Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4958 - συστέλλω

Transliteration
systéllō
Phonetics
soos-tel'-lo
Origin
from (G4862) and (G4724)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:596,1074
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
συσταυρόω
 
Next Entry
συστενάζω
Definition   
Thayer's
 1. to place together
  1. to draw together, contact
   1. to diminish
   2. to shorten, abridge
   3. the time has been drawn together into a brief compass, is shortened
  2. to roll together, wrap up, wrap around with bandages, etc., to enshroud
Frequency Lists
Verse Results
KJV (3)
Acts 2
1 Corinthians 1
NAS (2)
Acts 1
1 Corinthians 1
HCS (2)
Acts 1
1 Corinthians 1
BSB (2)
Acts 1
1 Corinthians 1
ESV (1)
Acts 1
WEB (2)
Acts 1
1 Corinthians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

συστέλλω,

draw together: shorten sail, συστείλας ἄκροισι χρώμενος τοῖς ἱστίοις Ar. Ra. 999 (lyr.): Com. metaph., συστείλας γε τοὺς ἀλλᾶντας εἶτ' ἀφήσω κατὰ κῦμ' ἐμαυτὸν οὔριον Id. Eq. 432; draw in, contract, of the mouth, Hp. VM 22; ς. ἑαυτόν, of a snake, Arist. HA 594a19; ς. καὶ προβάλλειν τὴν γλῶτταν Id. PA 660a23; ς. τὸ πρόσωπον, so as to express disgust, Luc. DMeretr. 13.5; of soldiers, ς. τινὰς εἰς τὸ τεῖχος, εἴσω τοῦ χάρακος ἑαυτούς, Plu. Sull. 9, Cam. 34: Pass., contract oneself, draw in, Arist. MA 701b15, Pr. 949a17, Sor. 1.7; τὸν ἀέρα.. τυποῦσθαι συστελλόμενον ὑπὸ τοῦ ὁρωμένου καὶ τοῦ ὁρῶντος Thphr. Sens. 50; συνέσταλται.. τὸ θερμόν Id. Ign. 13; ς. εἰς ὀλίγον Plu. Arist. 14; εἰς μεῖόν τι X. Vect. 4.3; εἰς τρίβωνα ῥᾳδίως συστέλλομαι (cf. infr. 11) Crates Theb. 16; ἐς βραχύ Luc. Icar. 12; τοῖς ὄγκοις συνεσταλμένοι D.S. 4.20; βραχίονας καὶ καρποὺς.. ἐν τοῖς συνεσταλμένοις ἀποδεσμεύειν at the narrow parts, Gal. 12.693; -όμεναι ὥσπερ ὄρνιθες gathering together, Plu. 2.565e; cf. συνεσταλμένως.

2. contract, reduce, τὴν τῶν βασιλέων γένεσιν εἰς τὸ μέτριον Pl. Lg. 691e; ἁμαρτήματα ὡς εἰς ἐλάχιστα ς. D. 18.246; ς. ἐπὶ τὸ ταπεινότερον Arist. Rh.Al. 1423b24; τὰς φυσικὰς λύπας εἰς μικρόν Diog.Oen. 2; τὴν ῥύσιν Sor. 2.41; τὰ συσσίτια πρὸς τὸ σωφρονέστερον D.C. 54.2: Pass., draw cowering together, συσταλέντες.. σιγῇ καθήμεθ' E. IT 295; τῇ διαίτῃ συνεστάλθαι to be moderate, Hp. Art. 50, cf. Phld. Vit. p.22 J.; ξ. ἐς εὐτέλειαν retrench expenses, Th. 8.4; ἵνα συνσταλῶσιν αἱ λίαν ἄκαιροι δαπάναι IG 22.1329.11, cf. PAmh. 2.70.3 (ii A.D.). deprive of all food and drink, συστέλλειν, εἰ δὲ μὴ ἀντέχοι τις, ἐπ' ὀλιγοσιτίας καὶ ὑδροποσίας τηρεῖν Sor. 2.15, cf. 86.

3. humble, abase, τά τοι μέγιστα πολλάκις θεὸς.. συνέστειλεν E. Fr. 716; ταπεινοῦντα καὶ ς. Pl. Ly. 210e; αἱ συμφοραὶ ς. τινάς Isoc. 8.85; opp. ἐξαίρω, Phld. Vit. p.20 J.; depress (opp. διαχέω, ἀνίημι), διάνοιαν Aristid.Quint. 2.9, 10: Pass., to be lowered or cast down, συνέσταλμαι κακοῖς E. HF 1417, cf. Tr. 108 (anap.); [ δοῦλοι] ς. τὰς φύσεις Heraclid.Pont. ap. Ath. 12.512b.

4. ς. λέξιν lower it, make it mean, Hermog. Id. 1.6; pronounce a syllable short, opp. ἐκτείνω, D.H. Comp. 14 (Pass.); δίχρονα συνεσταλμένα doubtful vowels when shortened, A.D. Pron. 11.19.

5. [ ὀνόματα] συστέλλεται ἐκ τῆς πολλῆς ποιότητος τῇ παραθέσει τοῦ ἄρθρου are reduced or restricted out of their generality, Id. Synt. 69.4.

II wrap closely up, shroud, οὐ δάμαρτος ἐν χεροῖν πέπλοις συνεστάλησαν E. Tr. 378, cf. Luc. Im. 7: Med., ξυστειλάμεναι θαἰμάτια wrapping our cloaks close round us, Ar. Ec. 99; συστέλλου σεαυτήν gird up your loins, get ready for action, ib. 486 (lyr.); ξυστᾰλείς tucked up, ready for action, Id. V. 424 (troch.), cf. Lys. 1042 (troch.).

2. cloak, συνέστελλε καὶ συνέκρυπτεν.. τὴν δυσμένειαν Plu. Galb. 18 (unless in signf. 1.2).

Thayer's Expanded Definition

συστέλλω: 1 aorist συνέστειλα; perfect passive participle συνεσταλμένος; properly, to place together;

a. to draw together, contact (τά ἱστία, Aristophanes ran. 999; τήν χεῖρα, Sir. 4:31; εἰς ὀλίγον συστέλλω, Theophrastus, de caus. plant. 1, 15, 1); to diminish (τήν δίαιταν, Isocrates, p. 280 d.; Dio Cassius, 39, 37); to shorten, abridge, passive, καιρός συνεσταλμένος ἐστιν, the time has been drawn together into a brief compass, is shortened, 1 Corinthians 7:29.

b. to roll together, wrap up, wrap round with bandages, etc., to enshroud (τινα πεπλοις, Euripides, Troad. 378): τινα, i. e. his corpse (for burial), Acts 5:6.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

συν -στέλλω

(Rec. συσ -),

[in LXX: Judges 8:28; Judges 11:33 (H3665 ni.), Sirach 4:31, al.;]

1. to draw together, contract, shorten: of time, 1 Corinthians 7:29.

2. to wrap up: of enshrouding a body for burial (Eur.), c. acc, Acts 5:6.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";revenue office,"; ";custom-house"; (Matthew 9:9 al.) : cf. P Par 62viii. 3 (c. B.C. 170) (as revised P Rev L p.181) τὰς ἐκθέσε [ις ἐν τοῖς ] τελωνίοις, and OGIS 496.9 (A.D. 138–161) τοῖς ἐπὶ τὸ τελώνιον τῆς ἰχθυϊκῆς πραγματευομένοις. In P Petr II. 11(2).3 (mid. iii/B.C.) (= Witkowski.2, p. 6) ἀπογέγραμμαι δὲ ἐπὶ τελώνιον τὸ οἰκόπεδον, ἐπὶ τελώνιον does not refer to a place, but = ";for the purpose of taxation."; MGr τελωνεῖον.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
συνεσταλμενος συνεσταλμένος συνεστειλαν συνέστειλαν sunestalmenos sunesteilan synestalmenos synestalménos synesteilan synésteilan
adsFree icon
Ads FreeProfile