Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:36

New American Standard Bible
Romans 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as it is written, "" ; ."
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα (5743) ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν (5681) ὡς πρόβατα σφαγῆς.
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι ενεκεν σου θανατουμεθα (5743) ολην την ημεραν ελογισθημεν (5681) ως προβατα σφαγης
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܘܶܐܬ݂ܚܫܶܒ݂ܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile