Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:21

New American Standard Bible
Romans 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – you, therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal?
NA26 – οὖν διδάσκων (5723) ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; (5719) κηρύσσων (5723) μὴ κλέπτειν (5721) κλέπτεις; (5719)
WH – ο ουν διδασκων (5723) ετερον σεαυτον ου διδασκεις (5719) ο κηρυσσων (5723) μη κλεπτειν (5721) κλεπτεις (5719)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܰܕ݂ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܳܢܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile