Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3670 - ὁμολογέω

Transliteration
homologéō
Phonetics
hom-ol-og-eh'-o
Origin
from a compound of the base of (G3674) and (G3056)
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:199,687
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὁμοίωσις
 
Next Entry
ὁμολογία
Definition   
Thayer's
 1. to say the same thing as another, i.e. to agree with, assent
 2. to concede
  1. not to refuse, to promise
  2. not to deny
   1. to confess
   2. declare
   3. to confess, i.e. to admit or declare one's self guilty of what one is accused of
 3. to profess
  1. to declare openly, speak out freely
  2. to profess one's self the worshipper of one
 4. to praise, celebrate
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3034 ‑ יָדָה (yaw‑daw');  5087 ‑ נָדַר (naw‑dar');  7650 ‑ שָׁבַע (shaw‑bah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (26)
Matthew 4
Luke 3
John 5
Acts 2
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 5
2 John 1
NAS (27)
Matthew 4
Luke 2
John 4
Acts 3
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
1 John 5
2 John 1
Revelation 1
HCS (24)
Matthew 4
Luke 2
John 3
Acts 2
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 5
2 John 1
Revelation 1
BSB (26)
Matthew 4
Luke 2
John 4
Acts 3
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 5
2 John 1
Revelation 1
ESV (19)
Matthew 3
John 3
Acts 3
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 1
1 John 5
WEB (26)
Matthew 4
Luke 3
John 5
Acts 2
Romans 2
1 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 2
1 John 5
2 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὁμολογ-έω,

S. Ph. 980 (but very rare in Poets), Hdt. and Att. (v. infr.): fut. -ήσω Hdt. 8.144, etc.: aor. ὡμολόγησα Id. 9.88, etc.: perf. ὡμολόγηκα And. 1.29, etc.: Med., pres. and aor., Pl. (v. infr.): Pass., fut. -ήσομαι Hp. de Arte 4 (v.l.), Pl. Tht. 171b: aor. ὡμολογήθην Th. 8.29, etc.: pf. ὡμολόγημαι Pl. (v. infr.), etc.:

I to be ὁμόλογος: hence, I agree with, say the same thing as, c. dat., λέγουσι Κορίνθιοι, ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι Hdt. 1.23, cf. 171, 2.4; Κυρηναῖοι τὰ περὶ B άττον οὐδαμῶς -έουσι Θηραίοισι Id. 4.154.

II

1. correspond, agree with, whether of persons or things, c. dat., [τὸ ἓν] ἑωυτῷ ὁ. Heraclit. 51; ὁμολογέουσι ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι Hdt. 2.81; αὗται αἱ πόλιες τῇσι πρότερον λεχθείσῃσι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδέν Id. 1.142, cf. 2.18; have to do with, ὁμολογέοντας κατ' οἰκηϊότητα Περσίϊ οὐδέν Id. 6.54; τοῖς λόγοις τοὺς μάρτυρας -οῦντας Antipho 6.31; οὐκ ἔφη τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις ὁμολογεῖν Th. 5.55; ὥστε μηδὲν ὁμολογεῖν τὼ τρόπω τὼ ἀλλήλων are utterly unlike, Lys. 20.12. to be coordinated, πρὸς ἓν ἔργον Gal. UP 1.8: metaph., of a vowel, agree, i. e. form a diphthong, Plu. 2.737f. to be suitable for, c. gen., ὁμολογεῖ ὤμου ἡ περὶ τὴν ἑτέρην μασχάλην περιβολή Hp. Off. 9.

2. agree to a thing, grant, concede, ὁμολογῶ τάδε S.l.c.: abs., Hdt. 8.94; τινί τι Pl. Smp. 195b; αὐτοῖς ὡμολογηκὼς ταύτην τὴν ὁμολογίαν Id. Cri. 52a; ὁμολογοῖεν ἂν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι, ἢ οὔ; Id. Prt. 357a; ὅπως.. τῇ τύχῃ σου χάριτας ὁμολογεῖν δυνηθῶ that I may avow my gratitude.., PRyl. 114.32 (iii A. D.); ὁ. χάριν θεοῖς acknowledge gratitude, Luc. Laps. 15 (ὁ. ἔν τινι Matthew 10:32 appears to be an Aramaism; ὁ. ἐφ' ἁμαρτίαις LXX Si. 4.26): without acc. rei, ὁμολογῶ σοι I grant you, i.e. 1 admit it, Ar. Pl. 94; parenthetically, ἀφειλόμην, ὁμολογῶ I allow it, X. An. 6.6.17: c. inf., ὁ. Νικίαν ἑορακέναι allows, confesses that he has seen.., Eup. 181.3; ὁ. σε ἀδικεῖν I confess that I am wronging thee, E. Fr. 265; ὁ. κλέπτειν Ar. Eq. 296, cf. Antipho 2.4.8; ὁ. καπηλεύειν Isoc. 2.1; ὁ. οὐκ εἰδέναι confess ignorance, Arist. SE 183b8; ὁ. πατάξαι Ar. V. 1422; ὁμολογοῦσι νοσεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν Pl. Phdr. 231d; ὁ. ἓν πάντα εἶναι Heraclit. 50; ὁ. Μειδίαν ἁπάντων λαμπρότατον γεγενῆσθαι D. 21.153, cf. 197; esp. in receipts, ὁ. ἀπέχειν, ἐσχηκέναι, etc., PHib. 1.97.5 (iii B. C.), CPR 229.3 (iii A. D.), etc.; in contracts, ὁ. διαλελύσθαι πρὸς ἀλλήλους PHib. 1.96.5 (iii B. C.), cf. BGU 1160.3 (i B. C.), etc.; τοῦθ' ὁ. ὡς.. Pl. Chrm. 163a, cf. Lg. 896c: also c. Partic., ὁ. τινὰ δίκαια ὄντα Id. Cri. 49e, 50a; v. infr. c.

3. agree or promise to do, c. fut. inf., Antipho 6.23, And. 1.62, Pl. Smp. 174a, Phdr. 254b, etc.: c. aor. inf., D. 42.12: c. pres. inf., ὡμολόγησαν ἑκατὸν τάλαντα ἐκτείσαντες ἀζήμιοι εἶναι Hdt. 6.92: also freq. abs., promise, μισθῷ ὁμολογήσαντες (sc. ἀπαλλάξεσθαι) Id. 2.86; ὁ ὁμολογῶν the person who gives an undertaking, BGU 297.22 (i A. D.), etc.; make an agreement, come to terms, τινι with another, Hdt. 6.33, 7.172, al.; ἐπὶ τούτοισι on these terms, Id. 1.60, cf. 8.140. β', Th. 4.69. c. acc., promise, τῆς ἐπαγγελίας ἧς (for ἣν) ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ Acts 7:17; θεῷ ὑψίστῳ εὐχὴν Αὐρήλιος Ἀσκλάπων, ἣν ὡμολόγησεν ἐν Ῥώμῃ IGRom. 4.542 (Phrygia). Med., in sense of Act., ὑπεναντίος ὁ τρόπος.. ὁμολογεόμενος Hp. Vict. 1.11; αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὁμολογούμενοι λόγοι Pl. Ti. 29c; νόμοι σφίσιν αὐτοῖς ὁ. Isoc. 2.17, cf. 6.14; τὸ ταὐτὸν καὶ ὁ. Pl. Lg. 741a; ὡμολογεῖτ' ἂν ἡ κατηγορία τοῖς ἔργοις αὐτοῦ D. 18.14; -ούμενος καὶ σύμφωνος κατὰ τὸν βίον Plb. 31.25.8; τοῦτο -ήσασθαι ὅτι.. Pl. Cra. 439b, etc. Pass.,

1. to be agreed upon, allowed or granted by common consent, X. An. 6.3.9, etc.; πλέον ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἢ τρεῖς ὀβολοὶ ὡμολογήθησαν Th. 8.29: c. inf., with predicate added, to be allowed or confessed to be so and so, ἡ ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένη ἄριστον εἶναι εἰρήνη Id. 4.62; ὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι Pl. Smp. 202b, cf. X. An. 1.9.20, etc.

2. without inf., ἡ τοῦ οἰκείου.. ἕξις.. δικαιοσύνη ἂν ὁμολογοῖτο should be allowed [to be] justice, Pl. R. 434a; -ούμενοι δοῦλοι And. 4.17; τοὺς -ουμένους θεούς those who are admitted [to be] gods, Timocl. 1.2, cf. Th. 6.89.

3. abs., ὁμολογεῖται it is granted, agreed, Pl. Phd. 72a, al.; τὰ ὡμολογημένα the things granted, ibid.; ἐξ ὁμολογουμένου, = cross ὁμολογουμένως, Plb. 3.111.7.

Thayer's Expanded Definition

ὁμολογέω, ὁμολογῶ; imperfect ὡμολόγουν; future ὁμολογήσω; 1 aorist ὡμολόγησα; present passive 3 person singular ὁμολογεῖται; (from ὁμόλογος, and this from ὁμον and λέγω); from (Sophocles and) Herodotus down;

1. properly, to say the same thing as another, i. e. to agree with, assent, both absolutely and with a dative of the person; often so in Greek writings from Herodotus down; hence,

2. universally, to concede; i. e.

a. not to refuse, i. e. to promise: τίνι τήν ἐπαγγελίαν, Acts 7:17 L T Tr WH (here R. V. vouchsafe); followed by an object. infinitive, Matthew 14:7 (Plato, Demosthenes, Plutarch, others).

b. not to deny, i. e. to confess; declare: joined with οὐκ ἀρνεῖσθαι, followed by direct discourse with recitative ὅτι, John 1:20; followed by ὅτι, Hebrews 11:13; τίνι τί, ὅτι, Acts 24:14; to confess, i. e. to admit or declare oneself guilty of what one is accused of: τάς ἁμαρτίας, 1 John 1:9 (Sir. 4:26).

3. to profess (the difference between the Latin profiteor (`to declare openly and voluntarily') and confiteor (`to declare fully,' implying the yielding or change of one's conviction; cf.pro fessio fidei, confessio peccatorum) is exhibited in Cicero, pro Sest. 51, 109), i. e. to declare openly, speak out freely (A. V. generally confess; on its construction see Buttmann, § 133, 7): (followed by an infinitive, εἰδέναι Θεόν, Titus 1:16); τίνι (cf. Buttmann, as above; Winer's Grammar, § 31, 1 f.) followed by direct discourse with ὅτι recitative, Matthew 7:23; one is said ὁμολογεῖν that of which he is convinced and which he holds to be true (hence, ὁμολογεῖν is distinguished from πιστεύειν in John 12:42; Romans 10:9f): the passive absolute, with στόματι (dative of instrum.) added, Romans 10:10; τί, Acts 23:8; τινα with a predicate accusative (Buttmann, as above), αὐτόν Χριστόν, John 9:22; κύριον (predicate accusative) λησουν, Romans 10:9 (here WH τό ῤῆμα ... ὅτι κύριος etc., L marginal reading Tr marginal reading simply ὅτι etc.; again with ὅτι in 1 John 4:15); Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα (Tr marginal reading WH marginal reading ἐληλυθεναι), 1 John 4:2 and Rec. also in 3 (see below); ἐρχόμενον ἐν σαρκί, 2 John 1:7 (cf. Buttmann, as above; Winer's Grammar, 346 (324)); τινα, to profess oneself the worshipper of one, 1 John 4:3 (here WH marginal reading λύει, cf. Westcott, Epistles of John, p. 156ff) and G L T Tr WH in ; ἐν with a dative of the person (see ἐν, I. 8 c.), Matthew 10:32; Luke 12:8; with cognate accusative giving the substance of the profession (cf. Buttmann, § 131, 5; Winer's Grammar, § 32, 2), ὁμολογίαν, 1 Timothy 6:12 (also followed by περί τίνος, Philo de mut. nom. § 8); τό ὄνομα τίνος, to declare the name (written in the book of life) to be the name of a follower of me, Revelation 3:5 G L T Tr WH.

4. According to a usage unknown to Greek writers to praise, celebrate (see ἐξομολογέω, 2; (Buttmann, § 133, 7)): τίνι, Hebrews 13:15. (Compare: ἀνθομολογέω (ἀνθομολογοῦμαι), ἐξομολογέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὁμολογέω , -

(< ὁμόλογος , of one mind: Da LXX Su 1:60 *),

[in LXX: Job 40:9 (14) (H3034 hi.), Jeremiah 44:25 (H5087), al.;]

1. to speak the same language (Hdt.).

2. to agree with (Hdt., Plat., al.).

3. to agree, confess, acknowledge (Plat., al.) : absol., John 1:20; John 12:42; pass., Romans 10:10; seq. ὅτι , ib., Hebrews 11:13; c. acc rei, Acts 23:8, 1 John 1:9, Revelation 3:5; id. c. dat. pers., Acts 24:14; c. acc cogn., 1 Timothy 6:12; c. acc pers., 1 John 2:23; 1 John 4:3; id. seq. pred. acc (Bl., § 34, 5; 73, 5), John 9:22, Romans 10:9, 1 John 4:2; 1 John 4:15, 2 John 1:7; c. inf. (M, Pr., 229), Titus 1:16; c. dat. pers. seq. ὅτι , Matthew 7:23; seq. ἐν , c. dat. pers. (M, Pr., 104; El., § 41, 2), Matthew 10:32, Luke 12:8.

4. to agree, promise: τ . ἐπαγγελίαν , Acts 7:17; c. inf. obj. (Bl., § 61, 3), Matthew 14:7.

5. = ἐξμολογέω , to praise: Hebrews 13:15 (Westc., in l).

(Cf. ἀνθ -ομολογέομοι , ἐξμολογέω .) †


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";heavenly,"; is seen in P Eud 24.3 (before B.C. 165) οὐράνια διδασκαλέα, and in P Thead 49.3 (A.D. 307–324?) ἰς γνῶσιν τῆς οὐρανίου αὐτοῦ π ̣ρ ̣[ο ]μηθείας [ ]φῖκται. In both these instances it is an adj. of two terminations as in Luke 2:13 στρατιᾶς οὐρανίου (but subst. οὐρανοῦ in B* D*), and Acts 26:19 τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ. The fem. in –α, as in class. Greek, is restored by the editor in PSI I. 86.3 (A.D. 367–375) ὁμολ [ογῶ ὀμνὺς τὴν θεί ]αν καὶ οὐραν ̣ι ̣[αν τύ ]χην κτλ. The adj. is naturally common in the magic papyri, e.g. P Lond 46.166 (iv/A.D.) (= I. p. 70) πᾶς δαίμων οὐράνιος καὶ αἰθέριος καὶ ἐπίγειος καὶ ὑπόγειος : cf. also the horoscope ib. 130.4 (i/ii A.D.) (= I. p. 133), where a master of astrology urges his pupil to be very exact in the application of the rules which the ancient Egyptians had discovered and handed down with such care—τ ]ῶν Αὶγυπτίων οἱ τὸ παλαιὸν ἄ [νδρ ]ες γενόμενοι [γ ]νησίως τὰ περ [ ] τὰ οὐράνια φιλοπονήσαντες. . . ἀπέλειπον τὴν περὶ αὐτῶν γνῶσιν, and the imprecation Wünsch AF p.17.22 (iii/A.D.) ὁρκίζω σε τὸν θεὸν τὸν τῶν οὐρανίων στερεωμάτων (cf. Genesis 1:8) δεσπόζοντα Ἰάω ιβοηα.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ομολογει ομολογεί ὁμολογεῖ ομολογειται ομολογείται ὁμολογεῖται ομολογησαντες ομολογήσαντες ὁμολογήσαντες ομολογησει ομολογήσει ὁμολογήσει ομολογήση ὁμολογήσῃ ομολογησης ομολογήσης ὁμολογήσῃς ομολογησομαι ομολογησω ομολογήσω ὁμολογήσω ομολογουντες ομολογούντες ὁμολογοῦντες ομολογουντων ομολογούντων ὁμολογούντων ομολογούσι ομολογουσιν ομολογούσιν ὁμολογοῦσιν ομολογω ομολογώ ὁμολογῶ ομολογωμεν ομολογώμεν ὁμολογῶμεν ομολογων ὁμολογῶν ωμολογήσαμεν ωμολογησας ωμολόγησας ὡμολόγησας ωμολόγησε ωμολογησεν ωμολόγησεν ὡμολόγησεν ωμολογουν ωμολόγουν ὡμολόγουν homologei homologeî homologeitai homologeîtai homologesantes homologēsantes homologḗsantes homologesas homológesas hōmologēsas hōmológēsas homologese homologēsē homologesei homologēsei homologḗsei homologḗsēi homologḗseis homologḗsēis homologesen homológesen hōmologēsen hōmológēsen homologeses homologēsēs homologeso homologēsō homologḗso homologḗsō homologo homologô homologō homologō̂ homologomen homologômen homologōmen homologō̂men homologon homologôn homologōn homologō̂n homologoun homológoun hōmologoun hōmológoun homologountes homologoûntes homologounton homologountōn homologoúnton homologoúntōn homologousin homologoûsin omologei omologeitai omologesantes omologēsantes omologesas ōmologēsas omologese omologēsē omologesei omologēsei omologesen ōmologēsen omologeses omologēsēs omologeso omologēsō omologo omologō omologomen omologōmen omologon omologōn omologoun ōmologoun omologountes omologounton omologountōn omologousin