Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:13-14

New American Standard Version
Matthew 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You are the salt of the earth; but if the salt has become tasteless, how can it be made salty {again?} It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled under foot by men.
NA26 – Ὑμεῖς ἐστε (5748) τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, (5686) ἐν τίνι ἁλισθήσεται; (5701) εἰς οὐδὲν ἰσχύει (5719) ἔτι εἰ μὴ βληθὲν (5685) ἔξω (5719) καταπατεῖσθαι (5745) ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
WH – υμεις εστε (5719) το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη (5686) εν τινι αλισθησεται (5701) εις ουδεν ισχυει (5719) ετι ει μη βληθεν (5685) εξω καταπατεισθαι (5745) υπο των ανθρωπων
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܚܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܬ݂ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden;
NA26 – Ὑμεῖς ἐστε (5748) τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται (5736) πόλις κρυβῆναι (5650) ἐπάνω ὄρους κειμένη· (5740)
WH – υμεις εστε (5719) το φως του κοσμου ου δυναται (5736) πολις κρυβηναι (5650) επανω ορους κειμενη (5740)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser: