Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5078 - τέχνη

Transliteration
téchnē
Phonetics
tekh'-nay
Origin
from the base of (G5088)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τεφρόω
 
Next Entry
τεχνίτης
Definition   
Thayer's
  1. of the plastic art
  2. of a trade
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2451 ‑ חָכְמָה (khok‑maw');  4639 ‑ מַעֲשֶׂה (mah‑as‑eh');  5656 ‑ עֲבוֹדָה (ab‑o‑daw', ab‑o‑daw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (3)
Acts 2
Revelation 1
NAS (3)
Acts 2
Revelation 1
HCS (3)
Acts 2
Revelation 1
BSB (3)
Acts 2
Revelation 1
ESV (3)
Acts 2
Revelation 1
WEB (3)
Acts 2
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τέχν-η, ἡ,

(τέκτων)

art, skill, cunning of hand, esp. in metalworking, Od. 3.433, 6.234, 11.614; also of a shipwright, Il. 3.61; of a soothsayer, A. Ag. 249 (pl., lyr.), Eu. 17, S. OT 389, etc.; τέχναι ἑτέρων ἕτεραι Pi. N. 1.25; ὤπασε τ. πᾶσαν Id. O. 7.50.

2. craft, cunning, in bad sense, δολίη τ. Od. 4.455, Hes. Th. 160: pl., arts, wiles, Od. 8.327.332, Hes. Th. 496, 929; δολίαις τέχναισι χρησάμενος Pi. N. 4.58; τέχναις τινός by his arts (or simply by his agency), Id. O. 9.52, P. 3.11; τέχνην κακὴν ἔχει he has a bad trick, Hes. Th. 770, cf. Pi. I. 4(3).35(53), S Ph. 88, etc.

3. way, manner, or means whereby a thing is gained, without any definite sense of art or craft, μηδεμιῇ τ. in no wise, Hdt. 1.112; ἰθέῃ τ. straight way, Id. 9.57; πάσῃ τ. by all means, Ar. Nu. 1323, Th. 65, Ec. 366; παντοίᾳ τ. S. Aj. 752, etc.; οὐκ ἀποστήσομαι.. οὔτε τ. οὔτε μηχανῇ οὐδεμιᾷ IG 12.39.22; πάσῃ τ. καὶ μηχανῇ X. An. 4.5.16; μήτε τ. μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ Lys. 13.95.

II an art, craft, πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως A. Pr. 506, cf. IG 12.678; τὴν τ. ἐπίστασθαι to know the craft, Hdt. 3.130; φλαύρως ἔχειν τὴν τ. ibid.; τῆς τ. ἔμπειρος Ar. Ra. 811; ταύτην τέχνην ἔχει he makes this his trade, Lys. 1.16, cf. 6.7; ἐν τῇ τ. εἶναι practise it, S. OT 562, Pl. Prt. 317c; ἐπὶ τέχνῃ μαθεῖν τι to learn a thing professionally, opp. ἐπὶ παιδείᾳ, ib. 312b, cf. 315a; τέχναι καὶ ἐργασίαι X. Mem. 3.10.1; τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένοι having made a trade of it, D. 37.53; τέχνας ἀσκεῖν, μελετᾶν, ἐργάζεσθαι, to practise them, X. Cyr. 1.6.26, 41 (Pass.), Oec. 4.3; πατρῴαν τέχναν ἐργάζεσθαι ἁλιεύεσθαι Πρακτικὰ Ἀρχ. Ἑτ. 1932.52 (Dodona, iv B.C.); ἰατρὸς τὴν τ. POxy. 40.5 (ii A.D.); τεθεραπευκὼς ἀνεγκλήτως τῇ τ., of a barber, PEnteux. 47.3 (iii B.C.); παραμενῶ πρὸς ὑπηρεσίαν τῆς τ. (viz. weaving) Sammelb. 7358.20 (iii A.D.); ἀπὸ τεχνῶν τρέφεσθαι live by them, X. Lac. 7.1.

III an art or craft, i.e. a set of rules, system or method of making or doing, whether of the useful arts, or of the fine arts, Epich. 171.11, Pl. Phdr. 245a, Arist. Rh. 1354a11, EN 1140a8; ἡ ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ἡ δ' ἀπειρία τύχην Polus ap. eund. Metaph. 981a4; ἡ περὶ τοὺς λόγους τ. the Art of Rhetoric, Pl. Phd. 90b; οἱ τὰς τ. τῶν λόγων συντιθέντες systems of rhetoric, Arist. Rh. 1354a12, cf. Isoc. 13.19, Pl. Phdr. 271c, Phld. Rh. 2.50 S., al.; hence title of various treatises on Rhetoric (v. VI; but rather tricks of Rhetoric, in Aeschin. 1.117); τέχνῃ by rules of art, Pl. Euthd. 282d; ἢ φύσει ἢ τέχνῃ Id. R. 381b; τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ Id. Ion 532c; ἄνευ τέχνης, μετὰ τέχνης, Id. Phd. 89e: τ. defined as ἕξις ὁδοποιητική, Zeno Stoic. 1.20, cf. Cleanth. ib.1.110. = cross τέχνημα, work of art, handiwork, κρατῆρες.., ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη S. OC 472; ὅπλοις.., Ἡφαίστου τέχνῃ Id. Fr. 156, cf. Str. 14.1.14, PLond. 3.854.4 (ii A.D.), Paus. 6.25.1, al. = cross συντεχνία, ἡ τ. τῶν λιθουργῶν, τῶν σακκοφόρων, Dumont-Homolle Mélanges d' archéol. et d' épigr. p.378 No. 65, 66 (Perinthus); τ. βυρσέων, συροποιῶν, IGRom. 1.717,1482 (both Philippopolis); τοὺς καταλειπομένους ἀπὸ τῇς τ. BGU 1572.12 (ii A.D.); ὁ χαλκεὺς ἀπὸ τῆς τ. SIG 1140 (Amphipolis). treatise on Grammar, D.T. tit., or on Rhetoric, Anaximenes Lampsacenus tit.

Thayer's Expanded Definition

τέχνη, τέχνης, (from τεκεῖν, see τέκτων), from Homer down, art: universally, Revelation 18:22 (here A. V. craft); of the plastic art, Acts 17:29; of a trade (as often in Greek writings), Acts 18:3.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τέχνη , -ης , ,

[in LXX for H2451, H4639, H5656;]

art, craft, trade: Acts 17:29; Acts 18:3, Revelation 18:22 (WH, R, mg., om.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The perfective of this expressive word (Hebrews 11:35) occurs in P Par II verso.5 (B.C. 157) μὴ ἀποτυπανισθῶσιν, ";lest they should be tortured by beating"; : cf. Joseph, c. Apion. i. 148 ἀπετυμπανίσθη.

For the subst. τύμπανον, which in the LXX renders תֹּךָ (cf. Thackeray Gr. i. p. 38), see P Hib I. 54.12 (c. B.C. 245) ἀπόστειλον δὲ ἡ [μ ]ῖν καὶ Ζηνόβιον τὸν μαλακὸν (cf. 1 Corinthians 6:9) ἔχοντα τύμπανον καὶ κύμβαλα καὶ κρόταλα, ";send me also Zenobius the effeminate with a drum and cymbals and castanets"; (Edd.). In the fragmentary P Lond 968 (iii/A.D.) (= III. p. xlix) there is an entry ὑπὲρ συμφωνίας τυμπάνων. Τυμπανιστής occurs in the late P Bilabel 95.185 (vii/A.D.). In MGr τούμπανο is a ";timbal.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τεχνη τέχνη τέχνῃ τέχνην τεχνης τέχνης techne technē téchnei téchnēi technes technēs téchnes téchnēs