Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:20

New American Standard Version
Romans 5:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Law came in so that the transgression would increase; but where sin increased, grace abounded all the more,
NA26 – νόμος δὲ παρεισῆλθεν (5627) ἵνα πλεονάσῃ (5661) τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν (5656) ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν (5656) χάρις,
WH – νομος δε παρεισηλθεν (5627) ινα πλεοναση (5661) το παραπτωμα ου δε επλεονασεν (5656) η αμαρτια υπερεπερισσευσεν (5656) η χαρις
PES – ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܣܓ݁ܶܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܪ ܕ݁ܣܶܓ݂ܝܰܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile