Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical DictionaryHebrew Lexicon

Strong's #7127 - קְרֵב

Transliteration
qᵉrêb
Phonetics
ker-abe'
Origin
corresponding to (H7126)
Parts of Speech
Verb
TWOT
2978
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
קָרַב
 
Next Entry
קְרָב
Definition   
Brown-Driver-Briggs'

1) to approach, come near

1a) (Peal) to approach

1b) (Pael) to offer, draw near

1c) (Aphel) to be summoned

Frequency Lists
Verse Results
KJV (8)
Ezra 2
Daniel 6
NAS (12)
Ezra 3
Daniel 9
HCS (9)
Ezra 3
Daniel 6
BSB (9)
Ezra 3
Daniel 6
ESV (8)
Ezra 2
Daniel 6
WEB (8)
Ezra 2
Daniel 6
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2729) brq (קרב QRB) AC: Approach CO: Near AB: ?: A bringing, giving or approaching of someone or something to be close, at hand or among.

V) brq (קרב QRB) - Approach: To come near. [Hebrew and Aramaic] KJV (289): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Piel) offer, near, bring, nigh, come, approach, at hand, present - Strongs: H7126 (קָרַב), H7127 (קְרֵב)

Nm) brq (קרב QRB) - I. Within:In the sense of being close. II. N KJV (248): among, midst, within, inward, in, nigh, near, approach, came, battle, war - Strongs: H7128 (קְרָב), H7129 (קְרָב), H7130 (קֶרֶב), H7131 (קָרֵב)

Nf1 ) ebrq (קרבה QRBH) - N |kjv: near, approach - Strongs: H7132 (קִרְבָה)

cm ) bfrq (קרוב QRWB) - I. N II. Kin:As a near relative. KJV (78): near, nigh, neighbour, next, kin, approach, short, kinsfolk, kinsmen - Strongs: H7138 (קָרֹב)

gmm) nbrfq (קורבנ QWRBN) - Offering: As brought near to another. KJV (82): offering, oblation, sacrifice - Strongs: H7133 (קֻרְבָּן)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2024
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

קְרֵב Ch. pl. קְרִבוּ to draw near, to approach, Daniel 3:26, 6:13.

Pael, to offer, Ezra 7:17.

Aphel

(1) to bring near, Daniel 7:13.

(2) to offer, Ezra 6:10, 17 Ezra 6:17.


These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
הַקְרְבֽוּהִי׃ הקרבוהי׃ וְהַקְרִ֗בוּ וּכְמִקְרְבֵ֣הּ וּתְקָרֵ֣ב והקרבו וכמקרבה ותקרב מְהַקְרְבִ֛ין מהקרבין קְרִ֖בוּ קְרִ֨יבוּ קְרֵ֣ב קִרְבֵ֗ת קרב קרבו קרבת קריבו hakreVuhi haq·rə·ḇū·hî haqrəḇūhî keRev keRivu kirVet mə·haq·rə·ḇîn mehakreVin məhaqrəḇîn qə·rêḇ qə·ri·ḇū qə·rî·ḇū qərêḇ qəriḇū qərîḇū qir·ḇêṯ qirḇêṯ ū·ḵə·miq·rə·ḇêh ū·ṯə·qā·rêḇ uchemikreVeh ūḵəmiqrəḇêh utekaRev ūṯəqārêḇ vehakRivu wə·haq·ri·ḇū wəhaqriḇū
adsFree icon
Ads FreeProfile