Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:1

New American Standard Bible
Romans 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you not know, brethren (for I am speaking to those who know the law), that the law has jurisdiction over a person as long as he lives?
NA26 – ἀγνοεῖτε, (5719) ἀδελφοί, γινώσκουσιν (5723) γὰρ νόμον λαλῶ, (5719) ὅτι νόμος κυριεύει (5719) τοῦ ἀνθρώπου ἐφ ὅσον χρόνον ζῇ; (5719)
WH – η αγνοειτε (5719) αδελφοι γινωσκουσιν (5723) γαρ νομον λαλω (5719) οτι ο νομος κυριευει (5719) του ανθρωπου εφ οσον χρονον ζη (5719)
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܠܝܳܕ݂ܥܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile