Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5053 - τελευτάω

Transliteration
teleutáō
Phonetics
tel-yoo-tah'-o
Origin
from a presumed derivative of (G5055)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τελεσφορέω
 
Next Entry
τελευτή
Definition   
Thayer's
  1. to finish, bring to and end, close
  2. to have an end or close, come to an end
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1478 ‑ גָּוַע (gaw‑vah');  4191 ‑ מוּת (mooth);  5307 ‑ נָפַל (naw‑fal');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (13)
Matthew 4
Mark 4
Luke 1
Acts 3
Hebrews 1
NAS (13)
Matthew 4
Mark 4
Luke 1
John 1
Acts 2
Hebrews 1
HCS (11)
Matthew 4
Mark 2
Luke 1
John 1
Acts 2
Hebrews 1
BSB (11)
Matthew 4
Mark 2
Luke 1
John 1
Acts 2
Hebrews 1
ESV (8)
Matthew 2
Mark 2
Luke 1
Acts 2
Hebrews 1
WEB (15)
Matthew 4
Mark 5
Luke 1
Acts 4
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τελευτ-άω,

fut. -ήσω E. Tr. 1029, etc.: pf. τετελεύτηκα Pl. Men. 75e, al.: Pass., fut. Med. τελευτήσομαι always in pass. sense, Il. 13.100, Od. 8.510, 9.511, E. Hipp. 370 (lyr.): aor. ἐτελευτήθην Il. 15.74:

bring to pass, accomplish, ὄφρα.. τελευτήσω τάδε ἔργα Il. 8.9; τ. ἃ μενοινᾷς Od. 2.275; ἐπὴν ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς 1.293, cf. 2.306; γάμον τ. 24.126; fulfil an oath or promise, wish or hope, τ. ἐέλδωρ 21.200; τ. ὅσ' ὑπέστης Il. 13.375; οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ 18.328, cf. Od. 3.56, 62; ὅρκια Call. Aet. 3.1.29; τελευτᾶν τινι κακὸν ἦμαρ bring about an evil day for one, Od. 15.524; τ. πόνους Δαναοῖς Pi. P. 1.54, cf. E. Ph. 1581 (lyr.); οἷ τ. λόγον Id. Tr. 1029; τὸ δ' ἔνθεν ποῖ τελευτῆσαί με χρή; to what end must I bring it? S. OC 476; Ζεὺς ὅ τι νεύσῃ, τοῦτο τελευτᾷ E. Alc. 979 (lyr.), etc.: Pass., to be fulfilled, come to pass, happen, ll. cc. sub init.; πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ Il. 15.74; πρὶν τελευτηθῇ φόνος E. Or. 1218.

2. finish, σχεδίην.. ἐπηγκενίδεσσι Od. 5.253; ἐπεί ῥ' ὄμοσέν τε, τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον had sworn and completed (made binding) the oath, 2.378, etc.; ἡσύχιμον ἁμέραν τ. close a peaceful day, Pi. O. 2.33; ἄρξομαι ἐκ βολβοῖο τελευτήσω δ' ἐπὶ θύννον (sc. τὸ δεῖπνον) Pl.Com. 173.6 (hex.).

3. esp. τ. τὸν αἰῶνα finish life, i.e. die, Hdt. 1.32, 9.17, etc.; τ. βίον A. Ag. 929, S. Fr. 646 codd. (sed leg. δρόμον), E. Hec. 419, Pl. Prt. 351b; ὑπ' ἄλλου τ. τὸν βίον, i.e. to be killed, Id. Lg. 870e: also (after the analogy of παύομαι) c. gen., τελευτᾶν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου make an end of life, X. Cyr. 8.7.17; so λόγου τ. Th. 3.59; ἐπαίνου τ. ἐς τάδε ἔπη ib. 104. freq. abs., end life, die, Hdt. 1.66, 3.38, 40, al., Pl. R. 614b, al.; πρὶν τελευτήσαντ' ἴδῃς before you see him dead, S. Fr. 662; τ. μάχῃ A. Th. 617; νούσῳ Hdt. 1.161; γήραϊ Id. 6.24; τ. ὑπό τινος die by another's hand or means, ib. 92; δόλῳ ὑπό τινος Id. 4.78; ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης Id. 1.39; ὑπ' ἀλλαλοφόνοις χερσίν A. Th. 930 (lyr.); ἐκ τῆς πληγῆς Pl. Lg. 877b; of animals, Arist. PA 667b11, PMich.Zen. 67.25 (iii B.C.).

II intr. (as always in Prose, except in signf. 1.3a):

1 to be accomplished, λόγων κορυφαί Pi. O. 7.68 (as v.l. for τελεύταθεν) ; ἐλπίδες E. Ba. 908 (lyr.).

2. come to an end, A. Ag. 635, etc.: esp. of Time, τελευτῶντος τοῦ μηνός, τοῦ θέρους, Th. 2.4, 32, etc.: of actions, events, etc., τ. ἡ ναυμαχία ἐς νύκτα Id. 1.51, etc. with words indicating the kind of end or outcome, ἢν ὁ πόλεμος κατὰ νόον τ. Hdt. 9.45, cf. 7.47; εὖ τ. A. Supp. 211; πτωχοὶ τ. end by being beggars, Pl. R. 552c; οὕτως τ. Th. 1.110, 138; τ. ἔς τι come to a certain end, issue in, αἱ εὐτυχίαι ἐς τοῦτο ἐτελεύτησαν Hdt. 3.125; τ. ἐς τὠυτὸ γράμμα end in the same letter, Id. 1.139, cf. Th. 2.51, 4.48, Pl. R. 618a; εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τ. Id. Tht. 173b; ποῖ (ἐς τί) τελευτᾶν (φασι); came to what end? A. Pers. 735 (troch.), cf. Ch. 528, Pl. Lg. 630b; also τ. ἐπί τι Id. R. 510d, Smp. 211c.

3. die, v. supr. 1.3b.

4. the part. τελευτῶν, ῶσα, ῶν, is used with Verbs like an Adv., to finish with, at the end, at last, as τελευτῶν ἔλεγε Hdt. 3.75; κἂν ἐγίγνετο πληγὴ τελευτῶσα there would have been a fray to finish with, S. Ant. 261; τελευτῶν.. ἐξεβλήθη Ar. Eq. 524 (anap.); τὰς ὀλοφύρσεις τελευτῶντες ἐξέκαμνον at last they got tired of mourning, Th. 2.51, cf. 47; ἢν δέῃ τελευτῶντα τὴν στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι Id. 8.81; sts. with another part., τὴν τυραννίδα χαλεπὴν τελευτῶσαν γενομένην having at last become.., Th. 6.53, cf. Pl. Phdr. 228b; πόλεις ἐπάγοντες καὶ τελευτῶντες Λακεδαιμονίους Lys. 12.60.

5. of local limits and the like, μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ἣ τελευτᾷ τῆς Λιβύης Hdt. 2.32; τελευτῶντος τοῦ Λαβυρίνθου ἔχεται πυραμίς ib. 148; τῇ ἡ Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον τ. Id. 1.174, cf. 2.33, 4.39, IG 12.900, Pl. Men. 75e.

Thayer's Expanded Definition

τελευτάω, τελεύτω; 1 aorist ἐτελεύτησα; perfect participle τετελευτηκώς (John 11:39 L T Tr WH); (τελευτή; from Homer down;

1. transitive, to finish; to bring to an end or close: τόν βίον, to finish life, to die, often from Aesehyl. and Herodotus down.

2. intransitive (cf. Buttmann, § 130, 4) to have an end or close, come to an end; hence, to die, very often so from Aeschylus and Herodotus down (the Sept. for מוּת), and always in the N. T.: Matthew 2:19; Matthew 9:18; Matthew 22:25; Mark 9:41, 46 ((these two vss. T WH omit; Tr brackets)),48; Luke 7:2; John 11:39 L T Tr WH; Acts 2:29; Acts 7:15; Hebrews 11:22; θανάτῳ τελευτάτω (in imitation of the Hebrew יוּמָת מות, Exodus 21:12, 15-17,etc.) (A. V. let him die the death i. e.) let him surely die (Winers Grammar, 339 (319); Buttmann, § 133, 22), Matthew 15:4; Mark 7:10.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τελευτάω , -

(< τελευτή ),

[in LXX chiefly for H4191;]

1. trans., to complete, finish; esp. τ . τ . αἰῶνα , τ . βίον , to complete life, to die (Æsch., Hdt., al.).

2. Intrans., to come to an end, hence, to die (Hdt., al.): Matthew 2:19; Matthew 9:18; Matthew 22:25, Mark 9:48, Luke 7:2, John 11:39, Acts 2:29; Acts 7:15, Hebrews 11:22; Hebraistically, θανάτῳ τελευτάτω (H4191, Exodus 21:17), Matthew 15:4, Mark 7:10 (LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
ετελεύτησαν ετελεύτησε ετελευτησεν ετελεύτησεν ἐτελεύτησεν τελευτα τελευτά τελευτᾷ τελεύτα τελευταν τελευτάν τελευτᾷν τελευτᾶν τελευτατω τελευτάτω τελευτήσαι Τελευτησαντος Τελευτήσαντος τελευτήσας τελευτήσει τελευτήσεις τελευτήση τελευτήσουσι τελευτήσουσιν τελευτήσω τελευτων τελευτών τελευτῶν τελευτώσιν τετελεύτηκε τετελευτηκός τετελευτηκοτος τετελευτηκότος τετελευτηκύια τετελευτηκώς eteleutesen eteleutēsen eteleútesen eteleútēsen teleuta teleutā̂i teleutā̂in teleutan teleutato teleutatō teleutáto teleutátō Teleutesantos Teleutēsantos Teleutḗsantos teleuton teleutôn teleutōn teleutō̂n teteleutekotos teteleutekótos teteleutēkotos teteleutēkótos