Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:21

New American Standard Version
Romans 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Timothy my fellow worker greets you, and {so} {do} Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.
NA26 – Ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
WH – ασπαζεται (5736) υμας τιμοθεος ο συνεργος [ [μου] | μου ] και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις μου
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܠܽܘܩܺܝܳܘܣ ܘܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܣܳܘܣܺܝܦ݁ܰܛܪܳܘܣ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile