Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:1

New American Standard Version
Revelation 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss and a great chain in his hand.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἄγγελον καταβαίνοντα (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα (5723) τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
WH – και ειδον (5627) αγγελον καταβαινοντα (5723) εκ του ουρανου εχοντα (5723) την κλειν της αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι την χειρα αυτου
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܘܫܺܝܫܰܠܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile