Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #3140 - μαρτυρέω

Transliteration
martyréō
Phonetics
mar-too-reh'-o
Origin
from (G3144)
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:474,564
Definition
Thayer's
  1. to be a witness, to bear witness, i.e. to affirm that one has seen or heard or experienced something, or that he knows it because taught by divine revelation or inspiration
    1. to give (not to keep back) testimony
    2. to utter honourable testimony, give a good report
    3. conjure, implore
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 5707 ‑ עֵד (ayd);  5749 ‑ עוּד (ood);  6030 ‑ עָנָה (aw‑naw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (86)
Matthew
1
Luke
3
John
34
Acts
14
Romans
3
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
2
Colossians
2
1 Thessalonians
1
1 Timothy
2
Hebrews
8
1 John
7
3 John
4
Revelation
3
NAS (96)
Matthew
1
Luke
2
John
38
Acts
16
Romans
2
2 Corinthians
1
Galatians
2
Colossians
1
1 Timothy
3
Hebrews
13
1 John
6
3 John
7
Revelation
4
HCS (75)
Matthew
1
Luke
1
John
32
Acts
11
Romans
2
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
1
Colossians
1
1 Timothy
2
Hebrews
8
1 John
6
3 John
4
Revelation
4
BSB (76)
Matthew
1
Luke
1
John
33
Acts
11
Romans
2
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
1
Colossians
1
1 Timothy
2
Hebrews
8
1 John
6
3 John
4
Revelation
4
ESV (69)
Matthew
1
Luke
2
John
29
Acts
12
Romans
2
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
2
Hebrews
7
1 John
5
Revelation
4
WEB (84)
Matthew
1
Luke
3
John
32
Acts
15
Romans
3
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
2
Colossians
1
1 Thessalonians
1
1 Timothy
4
Hebrews
7
1 John
6
3 John
4
Revelation
3
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

μαρτῠρ-έω,

fut. - ήσω Pi. O. 6.21: Pass., fut. μαρτυρηθήσομαι Isaiah 8:13, D. 19.40; μαρτυρήσομαι in pass. sense, X. (v.infr. 9), D. 57.37: aor. ἐμαρτυρήθην: pf. μεμαρτύρημαι Antipho 6.16, used in act. sense, LXX Genesis 43:3 :

bear witness, give evidence:

Constr.:

I

1 abs., Simon. 4.7, Pi. I. 5(4).48; μαρτυροῦντι πιστεύειν Antipho 2.2.7; ἐξέστω καὶ τοῖς δούλοις μαρτυρεῖν PLille 29.20 (iii B.C.), cf. SIG 953.19 (Calymna, ii B.C.), etc.

2. c. dat. pers., bear witness to or in favour of another, confirm what he says, A. Eu. 594, Hdt. 8.94, etc.; μαρτυρέει μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι.. bears witness to my opinion, that.., Id. 2.18, cf. 4.29; μαρτυρεῖς σαυτῷ E. Ion 532; esp. bear favourable witness to, give a good report of a person, IG 22.657 (iii B.C.), etc.; πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ Eu. Luke 4:22. b. c. dat. rei, μ. τῇ διαθήκῃ POxy. 494.33 (ii A.D.), etc.

3. c. acc. rei, testify to a thing, Alc. 102, Pi. O. 13.108, S. Ant. 515, Pl. Phdr. 244d; μ. τινί τι Pi. O. 6.21, A. Supp. 797 (lyr.).

4. μ. περί τινος Pl. Revelation 21:1-27 a; ὑπέρ τινος D. 29.54.

5. c. inf., testify that a thing is, Heraclit. 34, S. OC 1265, etc.; τίς σοι μαρτυρήσει ταῦτ' ἐμοῦ κλύειν; that he heard.. ? Id. Tr. 422, cf. E. Hipp. 977; ὁ κληθεὶς μαρτυρείτω ἀληθῆ μαρτυρεῖν PHal. 1.225 (iii B.C.): rarely c. part., μαρτυρεῖτέ [μοι].. ῥινηλατούσῃ A. Ag. 1184; μ. τισὶ παραγινομέναις D.H. 8.46.

6. μ. τινὶ ὡς.. A. Ag. 494, cf. Pl. Grg. 523c; σώματα.. ὡς ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις.. μ. Epicur. Ephesians 1 p.6U.; μ. ὅτι.. X. Vect. 4.25.

7. μ. τινὶ τῆς συμμαχίας testify to, acknowledge the value of his alliance, J. AJ 13.5.3.

8. c. acc. cogn., μαρτυρίαν μ. Isa 11.25, Pl. Erx. 399b; μ. ἀκοήν give hearsay evidence, D. 57.4; μ. ψεῦδος, ψεύδη, bear false witness, Amips. 13, Diph. 32.16; τὰ ψευδῆ Lys. 19.4; τἀληθῆ Aeschin. 1.46: Pass., μαρτυρίαι μαρτυρηθεῖσαι D. 47.1; μεμαρτύρηταί τι περί τινος Antipho 6.16, cf. Lys. 13.66.

9. impers. in Pass., παρ' ἄλλου ποιητοῦ μαρτυρεῖται testimony is borne by.., Pl. Prt. 344d; οἶδα.. μαρτυρήσεσθαί μοι ὅτι.. X. Mem. 4.8.10, cf. Ap. 26; μεμαρτύρηται ὑμῖν testimony has been given before you, Lys. 19.55, Isaiah 9:5.

10. Pass., μαρτυρεῖταί μοι σοφία is ascribed to me, D.H. 2.26; μαρτυροῦμαι ἐμπειρίαν I have it ascribed to me, Plu. 2.58a, cf. Luc. Sacr. 10; καλοκἀγαθίαν μαρτυρούμενος J. AJ 15.10.5; μαρτυροῦμαι ἐπί τινι I bear a character for.., Ath. 1.25 f; ἄνδρας μαρτυρουμένους men whose character is approved by testimony, Acts 6:3; τεχνίτας.. μαρτυρηθέντας ὑπό τινος SIG 799.28 (Cyzicus, i A.D.); δι' ὅλης οἰκουμένης μαρτυρούμενον θεόν Sammelb. 1070 (Abydos).

II Astrol., to be in aspect with, c. dat., Ptol. Tetr. 123; μ. τὴν μοῖραν Cat.Cod.Astr. 7.226: Pass., Nech. ap. Vett.Val. 279.23.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

μαρτυρέω , -

(< μάρτυς ),

[in LXX chiefly for H5707 (Genesis 31:47-48, al.), also for H5749 hi. (Genesis 43:3, Lamentations 2:13), H6030 (Numbers 35:30);]

(a) prop., to be a witness, bear witness, testify: absol. (find., al.), John 15:27, Acts 26:5; parenthetical (Bl., § 79, 7; MM, xvi), 2 Corinthians 8:3; c. dat. pers. (comm. et incomm.; El., § 37, 2), Acts 22:5, Hebrews 10:15; id. seq. ὅτι , Matthew 23:31, Romans 10:2, al.; acc et inf., Acts 10:43; c. acc rei (cl.), John 3:11, Revelation 22:16; Revelation 22:20; c. acc cogn., seq. περί , John 5:32, 1 John 5:10; c. dat. rei, John 5:33, Acts 14:3, al.; seq. περί , c. gen. (pers. et rei), John 1:7-8; John 1:15; John 2:25; John 18:23; John 21:24, al.; id. seq. ὅτι , John 5:36; John 7:7; ὅτι , John 1:34; John 4:44 al.; ὅτι recit., John 4:39; κατά seq. ὅτι , 1 Corinthians 15:15; pass., Hebrews 7:8; ptcp., Romans 3:21; impers., Hebrews 7:17;

(b) in late Gk., to witness favourably, give a good report, approve (Bl., § 54, 3; MM, xvi; Deiss., BS, 265): c. dat. pers., Luke 4:22; seq. ἐπί c. dat. rei, Hebrews 11:4; pass., Acts 6:3; seq. ἐν , 1 Timothy 5:10, Hebrews 11:2; διά , c. gen. rei, Hebrews 11:39; c. gen. pers., Acts 10:22, al.; impers., 3 John 1:12 (cf. ἐπι , συν -επι -, κατα -, συν -μαρτυρέω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The common occurrence of this word after a signature, just as we write ";witness,"; e.g. P Oxy I. 105.13 (a will—A.D. 117–137) Σαραπίων Σαραπίωνος. . μαρτυρῶ, P Lond 1164 (f).35 (records of sales and receipts—A.D. 212) (= III. p. 162) Ἡλιό [δ ]ωρος. . . μαρτυρῶ, P Grenf II. 68.21 f. (deed of gift—A.D. 247) Αὐρήλιος Φιλοσάραπις. . μαρτ [υρ ]. Αὐρήλιος Ἀμμώνιος. . μαρτυρῶ, may be cited in illustration of the Pauline usage in 2 Corinthians 8:3. The verb has again a judicial sense in P Amh II. 66.35 (A.D. 124) Στοτοήτιος λέγοντος. . . παρεῖναι τοὺς μαρτυρῆσαι δυναμένους τὸ [ν ] φόν [ο ]ν, ";Stotoëtis Stated that there were present persons able to witness to the murder"; (Edd.), cf. .38. For the more general meaning, ";bear witness to,"; ";report,"; cf. PSI I. 94.3 (ii/A.D.) πρὸς τὸ μαρτυρῆσαι ὑμεῖν τὴν φιλανθρωπίαν μου, P Oxy VII. 1064.12 (iii/A.D.) γράφω σοι. . ὅπως συνλάβῃς τῷ Ἄπει. . ξενίαν δὲ αὐτῷ ποιήσῃς, πρὸς τὸ ἐπανελθόντα αὐτὸν μαρτυρῆσαί μοι, ";I write to you that you may assist Apis, and may show him hospitality, so that on his return he may bear witness of it to me"; (Ed,), similarly ib. 1068.19 (iii/A.D.), ib. XII, 1424.17 (c. A.D. 318) ἀλλ᾽ ἵνα μοι μαρτυρήσῃ τὰ ὑπὸ τῆς ἀγαθῆς σου προαιρέσεως αὐτῷ ὑπαρχθέντα, ";but let him testify to the benefits gained by your good will"; (Edd.) (for the construction cf. Mark 5:23, Ephesians 5:33, al.), and the early Christian letter P Grenf II. 73.16 (late iii/A.D.) (= Selections, p.118) ὅταν ἔλθῃ σὺν Θεῷ, μαρτυρήσι σοι περὶ ὧν αὐτὴν πεποιήκασιν, ";when he airives by the help of God, he will bear you witness of what they have done to her."; Another Christian example is P Oxy VIII. 1164.11 (vi/vii A.D.) where a minor local magnate writes to a comes μαρτυρεῖ μοι γὰρ ὁ θεὸς ὅτι σπουδάζω ἐν ἅπασιν τὰ κελευόμενά μοι παρ᾽ ὑμῶν ἁποπληρῶσαι, ";God is my witness that I am anxious in everything to perform your orders"; (Ed.). For μαρτυρέω, ";give a good report,"; as in Luke 4:22, cf. P Oxy VI. 930.16 (ii/iii A.D.), where a mother writes to her son that she had received a good report of his παιδαγωγός from his former teacher—ἐμαρτύρει δὲ πολλὰ περὶ τοῦ παιδαγωγοῦ σου : cf. Syll 197 (= .3374).37 (c. B.C. 287–6) πολλάκις μεμαρτύρηκεν αὐτῶν ὁ βασιλεύς. The corresponding use of the pass, with reference to ";the good name"; witnessed of a man, as in Acts 6:8; Acts 10:22, 1 Timothy 5:10, Hebrews 11:2, may be illustrated from BGU IV, 1141.15 (B.C. 14) ὡς καὶ μαρτυρηθήσεταί σοι ὑπὸ τῶν φίλων, ib. 1155.15 (B.C. 10) (= Chrest. II. p.75) πιττακ ̣ι ̣ου μεμαρτυρημένου δὲ δι᾽ ὧν ἀνήνενκεν ὁ Πρώταρχος συνχωρήσεων, and from the inscrr. Syll 366 (= .3799).28 (c. A.D. 38) ἀρχιτέκτονας μαρτυρηθέντας ὑπὸ τῆς σεμνοτάτης Τρυφαίν [ης, and Latyschev I. 21.26 ff. (Olbia—ii/A.D.), where it is said of a certain Carzoazus—ἀλλὰ καὶ (μέχρι) περάτων γῆς ἐμαρτυρήθη τοὺς ὑπὲρ φιλίας κινδύνους μέχρι Σεβαστῶν συμμαχίᾳ παραβολευσάμενος, ";but also to the ends of the world it was witnessed of him that in the interests of friendship he had exposed himself to dangers as an advocate in (legal) strife (by taking his clients’ causes even) up to emperors"; (Deissmann LAE p. 84 n..5) : see also the temple inscr. from Abydos Preisigke 1070 δι᾽ ὅλης οἰκουμέν (ης) μαρτυρούμενον οὐράνιον θεὸν [Βησᾶν ἐ ]δείσα [μεν, and further exx. in Deissmann BS, p. 265, CR i. p. 46. MGr μαρτυρῶ, ";acknowledge,";";confess";; ";inform.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
Εμαρτυρει εμαρτύρει Ἐμαρτύρει εμαρτυρειτο εμαρτυρείτο ἐμαρτυρεῖτο εμαρτυρηθη εμαρτυρήθη ἐμαρτυρήθη εμαρτυρηθησαν εμαρτυρήθησαν ἐμαρτυρήθησαν εμαρτυρησαμεν εμαρτυρήσαμεν ἐμαρτυρήσαμεν εμαρτυρησάμην εμαρτυρησαν εμαρτύρησάν ἐμαρτύρησάν εμαρτύρησε εμαρτυρησεν εμαρτύρησεν ἐμαρτύρησεν εμαρτυρουν εμαρτύρουν ἐμαρτύρουν μαρτυρει μαρτυρεί μαρτυρεῖ μαρτυρειν μαρτυρείν μαρτυρεῖν μαρτυρεις μαρτυρείς μαρτυρεῖς μαρτυρειται μαρτυρεῖται μαρτυρειτε μαρτυρείτε μαρτυρεῖτε μαρτυρηθεντες μαρτυρηθέντες μαρτυρησαι μαρτυρήσαι μαρτυρῆσαι μαρτυρησαντος μαρτυρήσαντος μαρτυρησας μαρτυρήσας μαρτυρησει μαρτυρήσει μαρτυρηση μαρτυρήση μαρτυρήσῃ μαρτυρησον μαρτύρησον μαρτυρησω μαρτυρήσω μαρτυρίας μαρτυρουμεν μαρτυρούμεν μαρτυροῦμεν μαρτυρουμενη μαρτυρουμένη μαρτυρουμενος μαρτυρούμενος μαρτυρούμενός μαρτυρουμενους μαρτυρουμένους μαρτυρουν μαρτυρούν μαρτυροῦν μαρτυρουντες μαρτυρούντες μαρτυροῦντες μαρτυρουντι μαρτυρούντι μαρτυροῦντι μαρτυρουντος μαρτυρούντος μαρτυροῦντος μαρτυρουντων μαρτυρούντων μαρτυρούσα μαρτυρουσαι μαρτυρούσαι μαρτυροῦσαι μαρτυρουσης μαρτυρούσης μαρτυρουσιν μαρτυρούσιν μαρτυροῦσιν μαρτυρω μαρτυρώ μαρτυρῶ μαρτυρων μαρτυρών μαρτυρῶν μαρτύρων μεμαρτυρηκα μεμαρτύρηκα μεμαρτυρηκας μεμαρτύρηκας μεμαρτυρηκε μεμαρτύρηκε μεμαρτύρηκεν μεμαρτυρηται μεμαρτύρηται Emarturei emartureito emarturesamen emarturēsamen emarturesan emarturēsan emarturesen emarturēsen emarturethe emarturēthē emarturethesan emarturēthēsan emarturoun Emartyrei Emartýrei emartyreito emartyreîto emartyresamen emartyrēsamen emartyrḗsamen emartyresan emartyrēsan emartýresán emartýrēsán emartyresen emartyrēsen emartýresen emartýrēsen emartyrethe emartyrēthē emartyrḗthe emartyrḗthē emartyrethesan emartyrēthēsan emartyrḗthesan emartyrḗthēsan emartyroun emartýroun marturei marturein martureis martureitai martureite marturesai marturēsai marturesantos marturēsantos marturesas marturēsas marturese marturēsē marturesei marturēsei martureso marturēsō martureson marturēson marturethentes marturēthentes marturo marturō marturon marturōn marturoumen marturoumene marturoumenē marturoumenos marturoumenous marturoun marturountes marturounti marturounton marturountōn marturountos marturousai marturouses marturousēs marturousin martyrei martyreî martyrein martyreîn martyreis martyreîs martyreitai martyreîtai martyreite martyreîte martyresai martyrêsai martyrēsai martyrē̂sai martyresantos martyrēsantos martyrḗsantos martyresas martyrēsas martyrḗsas martyrese martyrēsē martyresei martyrēsei martyrḗsei martyrḗsēi martyreso martyrēsō martyrḗso martyrḗsō martyreson martyrēson martýreson martýrēson martyrethentes martyrethéntes martyrēthentes martyrēthéntes martyro martyrô martyrō martyrō̂ martyron martyrôn martyrōn martyrō̂n martyroumen martyroûmen martyroumene martyroumenē martyrouméne martyrouménē martyroumenos martyroúmenos martyroúmenós martyroumenous martyrouménous martyroun martyroûn martyrountes martyroûntes martyrounti martyroûnti martyrounton martyrountōn martyroúnton martyroúntōn martyrountos martyroûntos martyrousai martyroûsai martyrouses martyrousēs martyroúses martyroúsēs martyrousin martyroûsin memartureka memarturēka memarturekas memarturēkas memartureken memarturēken memarturetai memarturētai memartyreka memartyrēka memartýreka memartýrēka memartyrekas memartyrēkas memartýrekas memartýrēkas memartyreken memartyrēken memartýreken memartýrēken memartyretai memartyrētai memartýretai memartýrētai
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: