Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:3

New American Standard Bible
Romans 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same;
NA26 – οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν (5748) φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις (5719) δὲ μὴ φοβεῖσθαι (5738) τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, (5720) καὶ ἕξεις (5719) ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·
WH – οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν (5719) φοβος τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελεις (5719) δε μη φοβεισθαι (5738) την εξουσιαν το αγαθον ποιει (5720) και εξεις (5692) επαινον εξ αυτης
PES – ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile