Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #3243 - יָנַק

Transliteration
yânaq
Phonetics
yaw-nak'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
874
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to suckle, nurse, suck

1a) (Qal)

1a1) to suck

1a2) suckling, babe (substantive)

1b) (Hiphil)

1b1) to give suck to, nurse

1b2) nursing, nursing woman, nurse (participle)

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2068 ‑ ἐσθίω (es‑thee'‑o);  3516 ‑ νήπιος (nay'‑pee‑os);  5162 ‑ τροφός (trof‑os');  2337 ‑ θηλάζω (thay‑lad'‑zo);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (32)
Genesis
4
Exodus
3
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Psalms
1
Song of Solomon
1
Isaiah
6
Jeremiah
1
Lamentations
3
Joel
1
NAS (33)
Genesis
4
Exodus
3
Numbers
2
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Psalms
2
Song of Solomon
1
Isaiah
6
Jeremiah
1
Lamentations
3
HCS (21)
Genesis
4
Exodus
3
Deuteronomy
2
1 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Isaiah
5
Lamentations
1
BSB (32)
Genesis
4
Exodus
3
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Psalms
1
Song of Solomon
1
Isaiah
6
Jeremiah
1
Lamentations
3
Joel
1
ESV (22)
Genesis
4
Numbers
1
Deuteronomy
1
1 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Psalms
1
Isaiah
3
Jeremiah
1
Lamentations
3
WEB (32)
Genesis
4
Exodus
3
Numbers
1
Deuteronomy
3
1 Samuel
3
1 Kings
1
2 Kings
1
2 Chronicles
1
Job
2
Psalms
1
Song of Solomon
1
Isaiah
6
Jeremiah
1
Lamentations
3
Joel
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

1318) qn (נק NQ) AC: Suckle CO: Breast AB: Innocent: The pictograph n is a picture of a seed and represents the sons of the next generation, the q is a picture of the sun at the horizon and the drawing in of light. Combined these mean "child drawn in". The bringing in and holding close of an infant to the breast.

A) qn (נק NQ) AC: ? CO: Bowl AB: Innocent: Where the infant suckles.

fm) iqn (נקי NQY) - Innocent: A state of innocence as an infant. [df: ayqn] KJV (44): innocent, guiltless, quit, blameless, clean, clear - Strongs: H5355 (נָקִי)

kf4 ) tiqnm (מנקית MNQYT) - Bowl: From the shape of a bowl that holds liquids like a breast that holds milk. KJV (4): bowl, cup - Strongs: H4518 (מְנַקִּית)

fjm) nfiqn (נקיונ NQYWN) - Innocent: A state of innocence as an infant. KJV (5): innocency, cleanness - Strongs: H5356 (נִקָּיֹן)

B) qqn (נקק NQQ) AC: ? CO: Breast AB: ?

bm ) qiqn (נקיק NQYQ) - Cleavage: A cleft in the rocks. KJV (3): hole - Strongs: H5357 (נָקִיק)

C) qna (אנק ANQ) AC: Cry CO: ? AB: ?: The crying out of a child or one who is helpless.

V) qna (אנק ANQ) - Cry: KJV (4): (vf: Paal, Niphal) cry, groan - Strongs: H602 (אָנַק)

Nf1) eqna (אנקה ANQH) - I. Crying: II. Anaqa:An unknown animal whose sound is like a cry. KJV (5): sighing, crying, groaning, ferret - Strongs: H603 (אֲנָקָה), H604 (אֲנָקָה)

D) qan (נאק NAQ) AC: Cry CO: ? AB: ?: The crying out of one who is helpless.

V) qan (נאק NAQ) - Cry: KJV (2): (vf: Paal) groan - Strongs: H5008 (נָאַק)

Nf1) eqan (נאקה NAQH) - Crying: KJV (4): groaning - Strongs: H5009 (נְאָקָה)

G) qen (נהק NHQ) AC: Cry CO: ? AB: ?

V) qen (נהק NHQ) - Cry: KJV (2): (vf: Paal) bray - Strongs: H5101 (נָהַק)

H) eqn (נקה NQH) AC: ? CO: ? AB: Innocent: The innocence of an infant.

V) eqn (נקה NQH) - Innocent: One who is innocent of a crime or oath. [Hebrew and Aramaic] KJV (45): (vf: Paal, Niphal, Piel) unpunished, guiltless, innocent, clear, cleanse, free, acquit, altogether, cut off, blameless, pure - Strongs: H5343 (נְקֵא), H5352 (נָקָה)

J) qfn (נוק NWQ) AC: Suckle CO: Breast AB: ?

V) qfn (נוק NWQ) - Suckle: KJV (1): (vf: Hiphil) nurse - Strongs: H5134 (נוּק)

L) qni (ינק YNQ) AC: Suckle CO: Sapling AB: ?

V) qni (ינק YNQ) - Suckle: KJV (32): (vf: Paal, Hiphil, Participle) suck, nurse, suckling, milch, mother - Strongs: H3243 (יָנַק)

bf1) eqini (יניקה YNYQH) - Sapling: A sucking branch. KJV (1): twig - Strongs: H3242 (יְנִיקָה)

gm) qnfi (יונק YWNQ) - Sapling: A sucking branch. KJV (1): plant - Strongs: H3126 (יוֹנֵק)

gf2) tqnfi (יונקת YWNQT) - Sapling: A sucking branch. KJV (6): branch, twig - Strongs: H3127 (יוֹנֶקֶת)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

יָנַק fut. יִינַק [“Ch. יְנַק, Syr. ܝܺܢܶܩ”] to suck, Job 3:12 properly a mother’s breast, followed by acc., Song of Solomon 8:1; Joel 2:16 but used also of other things, as Job 20:16, “he sucked the poison of asps.” Figuratively Isaiah 66:16, “thou shalt also suck the milk of the Gentiles and the breasts of kings thou shalt suck,” i.e. thou shalt be enriched with the wealth of nations and kings. Deuteronomy 33:19, כִּי שֶׁפַע יַמִּים יִינָקוּ “for they shall suck the abundance of the seas,” i.e. of transmarine nations; Isaiah 66:11, 12 Isaiah 66:12. Part. יוֹנֵק

(a) suckling, Deuteronomy 32:25; Psalms 8:3.

(b) a shoot, a sucker, see under the word יוֹנֵק.

Hiphil הֵינִיק to give suck, to suckle, as a mother a child, Genesis 21:7; Exodus 2:7, 1 Samuel 1:23 also used of cattle, Genesis 32:16. Part. מֵינֶקֶת, with suffix מֵינִקְתּוֹ 2 Kings 11:2. Plural מֵינִיקוֹת Isaiah 49:23 (a woman), giving suck, subst. a nurse. As things which are sweet and pleasant to the taste are sucked, hence to cause to taste, to give to eat, any thing sweet, Deuteronomy 32:13.

Derivatives, יוֹנֵק, יוֹנֶקֶת, יְנִיקָה.

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
אִינָֽק׃ אינק׃ הֵינִ֖יקוּ הֵינִ֥יקָה הַיֹּנֵ֔ק היניקה היניקו הינק וְֽיֹנְקִים֮ וְהֵינִקִ֣הוּ וְיָנַקְתְּ֙ וְיֹנְקֵ֖י וְיוֹנֵ֔ק וְיוֹנֵ֖ק וְתֵינִ֥ק וִֽינַקְתֶּ֑ם וַיֵּנִקֵ֤הֽוּ וַתֵּ֣ינֶק והינקהו ויונק וינקהו וינקי וינקים וינקת וינקתם ותינק יִינָ֑ק יִינָ֔קוּ יוֹנֵ֑ק יוֹנֵ֔ק יוֹנֵ֖ק יוֹנֵ֛ק יונק יינק יינקו לְהֵינִ֥יק להיניק מֵֽינִקְתּ֖וֹ מֵינִ֣יקֹתַ֔יִךְ מֵינִיק֛וֹת מֵינִקְתּ֖וֹ מֵינֶ֔קֶת מֵינֶ֣קֶת מֵנִקְתָּ֑הּ מיניקות מיניקתיך מינקת מינקתו מנקתה תִּֽינְקוּ֙ תִּינָ֑קִי תינקו תינקי ’î·nāq ’înāq haiyoNek hay·yō·nêq hayyōnêq hê·nî·qāh hê·nî·qū heiNikah heiNiku hênîqāh hênîqū iNak lə·hê·nîq leheiNik ləhênîq mê·ne·qeṯ mê·nî·qō·ṯa·yiḵ mê·nî·qō·wṯ mê·niq·tāh mê·niq·tōw meiNeket meiniKot meiNikoTayich meinikTo mêneqeṯ menikTah mênîqōṯayiḵ mênîqōwṯ mêniqtāh mêniqtōw tî·nā·qî tî·nə·qū tiNaki tînāqî tineKu tînəqū vaiyeniKehu vatTeinek veheiniKihu veteiNik veyanakT veyoNek veyoneKei veyoneKim vinakTem wat·tê·neq wattêneq way·yê·ni·qê·hū wayyêniqêhū wə·hê·ni·qi·hū wə·ṯê·niq wə·yā·naqt wə·yō·nə·qê wə·yō·nə·qîm wə·yō·w·nêq wəhêniqihū wəṯêniq wəyānaqt wəyōnəqê wəyōnəqîm wəyōwnêq wî·naq·tem wînaqtem yî·nā·qū yî·nāq yiNak yiNaku yînāq yînāqū yō·w·nêq yoNek yōwnêq
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: