Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7

New American Standard Version
Romans 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good.
NA26 – Εὑρίσκω (5719) ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι (5723) ἐμοὶ ποιεῖν (5721) τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται· (5736)
WH – ευρισκω (5719) αρα τον νομον τω θελοντι (5723) εμοι ποιειν (5721) το καλον οτι εμοι το κακον παρακειται (5736)
PES – ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܫܳܠܶܡ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I joyfully concur with the law of God in the inner man,
NA26 – συνήδομαι (5736) γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
WH – συνηδομαι (5736) γαρ τω νομω του θεου κατα τον εσω ανθρωπον
PES – ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 7:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members.
NA26 – βλέπω (5719) δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον (5740) τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά (5723) με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι (5752) ἐν τοῖς μέλεσίν μου.
WH – βλεπω (5719) δε ετερον νομον εν τοις μελεσιν μου αντιστρατευομενον (5740) τω νομω του νοος μου και αιχμαλωτιζοντα (5723) με [ [εν] | εν ] τω νομω της αμαρτιας τω οντι (5723) εν τοις μελεσιν μου
PES – ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ ܕ݁ܡܰܩܪܶܒ݂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܫܳܒ݂ܶܐ ܠܺܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Wretched man that I am! Who will set me free from the body of this death?
NA26 – ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται (5695) ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;
WH – ταλαιπωρος εγω ανθρωπος τις με ρυσεται (5695) εκ του σωματος του θανατου τουτου
PES – ܕ݁ܳܘܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܦ݂ܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Thanks be to God through Jesus Christ our Lord! So then, on the one hand I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh the law of sin.
NA26 – χάρις δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω (5719) νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.
WH – χαρις [ [δε] | δε ] τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ημων αρα ουν αυτος εγω τω μεν νοι δουλευω (5719) νομω θεου τη δε σαρκι νομω αμαρτιας
PES – ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile