Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:25

New American Standard Version
Romans 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
NA26 – οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν (5662) καὶ ἐλάτρευσαν (5656) τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, (5660) ὅς ἐστιν (5748) εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
WH – οιτινες μετηλλαξαν (5656) την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν (5662) και ελατρευσαν (5656) τη κτισει παρα τον κτισαντα (5660) ος εστιν (5719) ευλογητος εις τους αιωνας αμην
PES – ܘܚܰܠܶܦ݂ܘ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܘܫܰܡܶܫܘ ܠܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܒ݂ܳܪܽܘܝܗܶܝܢ ܕ݁ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚܳܢ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܳܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile