Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:8

New American Standard Version
Titus 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled,
NA26 – ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,
WH – αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη
PES – ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܟ݂ܶܦ݂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile