Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:2

New American Standard Version
Revelation 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.
NA26 – καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπ αὐτὸν ἔχων (5723) τόξον, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν (5723) καὶ ἵνα νικήσῃ. (5661)
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος λευκος και ο καθημενος (5740) επ αυτον εχων (5723) τοξον και εδοθη (5681) αυτω στεφανος και εξηλθεν (5627) νικων (5723) και ινα νικηση (5661)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܶܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܙܰܟ݁ܳܝ ܘܙܳܟ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile