Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:22

New American Standard Bible
Romans 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, Tertius, who write this letter, greet you in the Lord.
NA26 – ἀσπάζομαι (5736) ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος γράψας (5660) τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.
WH – ασπαζομαι (5736) υμας εγω τερτιος ο γραψας (5660) την επιστολην εν κυριω
PES – ܫܳܐܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܛܶܪܛܺܝܳܘܣ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile