah 34:14 followed by בְּ Proverbs 17:12.

Niphal, recipr, to meet one with another, Psalms 85:11; Proverbs 22:2.

Piel, to light upon any thing, Job 5:14.


These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אֶפְגְּשֵׁם֙ אפגשם וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּ וַֽיִּפְגְּשׁ֛וּם וַיִּפְגְּשֵׁ֣הוּ וַתִּפְגֹּ֖שׁ וּפָגְשׁ֤וּ ויפגשהו ויפגשום ופגשו ותפגש יְפַגְּשׁוּ־ יִֽפְגָּשְׁךָ֞ יפגשו־ יפגשך כִּפְגֹ֣שׁ כפגש נִפְגָּ֑שׁוּ נפגשו פָּג֬וֹשׁ פָּגָ֑שְׁתִּי פגוש פגשתי ’ep̄·gə·šêm ’ep̄gəšêm efgeShem kifGosh kip̄·ḡōš kip̄ḡōš nifGashu nip̄·gā·šū nip̄gāšū pā·ḡā·šə·tî pā·ḡō·wōš pāḡāšətî paGasheti paGoosh pāḡōwōš ū·p̄ā·ḡə·šū ufageShu ūp̄āḡəšū vaiyifgeShehu vaiyifgeShum vattifGosh wat·tip̄·gōš wattip̄gōš way·yip̄·gə·šê·hū way·yip̄·gə·šūm wayyip̄gəšêhū wayyip̄gəšūm yə·p̄ag·gə·šū- yefaggeshu yəp̄aggəšū- yifgasheCha yip̄·gā·šə·ḵā yip̄gāšəḵā
adsFree icon
Ads FreeProfile