Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2300 - θεάομαι

Transliteration
theáomai
Phonetics
theh-ah'-om-ahee
Origin
a prolonged form of a primary verb
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:315,706
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
θεά
 
Next Entry
θεατρίζω
Definition   
Thayer's
  1. to behold, look upon, view attentively, contemplate (often used of public shows)
    1. of important persons that are looked on with admiration
  2. to view, take a view of
    1. in the sense of visiting, meeting with a person
  3. to learn by looking, to see with the eyes, to perceive
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (24)
Matthew 4
Mark 2
Luke 3
John 7
Acts 4
Romans 1
1 John 3
NAS (23)
Matthew 5
Mark 2
Luke 3
John 6
Acts 3
Romans 1
1 John 3
HCS (22)
Matthew 4
Mark 2
Luke 3
John 6
Acts 3
Romans 1
1 John 3
BSB (22)
Matthew 4
Mark 2
Luke 3
John 6
Acts 3
Romans 1
1 John 3
ESV (16)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
John 6
Acts 1
Romans 1
1 John 3
WEB (24)
Matthew 4
Mark 2
Luke 3
John 7
Acts 4
Romans 1
1 John 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

θεάομαι,

and Ion. θηέομαι (v. infr.), Dor. θᾱέομαι, Θάομαι (qq. v.), imper. θεῶ Ar. Ach. 262; opt. θηοῖο (for Att. θεῷο) Il. 24.418; part. θηεύμενος Hdt. 7.146: Ion. impf. ἐθηεῖτο, ἐθηεῦντο, Id. 1.10, 3.136; θηεῖτο Od. 5.75, etc., θηεῦντο Il. 7.444, al., ἐθηεύμεσθα Od. 9.218, ἐθεῆτο Hp. Nat.Puer. 13, θηέσκετο Poet. ap. Parth. 21.2: fut. θεάσομαι [ ], Ion. -ήσομαι: aor. ἐθεᾱσάμην, opt. θηήσαιο, θηήσαιτο, Od. 17.315, 5.74; 3 pl. ἐθηήσαντο Euph. 51.15; Ion. inf. θεήσασθαι (v.l. θεάς-) Hdt. 1.8: Att. pf. τεθέαμαι X. Cyr. 7.5.7: codd. of Hdt. vary betw. θεη- and θηη-: a rare Ion. contr. of θηη- to θη- is found in θησαίατ' Od. 18.191, θησάμενος IG 12.826:

I

1. gaze at, behold, mostly with a sense of wonder, θηεῦντο μέγα ἔργον Il. 7.444, cf. Od. 2.13; λαοὶ δ' αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε Il. 23.728, cf. Hdt. 1.8, 11, etc.; θ. τὰ καλά Democr. 194; πάντες ὥσπερ ἄγαλμα ἐθεῶντο αὐτόν Pl. Chrm. 154c; θ. ὄμμασι E. Ion 232 (lyr.); ζητεῖ τὸ κακὸν τεθεᾶσθαι Ar. Th. 797 codd.; ἐθεᾶτο.. τὴν θέσιν τῆς πόλεως.., ὡς ἔχοι reconnoitred it, Th. 5.7; θ. κύκλῳ τὴν πόλιν X. Cyr. 4.5.7: abs., θεᾷ; do you see? Men. Epit. 564.

2. of the mind, contemplate, τὸ ἀληθές Pl. Phd. 84b, al. see clearly, ἵν' ἴδητε καὶ θεάσησθε ὅτι.. D. 4.3, cf. Pl. Prt. 352a; with relat. clause, ὅση δεινότης ἦν ἐν τῷ Φιλίππῳ θεάσεσθε D. 18.144.

3. view as spectators, esp. in the theatre, Isoc. 4.44; οἱ θεώμενοι the spectators, Ar. Ra. 2, cf. Nu. 518, al. (but also, onlookers, bystanders, Antipho 3.3.7): metaph., θ. τὸν πόλεμον to be spectators of the war, Hdt. 8.116.

4. θ. τὸ στράτευμα to review it, X. Cyr. 5.5.1.

II Act. θεάω, late, Baillet Tombeaux des rois à Thèbes 1080: elsewh. in imper. θέα Them. Or. 3.44b, Jul. 89b, Hsch.: aor. ἐθεάθην in pass. sense, Ps. -Callisth. 2.42, Mark 16:11, Ap.Ty. 49, Just. Nov. 133.3.1: pres. θεῶνται Philostr. Her. 2.9. (Orig. prob. θᾱϝ έομαι and θᾱϝάομαι, cf. θαῦ-μα.)

Thayer's Expanded Definition

θεάομαι, θεωμαι: 1 aorist ἐθεασάμην; perfect τεθέαμαι; 1 aorist passive ἐθεαθην in passive sense (Matthew 6:1; Matthew 23:5; Mark 16:11; Thucydides 3, 38, 3; cf. Krüger, § 40, under the word; (but Krüger himself now reads δρασθεν in Thucydides, the passage cited; see Veitch, under the word; Winers Grammar, § 38, 7 c.; Buttmann, 52 (46))); deponent verb; (from θεά, ΘΑΟΜΑΙ, with which θαῦμα is connected, which see); to behold, look upon, view attentively, contemplate, (in Greek writings often used of public shows; cf. θεά, θέαμα, θέατρον, θεατρίζω, etc. (see below)): τί, Matthew 11:7; Luke 7:24; John 4:35; John 11:45; of august things and persons that are looked on with admiration: τί, John 1:14, 32; 1 John 1:1; Acts 22:9 (2 Macc. 3:36); τινα, with a participle, Mark 16:14: Acts 1:11; followed by ὅτι, 1 John 4:14; θεαθῆναι ὑπό τίνος, Mark 16:11; πρός τό θεαθῆναι αὐτοῖς, in order to make a show to them, Matthew 6:1; Matthew 23:5; to view, take a view of: τί, Luke 23:55; τινα, Matthew 22:11; in the sense of visiting, meeting with a person, Romans 15:24 (2 Chronicles 22:6; Josephus, Antiquities 16, 1, 2); to learn by looking: followed by ὅτι, Acts 8:18 Rec.; to see with the eyes, 1 John 4:12; equivalent to (Latinconspicio) to perceive: τινα, John 8:10 R G; Acts 21:27; followed by an accusative with participle, Luke 5:27 (not L marginal reading); John 1:38; followed by ὅτι, John 6:5. Cf. O. F. Fritzsche, in Fritzschiorum Opuscc., p. 295ff (According to Schmidt, Syn., i., chapter 11, θέασθαι in its earlier classic use denotes often a wondering regard (cf. even in Strabo 14, 5, τά ἑπτά θέματα equivalent to θαυματα). This specific shade of meaning, however, gradually faded out, and left the more general signification of such a looking as seeks merely the satisfaction of the sense of sight. Cf. θεωρέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

θεάομαι , -ῶμαι ,

[in LXX; 2 Chronicles 22:6 (H7200), Tobit 2:2; Tobit 13:6; Tobit 13:14, Judith 15:8, 2 Maccabees 2:4; 2 Maccabees 3:36, 3 Maccabees 5:47*;]

to behold, look upon, contemplate, view (in early writers with a sense of wondering), in NT apparently always in literal, physical sense of "careful and deliberate vision which interprets . . . its object": c. acc rei, Matthew 11:7, Luke 7:24; Luke 23:55, John 1:14; John 1:32; John 4:35; John 11:45, Acts 22:9, 1 John 1:1; c. acc pers., Matthew 22:11, Acts 21:27, Romans 15:24, 1 John 4:12; c. ptcp., Mark 16:14, Luke 5:27, John 1:38, Acts 1:11; seq. ὅτι , John 6:5, 1 John 4:14; pass., Matthew 6:1; Matthew 23:5, Mark 16:11.†

SYN.: see θεωρέω G2334.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The deeper meaning, involving moral and spiritual perception, which underlies the use of this verb in such a passage as John 1:14, may be illustrated from P Par 51.38 B.C. 160), where the recipient of a ";vision"; in the temple of Serapis at Memphis writes—τὸ ὅραμα τοῦτο τεθήαμαι : cf, Syll 324.20 (i/B.C.) αἰφνίδιον σ (υ)μφορὰν θεασάμενος. The thought of attentive, careful regard, as in Matthew 11:7, appears in the account of the death of a slave from leaning out of a bed-chamber (?) θεάσασθαι τὰς [κρο ]ταλιστρίδας, ";to behold the castanet-players"; (P Oxy III. 475.24—A.D. 182). But in other passages the verb cannot denote more than ordinary seeing with the eyes, as when a woman writes to her mother — ἀσπάζομαί σε, μῆτερ, διὰ τῶν γραμμάτων τούτων ἐπιθυμοῦσα ἤδη θεάσασθαι (P Oxy VI. 963—ii/iii A.D.), or as when a woman who has quarrelled with her husband and has appealed to the tribunal, regrets that she has had anything to do with him from the first—εἴθε μὴ τεθέαμαι αὐτόν, εἴθε μὴ συνήφθ [ην α ]ὐτῷ ἐξ ἀρχῆς (PSI I. 41.19—iv/A.D.). So in one of the scribblings on the walls of the royal tombs at Thebes a visitor writes . . . θεασαμένη. . . (Preisigke 1800). It may be noted that the Attic θεάομαι is modelled upon θέα, ";sight"; : the Ionic θηέομαι points to an original *θα ̄ϝ έομαι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εθεαθη εθεάθη ἐθεάθη εθεασαμεθα εθεασάμεθα ἐθεασάμεθα εθεασαντο εθεάσαντο ἐθεάσαντο εθεασασθε εθεάσασθε ἐθεάσασθε εθεασατο εθεάσατο ἐθεάσατο θεαθηναι θεαθήναι θεαθῆναι θεασαμενοι θεασάμενοι θεασαμενοις θεασαμένοις θεασαμενος θεασάμενος θεασασθαι θεάσασθαι θεασασθε θεάσασθε θεασσαμένοις Τεθεαμαι Τεθέαμαι τεθεαμεθα τεθεάμεθα τεθεαται τεθέαται etheasametha etheasámetha etheasanto etheásanto etheasasthe etheásasthe etheasato etheásato etheathe etheathē etheáthe etheáthē Tetheamai Tethéamai tetheametha tetheámetha tetheatai tethéatai theasamenoi theasámenoi theasamenois theasaménois theasamenos theasámenos theasasthai theásasthai theasasthe theásasthe theathenai theathênai theathēnai theathē̂nai
adsFree icon
Ads FreeProfile