Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1311 - διαφθείρω

Transliteration
diaphtheírō
Phonetics
dee-af-thi'-ro
Origin
from (G1225) and (G5351)
Parts of Speech
Verb
TDNT
9:93,1259
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
διαφημίζω
 
Next Entry
διαφθορά
Definition   
Thayer's
 1. to change for the worse, to corrupt
  1. of minds, morals
 2. to destroy, ruin
  1. to consume
   1. of bodily vigour and strength
   2. of the worm or moth that eats provisions, clothing, etc.
  2. to destroy, to kill
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2254 ‑ חָבַל (khaw‑bal');  2717 ‑ חָרַב (khaw‑rab', khaw‑rabe');  5496 ‑ סוּת (sooth);  6419 ‑ פָּלַל (paw‑lal');  7324 ‑ רוּק (rook);  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (6)
Luke 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Revelation 3
NAS (6)
Luke 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Revelation 3
HCS (6)
Luke 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Revelation 3
BSB (6)
Luke 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Revelation 3
ESV (6)
Luke 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
Revelation 3
WEB (5)
Luke 1
1 Timothy 1
Revelation 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

διαφθείρω,

fut. -φθερῶ S. OT 438, etc., -φθέρσω Il. 13.625: pf. διέφθαρκα E. Med. 226, Pl. Ap. 30d, etc.; also διέφθορα (v. infr. 111): Pass., fut. διαφθᾰρήσομαι Th. 4.37; Ion. διαφθερέομαι Hdt. 8.108, 9.42: 3 pl. plpf. διεφθάρατο Id. 8.90:

I

1. destroy utterly, πόλιν Il. 13.625; ἔργα διαφθείρεσκε Hdt. 1.36; make away with, kill, τινά Id. 9.88, etc.; destroy, ruin, ἥδ' ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ S.l.c.; τὴν τύχην Id. Ph. 1069; δ. χεῖρα weaken, slacken one's hand, E. Med. 1055; spoil, break, ὑγιῆ λίθον IG 7.3073.33 (Lebad., ii B.C.); τὰ θυρώματα διεφθάρθαι IG 22.1046.11; δ. τὴν συνουσίαν break up the party, Pl. Prt. 338d.

2. in moral sense, corrupt, ruin, γνώμην A. Ag. 932; δ. τοὺς νέους, τοὺς νεωτέρους, Pl. Ap. 30b, 25a; νεανίσκον συνὼν δ. Eup. 337; esp. corrupt by bribes, Hdt. 5.51; ἀργυρίῳ δ. τινά Lys. 28.9; διαφθειρομένων ἐπὶ χρήμασι D. 18.45; δ. γυναῖκα seduce a woman, Lys. 1.16, etc., cf. E. Ba. 318 (Pass.); δ. τοὺς νόμους falsify, counterfeit them, Isoc. 18.11; γραμματεῖον Id. 17.33 (Pass., ib.24); τὰ φεφ αδηκότα IG 9(1).334.37 (Locr., V. B.C.).

3. οὐδὲν διαφθείρας τοῦ χρώματος having changed nothing of his colour, Pl. Phd. 117b.

4. of a woman, to lose by miscarriage or premature birth, ἔμβρυα, βρέφος, Hp. Aph. 5.53, Plu. 2.242c: abs., miscarry, Hp. Epid. 7.73, Isa 8.36: Pass., τῶν διαφθαρεισῶν τὰ ἔμβρυα Hp. Mul. 1.72.

5. lose, forget, E. Hipp. 389.

6. = διάγω, dub. in Id. Fr. 280.

II Pass., to be destroyed, δ. ἐπὶ τοῖς ἱματίοις to be murdered for the clothes he wore, Antipho 2.2.5; of animals, freq. in Pap., POxy. 74.14 (ii A.D.), etc.; esp. to be crippled, disabled, Hdt. 1.34; of ships, ib. 166, And. 1.142; to be spoilt, γάλα BGU 1109.11 (i B.C.), cf. Th. 7.84; to be corrupted, αἷμα Gal. 15.297, al.; τὴν ἀκοὴν διεφθαρμένος deaf, Hdt. 1.38; τὰ σκέλεα διεφθάρησαν had their legs broken, Id. 8.28; διέφθαρμαι δέμας τὸ πᾶν S. Tr. 1056; τὰ ὄμματα δ. blinded, Pl. R. 517a; σὰς φρένας E. Hel. 1192; τὸ φρενῶν διαφθαρέν, = φρενοβλάβεια, Id. Or. 297, cf. X. Cyr. 4.1.8: abs., διεφθαρμένος decomposed, of a corpse, Pl. R. 614b.

III pf. διέφθορα intr.,

1. to have lost one's wits, διέφθορας Il. 15.128; also in Hp., διεφθορὸς αἷμα corrupted blood, Mul. 2.134; freq. in later Prose, γάλα δ. ἤδη J. AJ 5.5.4; τὰ δ. σώματα Plu. 2.87c, cf. 128e, Luc. So 3, etc.; but,

2. in Trag. and Com. always trans. (cf. Ammon. 42, Moer. 127), τὰς.. ἐλπίδας διέφθορεν S. El. 306; τὰς φρένας διέφθορε.. μοναρχία E. Hipp. 1014; τὸν λόγον δ. Cratin. 292, cf. Eup. l.c., Pherecr. 145.15, Ar. Fr. 490, Men. 3. aor. διέφθειρα intr., became corrupt, LXX Jd. 2.19.

Thayer's Expanded Definition

διαφθείρω; 1 aorist διεφθειρα; passive (present διαφθείρομαι); perfect participle διεφθαρμενος; 2 aorist διεφθαρην; the Sept. very often for שִׁחֵת, occasionally for חִבֵּל; in Greek writings from Homer down;

1. to change for the worse, to corrupt: minds, morals; τήν γῆν, i. e. the men that inhabit the earth, Revelation 11:18; διεφθαρμένοι τόν νοῦν, 1 Timothy 6:5 (τήν διάνοιαν, Plato, legg. 10, p. 888 a.; τόν γνώμην, Dionysius Halicarnassus Antiquities 5, 21; τούς ὀφθαλμούς, Xenophon, an. 4, 5, 12).

2. to destroy, ruin, (Latinperdere);

a. to consume, of bodily vigor and strength: ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται (is decaying), 2 Corinthians 4:16; of the worm or moth that eats provisions, clothing, etc. Luke 12:33.

b. to destroy (Latindelere): Revelation 8:9; to kill, διαφθείρειν τούς, etc. Revelation 11:18.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δια -φθείρω ,

[in LXX chiefly for H7843 hi.;]

1. to destroy utterly: Luke 12:33, Revelation 11:18; pass., to be destroyed, disabled: Revelation 8:9, 2 Corinthians 4:16.

2. In moral sense, to corrupt, deprave: τ . γῆν , Revelation 11:18; pass., διεφθαρ μένοι τ . νοῦν , 1 Timothy 6:5.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

διαφθείρω, as befits a perfective compound, denotes usually a completed process of damage. It is used for the death of animals, as P Strass I. 24.51 (A.D. 118) καὶ διεϕ ̣[θά ]ρησ ̣(αν) μετὰ Φαῶ (φι) αἶγ (ες) α ̣̄, P Oxy I. 74.14 (A.D. 116—registration of sheep) ἐξ ὧν διεφθάρη πρ (όβατα) ἕξ, ἄρνας δύο, and so P Amh II. 73.6 (A.D. 129–130); P Lond 309.8 (A.D. 146) (= II. P. 73) διεφθάρη μετὰ τὴν ἐξαρίθ (μησιν) κάμηλος [α ̄], P Oxy VI. 938.4 (iii/iv A.D.) ὡς ἐκ τούτου κινδυνεύειν τὰ κτήνη διαφθαρῆναι, ";with the result that the oxen are in danger of destruction"; (Edd.). BGU IV. 1109.11 (B.C. 5), a contract with a wet-nurse, is made διὰ τὸ τῆς Καλλιτύχης ἐν ἀσθενείᾳ διατεθείσης διεφθάρθαι τὸ ταύτης γάλα. Vettius Valens uses it thrice of abortion. Passing to inanimate things, we find the verb used in a British Museum papyrus, P Lond Inv No. 1885ii. (A.D. 114–5), with reference to public records, and strikingly illustrating the carelessness with which these were sometimes kept—συνέβη. . . ἃ μὲ [ν ] (i.e. τῶν βιβλίων) μὴ σώ [ζ ]εσθαι π [ο ]λλο χρόνο διαφθαρέντα, [δὲ ] καὶ ἀ ̣π ̣[ ] μέρους διεφθάρθ ̣[α ]ι, ἔνια δὲ κεφαλόβροτα γεγονέναι διὰ τὸ τοὺς τ [ ]πους καυσώδις εἶναι : see H. I. Bell in Archiv vi. p. 101. In P Oxy I. 95.35 (A.D. 129) it is used in connexion with the failure of a contract, ἣν ἐὰν συμβῇ παραπεσῖν ἢ ἄλλως πῶς διαφθαρ [ ]ν ̣α ̣ι ̣, ";if the terms of it should be broken or it in any other way be rendered invalid"; (Edd.). Syll 540.33 (B.C. 175–1), the ";breaking"; of a stone—ἐάν τινα ὑγιῆ λίθον διαφθείρηι κατὰ τὴν ἐργασίαν ὁ τῆς θέσεως ἐργώνης.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
διαφθαρή διαφθαρήσεται διαφθειραι διαφθείραι διαφθείραί διαφθεῖραι διαφθείραντι διαφθείρατε διαφθειρει διαφθείρει διαφθειρεται διαφθείρεται διαφθείρη διαφθείρης διαφθείρον διάφθειρον διαφθείροντα διαφθειροντας διαφθείροντας διαφθείροντες διαφθείροντι διαφθειρόντων διαφθείρω διαφθείρωμεν διαφθείρων διαφθερεί διαφθερώ διεφθάρη διεφθαρησαν διεφθάρησαν διεφθάρητε διεφθαρμένα διεφθαρμέναις διεφθαρμένας διεφθαρμένοι διεφθαρμένον διεφθαρμενων διεφθαρμένων διέφθαρται διέφθειραν διεφθείρατε διέφθειρε διέφθειρεν διέφθειρον diaphtheirai diaphtheîrai diaphtheirei diaphtheírei diaphtheiretai diaphtheíretai diaphtheirontas diaphtheírontas diephtharesan diephtharēsan diephtháresan diephthárēsan diephtharmenon diephtharmenōn diephtharménon diephtharménōn