Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2885 - κοσμέω

Transliteration
kosméō
Phonetics
kos-meh'-o
Origin
from (G2889)
Parts of Speech
Verb
TDNT
3:867,459
Definition
Thayer's
  1. to put in order, arrange, make ready, prepare
  2. to ornament, adore
  3. metaph. to embellish with honour, gain honour
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2353 ‑ חוּר (khoor);  3259 ‑ יָעַד (yaw‑ad');  5710 ‑ עָדָה (aw‑daw');  6186 ‑ עָרַךְ (aw‑rak');  6822 ‑ צָפָה (tsaw‑faw');  8626 ‑ תָּקַן (taw‑kan');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (10)
Matthew
3
Luke
2
1 Timothy
1
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
NAS (12)
Matthew
4
Luke
3
1 Timothy
1
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
HCS (10)
Matthew
3
Luke
2
1 Timothy
1
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
BSB (10)
Matthew
3
Luke
2
1 Timothy
1
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
ESV (10)
Matthew
3
Luke
2
1 Timothy
1
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
WEB (11)
Matthew
3
Luke
2
1 Timothy
2
Titus
1
1 Peter
1
Revelation
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

κοσμ-έω,

I

1. order, arrange, esp. set an army in array, marshal it, Il. 14.379; κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας 2.554: Pass., ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι 3.1; πένταχα κοσμηθέντες marshalled in five bodies, 12.87; of a population, διὰ τρίχα κοσμηθέντες 2.655; once in Od., of hunters, διὰ δὲ τρίχα κοσμηθέντες 9.157: Med., κοσμησάμενος πολιήτας having arranged his men, Il. 2.806; so after Homer, κ. στρατόν (v.l. for κοιμήσων) E. Rh. 662; τάξεις κεκοσμημέναι X. Cyr. 2.1.26, cf. Pl. Phdr. 247a; ἐπὶ τάξις πλεῦνας ἐκεκοσμέατο Hdt. 9.31.

2. generally, arrange, prepare, δόρπον ἐκόσμει Od. 7.13; κ. ἀοιδήν η Bacch. 59; ἔργα Hes. Op. 306; στέφανον E. Hipp. 74; τράπεζαν X. Cyr. 8.2.6; εἰς τάφον λέβητα S. El. 1401: Pass., δεῖπνον κεκόσμηται Pi. N. 1.22; δεῖ οὕτω κοσμηθῆναι ὅκως.. Democr. 266; τὸ κοσμηθὲν αἷμα, = τὸνοἰκεῖον κόσμον κτησάμενον, Gal. 5.551.

II

1. order, rule, τὴν πόλιν κ. καλῶς τε καὶ εὖ Hdt. 1.59, cf. S. Aj. 1103; Σπάρτην ἔλαχες, κείνην κόσμει E. Fr. 723 (anap.); κ. ἐμαυτόν restrain myself, Id. Hyps.Fr. 34(60).46; τὰ ἄλλα ἐκεκοσμέατό οἱ Hdt. 1.100; τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν Pl. Phd. 97 c: Pass., τὰ κοσμούμενα orderly institutions, S. Ant. 677: pf. part., of persons, orderly, ταπεινὸς καὶ κεκοσμημένος Pl. Lg. 716a; τεταγμένον τε καὶ κ. πρᾶγμα Id. Grg. 504 a.

2. in Crete, hold office of κόσμος 111, οἱ κεκοσμηκότες Arist. Pol. 1272a35, cf. Plb. 22.15.1; Cret. κοσμίω Leg.Gort. 1.51, etc.; also κορμίω (q.v.).

III

1. adorn, equip, dress, esp. of women, h.Hom. 6.11, Hes. Op. 72; κοσμῆσαί τινα πανοπλίῃ Hdt. 4.180; τριπόδεσσι κ. δόμον Pi. I. 1.19; τινὰ πλούτῳ ὑπερβάλλοντι Hdn. 3.10.6: c. dupl. acc., πρίν σε νυμφικὸν ἰστέφανον κοσμήσαμεν JRS 17.51 (Phrygia, iv A. D.): freq. in Med., κοσμέεσθαι τὰς κεφαλάς to adorn their heads, Hdt. 7.209; κοσμεῖσθαι σῶμα ὅπλοις E. Ph. 1359; ἐν φοινικίσι κοσμησάμενοι having decked themselves, Pl.Com. 208: Pass., χρυσῷ κοσμηθεῖσα h.Ven. 65; παῖσα δ' Ἄρῃ κεκόσμηται στέγα Alc. 15.1; ἵπποι κεκοσμημένοι ὡς κάλλιστα Hdt. 7.40; κεκ. ἐσθῆτι ποικίλῃ καὶ χρυσοῖσι στεφάνοις Pl. Ion 535 d, cf. S. Ph. 1064, Th. 6.41, etc.

2. metaph., adorn, embellish, λόγους E. Med. 576; λόγους ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασι κεκοσμημένους Pl. Revelation 17:1-18 c; τραγικὸν λῆρον Ar. Ra. 1005; κ. ἔργον ἄριστον ib. 1027; τὸ λογικὸν ἔχεις ἐξαίρετον, τοῦτο κόσμει Arr. Epict. 3.1.26; λόγον εὐρυθμίαις Isoc. 5.27; αὑτὸν λόγοις Pl. La. 196 b, cf. 197 c; ἐπὶ τὸ μεῖζον κ. Th. 1.21; τὸν.. τὴν ἐκείνων ἀρετὴν κοσμήσοντα (in speaking) D. 18.287: Pass., ἦθος σεμνότητι -μημένον Phld. Acad.Ind. p.52 M.

3. honour, λουτροῖς σ' ἐκόσμης ' S. El. 1139; κ. τάφον Id. Ant. 396; νέκυν E. Tr. 1147; κ. καὶ τιμᾶν X. Cyr. 1.3.3; of persons, adorn, be an honour to, πατρίδα Thgn. 947; νᾶσον εὐκλέα Pi. N. 6.46; Σαλαμῖνα κ. πατρίδα E. Fr. 530.3; [ τὴν πόλιν] αἱ τῶνδε ἀρεταὶ ἐκόσμησαν Th. 2.42.

4. bury, JHS 25.172, al. (Isauria). Pass., to be assigned, ascribed to, ἐς τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὗται [αἱ πόλεις] ἐκεκοσμέατο Hdt. 3.91; ἐς Πέρσας κεκοσμέαται Id. 6.41; esp. of philosophic schools, κατὰ τὴν Ἀκαδημίαν κοσμεῖσθαι S.E. P. 1.231; οἱ κατὰ διαφόρους αἱρέσεις κοσμούμενοι Id. M. 11.77.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κοσμέω , -

(< κόσμος ),

[in LXX for H5710, H8626, etc.;]

1. to order, arrange, prepare (in Hom. esp. of marshalling armies): Matthew 25:7 (cf. Sirach 50:9, al.).

2. to adorn, furnish: οἶκον , pass., Matthew 12:44, Luke 11:25; μνημεῖα , Matthew 23:29; τὸ ἱερόν , pass., Luke 21:5; θεμέλιοι , Revelation 21:19; νύμφην , pass., Revelation 21:2; ἐαυτάς , seq. ἐν , 1 Timothy 2:9. Metaph., c. acc pers., 1 Peter 3:5; c. acc rei, Titus 2:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In P Oxy XII. 1467.5 (A.D. 263) reference is made to certain laws which entitle women ";who are honoured with the right of three children";—ταῖς γυναιξὶν ταῖς τῶν τριῶν τέκνων δικαίῳ κεκοσμημένα [ι ]ς —to act without a guardian. The metaphorical use of the verb, as in Titus 2:10, is seen in Cagnat IV. 288.9 (ii/B.C.) κ [εκ ]όσμηκε τὸν αὑτοῦ [β ]ίον τῆι καλλίστηι παρρησίαι, and in the important Priene 105.36 (B.C. 9), where Augustus is described as ";having made war to cease, and established order everywhere";—τὸν παύσαντα μὲν πόλεμον, κοσμήσοντα [δὲ πάντα. Epict. iii. 1. 26 τὸ λογικὸν ἔχεις ἐξαίρετον · τοῦτο κοσμει καὶ καλλώπιζε · τὴν κόμην δ᾽αφες τῷ πλάσαντι ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν, ";your reasoning faculty is the distinctive one : this you must adorn and make beautiful. Leave your hair to Him that formed it in accordance with His will"; (Matheson), may be cited in illustration of 1 Peter 3:3 f.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκοσμήθης εκόσμησά εκοσμησαν εκόσμησαν ἐκόσμησαν εκόσμησε εκόσμου εκοσμουν εκόσμουν ἐκόσμουν κεκοσμημένη κεκοσμημενην κεκοσμημένην κεκοσμημενοι κεκοσμημένοι κεκοσμημενον κεκοσμημένον κεκοσμηται κεκόσμηται κοσμειν κοσμείν κοσμεῖν κοσμειτε κοσμείτε κοσμεῖτε κοσμήσαι κοσμήσει κοσμήση κοσμωσιν κοσμώσιν κοσμῶσιν ekosmesan ekosmēsan ekósmesan ekósmēsan ekosmoun ekósmoun kekosmemenen kekosmeménen kekosmēmenēn kekosmēménēn kekosmemenoi kekosmeménoi kekosmēmenoi kekosmēménoi kekosmemenon kekosmeménon kekosmēmenon kekosmēménon kekosmetai kekosmētai kekósmetai kekósmētai kosmein kosmeîn kosmeite kosmeîte kosmosin kosmôsin kosmōsin kosmō̂sin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
κόρος