Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:11

New American Standard Version
Revelation 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was given to each of them a white robe; and they were told that they should rest for a little while longer, until {the number of} their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been, would be completed also.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη (5681) αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται (5698) ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν (5686) καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες (5723) ἀποκτέννεσθαι (5745) ὡς καὶ αὐτοί.
WH – και εδοθη (5681) αυτοις εκαστω στολη λευκη και ερρεθη (5681) αυτοις ινα αναπαυσονται (5698) ετι χρονον μικρον εως πληρωθωσιν (5686) και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντες (5723) αποκτεννεσθαι (5745) ως και αυτοι
PES – ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile