Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:24

New American Standard Version
Romans 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural {branches} be grafted into their own olive tree?
NA26 – εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης (5681) εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται (5701) τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.
WH – ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης (5648) αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης (5681) εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται (5701) τη ιδια ελαια
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚܬ݁ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܬ݁ܛܰܥܡܽܘܢ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile