Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical Dictionary

Strong's #1310 - בָּשַׁל

Transliteration
bâshal
Phonetics
baw-shal'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
292
Definition
Brown-Driver-Briggs'

1) to boil, cook, bake, roast, ripen, grow ripe

1a) (Qal)

1a1) to boil, cook

1a2) to grow ripe, ripen

1b) (Piel)

1b1) to boil

1b2) to cook

1c) (Pual)

1c1) to be boiled

1c2) to be sodden

1d) (Hiphil)

1d1) to ripen

1d2) ripen, brought to ripeness

Greek Equivalent Words:
Strong #: 3936 ‑ παρίστανω (par‑is'‑tay‑mee, par‑is‑tan'‑o);  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
KJV (28)
Genesis
1
Exodus
6
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
4
Joel
1
Zechariah
1
NAS (30)
Genesis
2
Exodus
7
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
4
Joel
1
Zechariah
1
HCS (28)
Genesis
1
Exodus
6
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
4
Joel
1
Zechariah
1
BSB (28)
Genesis
1
Exodus
6
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
4
Joel
1
Zechariah
1
ESV (21)
Genesis
1
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
3
Joel
1
Zechariah
1
WEB (28)
Genesis
1
Exodus
6
Leviticus
3
Numbers
1
Deuteronomy
2
1 Samuel
2
2 Samuel
1
1 Kings
1
2 Kings
2
2 Chronicles
2
Lamentations
1
Ezekiel
4
Joel
1
Zechariah
1
Verse Results
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2043) lsb (בסהל BShL) AC: Boil CO: Meat AB: ?: The boiling of meat over a fire.

V) lsb (בסהל BShL) - I. Boil:To boil a meat in water. II. Ripe:KJV (28): (vf: Paal, Hiphil, Pual, Piel) seethe, boil, sod, bake, ripe, roast - Strongs: H1310 (בָּשַׁל)

Nm) lsb (בסהל BShL) - Boiled: A meat that has been boiled in water. KJV (2): sodden - Strongs: H1311 (בָּשֵׁל)

kf1) elsbm (מבסהלה MBShLH) - Hearth: A place for boiling. KJV (1): boiling place - Strongs: H4018 (מְבַשְּׁלוֹת)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2022
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

בָּשַׁל or

These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
בִּשְּׁל֖וּ בִּשְּׁל֗וּ בִּשְּׁלָ֣ם בַּשְּׁל֣וּ בַּשֵּׁ֔לוּ בָּשְׁל֥וּ בָשַׁ֖ל בֻּשָּׁ֔לָה בשל בשלה בשלו בשלם הִבְשִׁ֥ילוּ הַֽמְבַשְּׁלִ֔ים הבשילו המבשלים וַֽיְבַשְּׁל֥וּ וַנְּבַשֵּׁ֥ל וַתְּבַשֵּׁ֖ל וּבִשְּׁל֣וּ וּבִשְּׁלוּ֙ וּבִשַּׁלְתָּ֙ וּבִשַּׁלְתָּ֥ וּבַשֵּׁ֥ל ובשל ובשלו ובשלת ויבשלו ונבשל ותבשל יְבַשְּׁלוּ־ יבשלו־ כְּבַשֵּׁ֣ל כבשל מְבֻשָּׁ֖ל מבשל תְּבַשְּׁלוּ֙ תְּבֻשַּׁל־ תְבַשֵּׁ֥ל תבשל תבשל־ תבשלו ḇā·šal bā·šə·lū baš·šê·lū baš·šə·lū ḇāšal bāšəlū basheLu bashShelu baššêlū baššəlū biš·šə·lām biš·šə·lū bishsheLam bishsheLu biššəlām biššəlū buš·šā·lāh bushShalah buššālāh ham·ḇaš·šə·lîm hamḇaššəlîm hamvashsheLim hiḇ·šî·lū hiḇšîlū hivShilu kə·ḇaš·šêl kəḇaššêl kevashShel mə·ḇuš·šāl məḇuššāl mevushShal tə·ḇaš·šə·lū ṯə·ḇaš·šêl tə·ḇuš·šal- ṯəḇaššêl təḇaššəlū təḇuššal- tevashShel tevashsheLu tevushshal ū·ḇaš·šêl ū·ḇiš·šal·tā ū·ḇiš·šə·lū ūḇaššêl ūḇiššaltā ūḇiššəlū uvashShel uvishshalTa uvishsheLu vannevashShel vaShal vattevashShel vayvashsheLu wan·nə·ḇaš·šêl wannəḇaššêl wat·tə·ḇaš·šêl wattəḇaššêl way·ḇaš·šə·lū wayḇaššəlū yə·ḇaš·šə·lū- yəḇaššəlū- yevashshelu
Old Testament Hebrew Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: