Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old Testament Hebrew Lexical DictionaryHebrew Lexicon

Strong's #01589 - גָּנַב

Transliteration
gânab
Phonetics
gaw-nab'
Origin
a primitive root
Parts of Speech
Verb
TWOT
364
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
גַּן
 
Next Entry
גַּנָּב
Definition   
Brown-Driver-Briggs'

1) to steal, steal away, carry away

1a) (Qal) to steal

1b) (Niphal) to be stolen

1c) (Piel) to steal away

1d) (Pual) to be stolen away, be brought by stealth

1e) (Hithpael) to go by stealth, steal away

Greek Equivalent Words:
Strong #: 2809 ‑ κλέμμα (klem'‑mah);  2813 ‑ κλέπτω (klep'‑to);  2829 ‑ κλοπή (klop‑ay');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (38)
Genesis 11
Exodus 5
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 5
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 3
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Obadiah 1
Zechariah 1
NAS (46)
Genesis 12
Exodus 6
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 8
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 6
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Obadiah 1
Zechariah 1
HCS (37)
Genesis 11
Exodus 5
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 4
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 3
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Obadiah 1
Zechariah 1
BSB (40)
Genesis 12
Exodus 6
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 5
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 3
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Obadiah 1
Zechariah 1
ESV (31)
Genesis 11
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 4
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 3
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Zechariah 1
WEB (37)
Genesis 10
Exodus 5
Leviticus 1
Deuteronomy 2
Joshua 1
2 Samuel 5
2 Kings 1
2 Chronicles 1
Job 3
Proverbs 3
Jeremiah 2
Hosea 1
Obadiah 1
Zechariah 1
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2073) bnc (גנב GNB) AC: Steal CO: Thief AB: Theft: [from: nc- what a garden is protected from]

V) bnc (גנב GNB) - Steal: KJV (39): (vf: Paal, Niphal, Hitpael, Pual, Piel) steal, carry, brought - Strongs: H1589 (גָּנַב)

Nm) bnc (גנב GNB) - Thief: KJV (17): thief - Strongs: H1590 (גַּנָּב)

Nf1) ebnc (גנבה GNBH) - Theft: KJV (2): theft - Strongs: H1591 (גְּנֵבָה)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2023
Jeff Benner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
Brown-Driver-Briggs Expanded Definition
 [גָּנַב] verb steal (Late Hebrew id., Aramaic גְּנַב, ; Arabic is hurt the side, or put aside, denominative from side) —

Qal Perfect 3 feminine singular suffix גְּנָבַתּוּ Job 21:18; Job 27:20, גְּנָבָ֫תַם Genesis 31:22; 2 masculine singular גָּנַבְתּ Genesis 31:30; 1 singular וְגָנַ֑בְתִּי consecutive Proverbs 30:9; גָּנְָֽבוּ Joshua 7:11; 2 Samuel 21:12; suffix גְּנָבוּךָ 2 Samuel 19:42; Imperfect יִגְנָֹֽבֿ Exodus 21:37, יִגְנוֺב Proverbs 6:30, וַיִּגְנֹב Genesis 31:20; 3 feminine singular וַתִּגְנֹב Genesis 31:19 2t.; 2 masculine singular תִּגְנֹב Exodus 20:15; Deuteronomy 5:17, וַתִּגְנֹב Genesis 31:26,27, יִגְנְבוּ Obadiah 5, תִּגְנֹ֑בוּ Leviticus 19:11, נִגְנֹב Genesis 44:8; Infinitive absolute גָּנֹב Exodus 22:11 2t.; Participle גֹּנֵב Exodus 21:16 2t., גָּנוּב Genesis 30:33; feminine construct גְּנֻ˜בְתִי Genesis 31:39 (twice in verse); plural גְּנוּבִים Proverbs 9:17; in Hexateuch always J E D, except Leviticus 19:11 (H); — steal with accusative of thing Genesis 31:19,30,32; Genesis 44:8; Exodus 21:37; 2 Samuel 21:12 compare passive Genesis 30:33; Genesis 31:39; Proverbs 9:17; with object person Exodus 21:16; Deuteronomy 24:7; 2 Samuel 19:42; = take by stealth (for good purpose) 2 Kings 11:2 2 Chronicles 22:11; absolute Exodus 20:15 = Deuteronomy 5:17; Leviticus 19:11; Joshua 7:11; Proverbs 6:30; Proverbs 30:9; Obadiah 5; Zechariah 5:3, compare Infinitive absolute Hosea 4:2; Jeremiah 7:9 & (c. Niph`al) Exodus 22:11; גנב לֵב = deceive Genesis 31:20,26 cf Di; אֹתִי׳ג Genesis 31:27 id.; of sudden sweeping off by storm, in simile Job 21:18 figurative of destruction of wicked Job 27:20.

Niph`al be stolen, subject of thing גָּנֹב יִגָּנֵב Exodus 22:11.

Pi`el steal away (transitive) וַיְגַגֵּב אבשׁלום אתלֵֿב 2 Samuel 15:6; מְגַנְּבֵי דְּבָרַי Jeremiah 23:30.

Pu`al be stolen away subject person גֻּנֹּב גֻּנַּבְתִּי Genesis 40:15; subject of thing וְגֻנַּב consecutive Exodus 22:6; be brought by stealth Job 4:12. יְגֻנָּ֑ב.

Hithpa`el go by stealth, steal away יִתְגַּנֵּב 2 Samuel 19:4, וַיִּתְגַּנֵּב 2 Samuel 19:4. (Syriac steal oneself away; so Genesis 31:27.)


Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Unabridged, Electronic Database.All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com
Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition

גָּנַב fut. יִנְנֹב.

(1)  to steal, to take away by theft, secretly. (This verb appears to be denominative from the Arab. جَنْبُ a side, Ch. גַּב and prop. equivalent to, to put aside; Germ. auf die Seite bringen.) [“Compare Sanscrit parçvaka thief, from parçva side.”] Hence جنب has many significations taken from the idea of side, to break a side, to take from the side.) Followed by an acc. of thing, Genesis 31:19, 30 Genesis 31:30, 33 Genesis 31:33 and person, 2 Samuel 19:42; Deuteronomy 24:7; Job 21:18, וּכְמֹץ גְּנָבַתּוּ סוּפָה “and like the chaff, which the wind driveth away;” 27:20. Part. pass. with Yod parag. גְּנֻבְתִי Genesis 31:39.

(2) to deceive, like the Gr. κλέπτειν. Genesis 31:27, וַתִּגְנֹב אֹתִי “thou hast deceived me.” Especially followed by לֵב prop. to deceive any one’s heart, i.e. understanding, like κλέπτειν νόον, Hom. Il. xiv. 227. Genesis 31:20, וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב אֶת־לֵב לָבָן “and Jacob deceived Laban;” verse 26 Genesis 31:26. See L. de Dieu, on Gen. loc. cit., and John 10:24.

Niphal pass. of No. 1, Exodus 22:11.

Piel i.q. Kal.

(1) to steal, Jeremiah 23:30.

(2) followed by לֵב to deceive, 2 Samuel 15:6.

Pual pass. Job 4:12, אֵלַי דָּבָד יְגֻנָּב “an oracle was brought to me by stealth,” or secretly. Inf. absol. גֻּנֹּב Genesis 40:15.

Hithpael, to do by stealth, followed by a gerund, 2 Samuel 19:4, וַיִּתְגַּנֵּב הָעָם בַּיוֹם הַהוּא לָבוֹא הָעִיד “and the people that day went by stealth into the city.” (Syr. ܓܢܰܒ ܢܦܰܫܶܗ to steal oneself away.) Hence


These files are public domain and are a derivative of an electronic edition that is available BibleSupport.com
List of Word Forms
גְּנָב֨וּךָ גְּנָבַ֥תּוּ גְּנָבָֽתַם׃ גְּנֻֽבְתִ֣י גְּנוּבִ֥ים גָּֽנְבוּ֙ גָּנ֥וּב גָּנְב֨וּ גָּנֹ֥ב גָנַ֖בְתָּ גֹּנֵ֨ב גֻּנַּ֔בְתִּי גֻנֹּ֣ב גנב גנבו גנבוך גנבת גנבתו גנבתי גנבתם׃ גנוב גנובים הֲגָנֹ֤ב ׀ הַגֹּנֵ֗ב הגנב וְגָנַ֑בְתִּי וְגָנֹ֖ב וְגֹנֵ֨ב וְגֻנַּ֖ב וַיְגַנֵּב֙ וַיִּגְנֹ֣ב וַיִּתְגַּנֵּ֥ב וַתִּגְנֹ֖ב וַתִּגְנֹ֣ב וַתִּגְנֹ֤ב וּגְנֻֽבְתִ֖י וגנב וגנבתי ויגנב ויתגנב ותגנב יְגֻנָּ֑ב יִגְנ֑וֹב יִגְנְב֖וּ יִגְנֹֽב־ יִגָּנֵ֖ב יִתְגַּנֵּ֗ב יגנב יגנב־ יגנבו יגנוב יתגנב מְגַנְּבֵ֣י מגנבי נִגְנֹב֙ נגנב תִּֿגְנֹֽ֔ב׃ תִּגְנֹ֑בוּ תגנב׃ תגנבו ḡā·naḇ·tā gā·nə·ḇū gā·nōḇ gā·nūḇ ḡānaḇtā gaNavta gānəḇū ganeVu gaNo gānōḇ gānūḇ gaNuv gə·nā·ḇā·ṯam gə·nā·ḇat·tū gə·nā·ḇū·ḵā gə·nū·ḇîm gə·nuḇ·ṯî gənāḇāṯam gənāḇattū gənāḇūḵā genaVatam genaVattu genaVucha gənūḇîm gənuḇṯî genuVim genuvTi gō·nêḇ gōnêḇ goNev gun·naḇ·tî ḡun·nōḇ gunnaḇtî gunNavti gunNo ḡunnōḇ hă·ḡā·nōḇ hag·gō·nêḇ hagaNo hăḡānōḇ haggōnêḇ haggoNev mə·ḡan·nə·ḇê məḡannəḇê meganneVei niḡ·nōḇ nigNo niḡnōḇ tḡə·nōḇ tgeNo tḡənōḇ tiḡ·nō·ḇū tiḡnōḇū tigNou ū·ḡə·nuḇ·ṯî ūḡənuḇṯî ugenuvTi vaiyigNo vaiyitganNev vattigNo vayganNev vegaNavti vegaNo vegoNev vegunNav wat·tiḡ·nōḇ wattiḡnōḇ way·ḡan·nêḇ way·yiḡ·nōḇ way·yiṯ·gan·nêḇ wayḡannêḇ wayyiḡnōḇ wayyiṯgannêḇ wə·ḡā·naḇ·tî wə·ḡā·nōḇ wə·ḡō·nêḇ wə·ḡun·naḇ wəḡānaḇtî wəḡānōḇ wəḡōnêḇ wəḡunnaḇ yə·ḡun·nāḇ yəḡunnāḇ yegunNav yig·gā·nêḇ yiḡ·nə·ḇū yiḡ·nō·wḇ yiḡ·nōḇ- yiggānêḇ yiggaNev yiḡnəḇū yigneVu yiḡnōḇ- yignov yiḡnōwḇ yiṯ·gan·nêḇ yiṯgannêḇ yitganNev
adsFree icon
Ads FreeProfile